นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Ico48
ปลายฝัน
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 13 September 2013 11:51
Ico48
โกปี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 December 2007 08:22
Last Login: 09 January 2012 15:20
Ico48
แสนดี
Member Since: 24 January 2008 19:28
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
noname
รับจ้าง
Member Since: 10 November 2007 17:34
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
วิศิษฎ์
Member Since: 30 April 2008 11:13
Last Login: 15 December 2008 09:25
Ico48
คุณป้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
Member Since: 14 December 2007 13:23
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เม็ดทราย
Member Since: 30 May 2009 13:51
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
manop ta tarasin
Member Since: 30 May 2009 13:59
Last Login: 26 June 2009 21:14
Ico48
คนข้างหลัง
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 28 September 2016 18:05
Ico48
ทองน้อย
พนักงานของรัฐ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Member Since: 14 December 2007 13:22
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ดนัย
Member Since: 01 October 2009 19:27
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ศักดา (น้อย) ขจรบุญ
Member Since: 29 March 2008 21:01
Last Login: 02 June 2012 20:08
Ico48
ปิ๊ปเปิ้ล
Member Since: 08 Febuary 2011 15:40
Last Login: 10 March 2014 20:12
Ico48
อุไรวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีิุอุตสาหกรรม
Member Since: 20 January 2012 13:32
Last Login: 01 Febuary 2012 13:50
Ico48
DomeTale
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 13:55
Last Login: 06 Febuary 2012 07:47
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 14:03
Last Login: 17 October 2014 12:23
Ico48
คิมหันต์
Member Since: 20 January 2012 13:57
Last Login: 05 Febuary 2012 14:21
Ico48
นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 16 May 2009 09:43
Last Login: 12 Febuary 2014 08:56
Ico48
อะดิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 09 Febuary 2012 14:38
Last Login: 18 Febuary 2014 09:13
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
Member Since: 05 Febuary 2014 13:23
Last Login: 27 Febuary 2018 10:42