นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
somkid
Member Since: 02 December 2007 14:17
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Micron
รับราชการ
Member Since: 16 November 2007 12:19
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
รับราชการ งานธรุการ กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 22 October 2007 12:34
Last Login: 14 March 2012 12:03
Ico48
jitny
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 June 2008 10:21
Last Login: 10 March 2015 15:31
Ico48
Apinty
ลูกจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
Member Since: 20 June 2008 13:50
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
white_rabbit
Member Since: 17 July 2008 14:51
Last Login: 28 September 2012 15:44
Ico48
ชฎารัตน์ เสียงชิต
Member Since: 22 July 2008 11:33
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Ben-Benz
Member Since: 28 July 2008 14:37
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Aossie
Member Since: 31 July 2008 15:24
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 09 October 2007 10:27
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
259
Member Since: 16 November 2007 14:05
Last Login: 17 June 2013 12:40
Ico48
Jamjuree
รับราชการ
งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 28 November 2007 09:39
Last Login: 18 January 2013 17:35
Ico48
นายธราเทพ - วิทยายงค์
Member Since: 20 January 2009 16:16
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Marky
Member Since: 13 Febuary 2009 09:52
Last Login: 23 September 2016 14:04
Ico48
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 June 2008 08:18
Last Login: 09 April 2013 22:59
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
Member Since: 12 May 2009 14:35
Last Login: 04 November 2011 16:52
Ico48
นางสาวตัวกลม
Member Since: 04 August 2009 11:18
Last Login: 08 April 2014 09:49
Ico48
อรุณศักดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.
Member Since: 20 October 2009 15:28
Last Login: 31 October 2011 21:45
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 October 2009 15:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
พระจันทร์...outsider
รับราชการ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 03 November 2009 16:50
Last Login: 01 June 2011 18:34