นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Phumanirat999 ^_^"
Ico64
Miss Phumanirat Pattarujinan
นักวิชาการอุดมศึกษา (งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

Phumanirat999 ^_^"
Ico256
Username:chamanat.p
User ID:1556
First name:Phumanirat
Last name:Pattarujinan
Screen name:Phumanirat999 ^_^"
Title:Miss
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา (งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์)
Organization:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:20 January 2012 11:55
Edited at:27 July 2017 17:00
Last login at:27 July 2017 16:19
Tags:กระต่าย  คณะเทคนิคการแพทย์  งานนโยบายและแผน  สัตว์เลี้ยง  แมว  ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(http://share.psu.ac.th/blog/natchaya999/270)
Read:2046
About Me

-ปี 2545 สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปี 2550 สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ (การตลาด) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปี 2549 (3 เดือน) เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจและเสนอโครงการคอมพิวเตอร์รัฐร่วมเอกชน ที่โรงเรียนหาดใหญ่คอมพิวเตอร์

- ปี 2549 - 2551 เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปี 2552 (6 เดือน) เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ที่ SSP. Rubber (Thailand) Co., Ltd.

- ปี 2552 - 2554 เคยทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาแพชุมชน กรณีศึกษาของชาวประมงพื้นบ้าน จ.สตูล”ของ ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ปี 2554 - ปัจจุบัน ทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์) ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fshare%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fchamanat%2ep%3flocale%3den