นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
พิมพาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 11 March 2010 09:17
Last Login: 24 November 2011 15:13
Ico48
จิราพร คำมณี
Member Since: 11 March 2010 09:20
Last Login: 11 March 2010 09:21
Ico48
ขนิษฐา
Member Since: 11 March 2010 09:21
Last Login: 11 March 2010 09:22
Ico48
ปทิตตา จันทวงศ์
Member Since: 09 September 2010 11:17
Last Login: 09 September 2010 11:18
Ico48
Angkana Chaowalit
Member Since: 09 September 2010 14:36
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
Member Since: 09 September 2010 14:46
Last Login: 09 September 2010 14:47
Ico48
kavin
Member Since: 10 September 2010 11:51
Last Login: 10 September 2010 11:52
Ico48
Joni
Member Since: 27 January 2011 09:07
Last Login: 27 January 2011 09:07
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:54
Last Login: 08 July 2011 17:33
Ico48
วนิดา คำประไพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 September 2011 11:52
Last Login: 07 November 2011 08:27
Ico48
ธีรพันธุ์
Member Since: 12 September 2011 11:56
Last Login: 29 July 2015 16:25
Ico48
วิทยุฯม.อ.88
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM88
Member Since: 20 September 2011 21:54
Last Login: 05 March 2012 13:36
Ico48
ถุงแป้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง
Member Since: 15 October 2008 16:27
Last Login: 01 August 2014 08:12
Ico48
อะดิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 09 Febuary 2012 14:38
Last Login: 18 Febuary 2014 09:13
Ico48
ทดแทน
Member Since: 05 November 2007 10:08
Last Login: 10 January 2020 14:23
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 31 October 2012 15:37
Last Login: 11 January 2016 14:07
Ico48
กมลทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 November 2012 14:45
Last Login: 22 January 2013 11:27
Ico48
รักยิ้ม
Member Since: 12 Febuary 2013 13:24
Last Login: 05 November 2014 19:50
Ico48
พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 10 April 2013 13:34
Last Login: 13 May 2013 06:50