นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: บริหารงานบุคคล

Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2560 21:57
Ico48
หยดน้ำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 08:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ต้นสารภี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2556 11:50
Ico48
kitty
HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 15:24
Ico48
สุนันทา แก้วเจริญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2559 11:05
Ico48
watcharee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2561 17:43
Ico48
วีต้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2550 12:41
Ico48
นิศากร ช่างสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 10:24
Ico48
สัมสู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 13:52
Ico48
สมบูรณ์ บัวเทพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2555 10:08
Ico48
ยอดชาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 09 ธันวาคม 2554 13:53
Ico48
ภิรมย์ นิลรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สุภาวดี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 19:53
Ico48
เยาวนิตย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
บุญเจิด เจิด วีจันทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ภารดี แท่นทอง
ข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 08:20
Ico48
อัญชิสา
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
พรนิภา เล็ก จินดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 24 ธันวาคม 2550 10:41
Ico48
cindy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Ja-aE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 15:30