นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อัมพร
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:amporn.a
สมาชิกที่:23
ชื่อ:อัมพร
นามสกุล:อรุณศรี
นามแฝง:km98
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
องค์กร:กองกิจการนักศึกษา
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:09 ตุลาคม 2550 10:27
คำสำคัญ (keywords):วิจัย  ประกันคุณภาพ  กิจการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่าน:9346
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา :  การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา )

ประสบการณ์ผลงานวิชาการ         
อัมพร อรุณศรี.2538. การศึกษาสมรรถภาพ  อารมณ์  และการกำหนดเป้าหมายในชีวิตของนักศึกษา 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2538. สงขลา.
อัมพร อรุณศรี และสุพัตรา วิจิตรโสภา.2538. การศึกษาอันดับการเลือกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
                สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2536 – 2538. สงขลา.
อัมพร  อรุณศรี และคณะ.2544.ความคิดเห็นเกี่ยวกับสารเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2544. สงขลา.
อัมพร  อรุณศรี.2545. อาจารย์นิเทศและ คณะกรรมการสอบสาระนิพนธ์ นักศึกษาบัณฑิต กองทุนหมู่บ้าน
               และชุมชน  ปีการศึกษา 2545
อัมพร  อรุณศรี.2546.อาจารย์นิเทศโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ 
อัมพร อรุณศรี.2547.อาจารย์นิเทศโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้
อัมพร อรุณศรี และอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2546.สงขลา.
อัมพร  อรุณศรี .2548 .อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการเรียนรู้ร่วมกัน
                สรรค์สร้างชุมชน ปี 2548
อัมพร  อรุณศรี. 2548. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
               วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548.สงขลา.พิมพ์วารสารสงขลานครินทร์ปีที่13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
               มีนาคม 2550 หน้า 33 – 42  สัมภาษณ์ออกอากาศวิทยุ ม.อ F.M 88 รายการรอบรั้ว ม.อ.วันอาทิตย์ที่ 
               24 มิถุนายน2550 เวลา 18.30 น.
อัมพร  อรุณศรี และอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา.2550.ประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลา
               นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2550. สงขลา.
อัมพร  อรุณศรี และอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา.2550. คุณลักษณะและความต้องการพัฒนานักศึกษาตามทัศนะของ
               อาจารย์ผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กำลังดำเนินการ)
อัมพร อรุณศรี. 2551.บทความเรื่อง การบ่มเพาะหน่ออ่อนนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์
               และศิลป์ (ตีพิมพ์วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 22
               ม.ค.-เม.ย 2551 )
อัมพร   อรุณศรีและอาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา 2551. คุณลักษณะและความต้องการพัฒนานักศึกษาตามทัศนะของ
               และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 

ประสบการณ์ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น

 
อาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดาและอัมพร อรุณศรี.2548. วิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา   มหาวิทยาลัย
                สงขลา นครินทร์ ปีการศึกษา 2548 (พิมพ์วารสารสงขลานครินทร์)
สุกรี  เมฆทันต์  อัมพร  อรุณศรีและอาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา.2546 ประเมินผลโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง
               ชมชน กลุ่มสถาบันภาคใต้ ปีการศึกษา 2546.สงขลา.
สุพัตรา วิจิตรโสภา และอัมพร อรุณศรี.2548.ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาจองห้องพักผ่านเว็บไซด์
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548.สงขลา.
สุพัตรา วิจิตรโสภา และอัมพร อรุณศรี.2548. ประเมินความพึงพอใจในการบริการสุขภาพนักศึกษา 
                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548.สงขลา. 
สุพัตรา วิจิตรโสภา และอัมพร อรุณศรี.2551.การพัฒนาการให้บริการไปรษณัย์ภัณฑ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548.สงขลา.
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ที่ปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นักกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นักกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการประจำ
        สำนักงานอธิการบดี
          
วิทยากร
 
- บรรยายเทคนิคการทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ให้บุคลากรสายสนับสนุนให้บุคลากร
 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 60 คน วันที่ 20 มิถุนายน 2551
- บรรยายเทคนิคการทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ให้บุคลากรสายสนับสนุนให้บุคลากร
 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน วันที่ 23 กรกฎาคม 2551