นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
นายแสงเทียน
Member Since: 05 October 2007 23:43
Last Login: 11 June 2021 15:47
Ico48
บุญสม
Member Since: 08 October 2007 18:26
Last Login: 10 August 2011 17:02
Ico48
น้องยามฯ
Member Since: 08 October 2007 15:20
Last Login: 01 May 2014 12:52
Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 09 October 2007 08:53
Last Login: 04 October 2011 09:31
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 09 October 2007 14:46
Last Login: 13 November 2017 21:57
Ico48
อรัญญา
Member Since: 09 October 2007 16:09
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
jubjung
ข้าราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 10 October 2007 14:52
Last Login: 26 June 2012 16:32
Ico48
หยดน้ำ
Member Since: 11 October 2007 08:48
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
manu
Member Since: 11 October 2007 12:34
Last Login: 26 October 2011 16:19
Ico48
หยกมณี
รับราชการ
Member Since: 11 October 2007 12:51
Last Login: 04 September 2016 08:55
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 12 October 2007 13:28
Last Login: 11 November 2013 00:26
Ico48
แดง
Member Since: 14 October 2007 09:57
Last Login: 11 September 2013 17:00
Ico48
เจนวดี
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 October 2007 15:54
Last Login: 30 April 2015 11:13
Ico48
ตุ๊ก
ลูกจ้างส่วนราชการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
manasupa
Member Since: 24 October 2007 08:44
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
จีราณี
พนักงานเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:34
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นางสาว สุปราณี โอวาทฬารพร
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นทีกานต์
รับราชการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 01 June 2011 18:30