นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
โกอ้วน
Member Since: 06 November 2009 13:57
Last Login: 14 August 2012 14:46
Ico48
มะลิค่ะ
Member Since: 29 November 2009 20:44
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ริง
ฝ่ายบริการวิชาการ
Member Since: 17 November 2009 15:58
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
หนุ่มหน้ามน
Member Since: 02 Febuary 2010 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Diromah
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 January 2010 08:54
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ku
Member Since: 02 Febuary 2010 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
สาว
Member Since: 04 Febuary 2010 09:25
Last Login: 20 June 2012 09:16
Ico48
benjey
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 29 November 2007 09:50
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 04 Febuary 2010 13:05
Ico48
gadsara
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 29 July 2010 15:55
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:32
Last Login: 04 Febuary 2010 10:42
Ico48
saosao
Member Since: 10 Febuary 2010 11:03
Last Login: 17 September 2010 10:59
Ico48
NuuNee
รับราชการ
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
Member Since: 10 Febuary 2010 11:04
Last Login: 01 August 2013 08:57
Ico48
หญิงหนึ่ง
Member Since: 10 Febuary 2010 11:05
Last Login: 22 June 2011 17:41
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 10 Febuary 2010 11:06
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
นันทนา
รับราชการ
มอ.
Member Since: 13 December 2007 10:22
Last Login: 11 October 2011 14:09
Ico48
โอเลี้ยง
Member Since: 10 Febuary 2010 12:31
Last Login: 19 August 2011 14:40
Ico48
สรินดา
Member Since: 03 March 2010 13:28
Last Login: 03 March 2010 15:14
Ico48
นงลักษณ์
Member Since: 04 March 2010 09:07
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
winner
Member Since: 11 March 2010 09:15
Last Login: 30 March 2010 16:10