นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
yaya
พนักงานของรัฐ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2556 15:17
Ico48
สวลี
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
อริสา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:56
Ico48
ละม้าย
รับราชการ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 25 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 12:49
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2557 15:20
Ico48
พาชื่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ฉวีวรรณ
รับราชการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Nok
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2550 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 13:59
Ico48
phatsuko
สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2550 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สมบูรณ์
รับราชการ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2556 13:49
Ico48
onn
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:32
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2550 11:52
Ico48
ชุนัญพัฒน์ สิงห์โต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 05 มิถุนายน 2556 07:56
Ico48
papo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:02
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2551 11:50
Ico48
su
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 16:05
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2555 13:58
Ico48
bo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2559 09:41
Ico48
จีระวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:26
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
Ico48
lucky
รับราชการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2551 13:10
Ico48
หญิงนุ้ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30