นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
yaya
พนักงานของรัฐ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 20 Febuary 2013 15:17
Ico48
สวลี
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อริสา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 12 September 2011 15:56
Ico48
ละม้าย
รับราชการ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 25 June 2014 10:29
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 15 October 2007 12:49
Last Login: 30 May 2014 15:20
Ico48
พาชื่น
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ฉวีวรรณ
รับราชการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Nok
Member Since: 01 November 2007 09:16
Last Login: 17 December 2011 13:59
Ico48
phatsuko
สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 November 2007 13:46
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สมบูรณ์
รับราชการ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
Member Since: 14 November 2007 10:09
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 November 2007 12:56
Last Login: 10 May 2013 13:49
Ico48
onn
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 19 November 2007 11:32
Last Login: 19 November 2007 11:52
Ico48
ชุนัญพัฒน์ สิงห์โต
Member Since: 20 November 2007 13:58
Last Login: 05 June 2013 07:56
Ico48
papo
Member Since: 22 November 2007 14:02
Last Login: 24 Febuary 2008 11:50
Ico48
su
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 28 November 2007 16:05
Last Login: 17 September 2012 13:58
Ico48
bo
Member Since: 29 November 2007 09:50
Last Login: 01 September 2016 09:41
Ico48
จีระวรรณ
Member Since: 04 Febuary 2010 09:26
Last Login: 04 Febuary 2010 09:29
Ico48
lucky
รับราชการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 11 Febuary 2008 13:10
Ico48
หญิงนุ้ย
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30