นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช และการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"

No Post