นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

02 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
Bayer Technology Services นำเสนอกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันกรดไขมันอิสระแบบต่อเนื่องโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ Amberlyst BD20 ที่ไม่มีการสูญเสีย ผลได้ กรด และไม่มีของเสีย ซึ่งต้องใช้เมทานอลที่มากเกินพอ และใช้การทำปฏิกิริยาแบบพหุสเตจ (multi-stage) โดยในแต่ละสเตจ จะต้องแยกน้ำซึ่งเป็นผลผลิตพลอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3665
เมื่อ: 02 มกราคม 2555 20:22
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์ม (Palm fatty acid distillate) Cheah et al. (2010) แสดงความเห็นไว้ว่า PFAD เป็นสารป้อนที่มีศักยภาพและมีราคาต่ำที่จะผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ โดยจะไม่อยู่ในประเด็น อาหาร vs. เชื้อเพลิง เพราะปัจจุบัน PFAD ถูกขายเป็นกรดไขมันอุตสาหรรมสำห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7092
เมื่อ: 02 มกราคม 2555 06:56
29 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation คาวิเตชันคือการก่อเกิดและยุบตัวลงทันทีของ cavity ในของเหลว เช่นฟองแก๊ส อันจะเกิดจากการที่ของเหลวได้รับการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะให้แรงสูงต่อของเหลว คาวิเตชันยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ inertial (or transient) cavitation และ non-inertial cavitati...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2600
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2554 17:38
28 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ Barnard et al (2007) ทำการผลิตเมทิลเอสเตอร์แบบต่อเนื่อง ภายใต้ความดันบรรยากาศในถังปฏิกรณ์ขนาด 4 ลิตร อัตราการป้อน 7.2 ลิตร/นาที สัดส่วนเชิงโมลน้ำมัน/เมทานอลเท่ากับ 1: 6 พบว่าการใช้ไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงกว่าวิธีการให้ความร้อนปกติ โดยจะใช้พลังงานเพี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2517
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2554 17:37
27 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันจะทำให้ได้ผลได้สูงกว่าการทำสะเทิน เพราะกรดไขมันอิสระจะเปลี่ยนไปเป็นเอสเตอร์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ต้องการ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยชาคริตและคณะ (2549) ได้รับการว่าจ้าง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2737
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2554 16:58
26 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ สารป้อนคุณภาพต่ำที่นิยามไว้ในที่นี้คือ สารป้อนที่มีกรดไขมันอิสระสูงกว่า 1.5% ซึ่งควรใช้กรรมวิธี 2 ขั้นตอนในการผลิตเป็นไบโอดีเซล คือ เอสเตอริฟิเคชันในขั้นตอนแรกและทรานส์เอสเตอริฟิเคชันในขั้นตอนที่สอง ซึ่งในการผลิตขนาดเล็กนั้น เราอาจทำทรานส์เอสเตอริฟิเคชั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2629
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2554 16:08
25 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม การกวนผสมนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน เพราะน้ำมันหรือไขมันที่นำมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลนั้นจะไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นจึงต้องมีการกวนผสมให้สารเข้าทำปฏิกิริยามาสัมผัสกัน อัตราการเกิดปฏ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2612
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2554 14:12
24 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากกฎอัตรา rate = k [A]m[B]n โดยค่าคงที่อัตรา k ของปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะเป็นไปตามสมการของอาร์เรเนียส (Arrhenius Equation) ถ้าเราเขียนสมการให้อยู่ในรูปลอกาลิทึมธรรมชาติ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4767
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2554 16:17
23 ธันวาคม 2554
Ico48
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยนิยามแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาจะไม่ถูกใช้จนหมดไป และมีปริมาณอยู่เท่าเดิม โดยการมีความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สูง ย่อมทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น ในเชิงอุตสาหกรรมนั้น หากสารป้อนมีคุณภาพสูง คือมีกรดไขมันอิสระต่ำ เราสามารถใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณน้อย ๆ เช่น 0.3...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2281
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2554 09:52
22 ธันวาคม 2554
Ico48
การใช้สไปรูไลนา และคาโรทีนอยด์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาดุกพันธุ์ผสม
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
สไปรูไลนา (Spirulina sp.) เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ( blue-green-algae) ที่มีผนังเซลล์บาง สัตว์สามารถย่อยได้ง่าย และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน 60-70 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักแห้ง มีไขมัน 6-8 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดลิโนลิอิค มีอยู่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของไขมั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4246
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 09:10
21 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
จากแผนภาพการเกิดปฏิกิริยาข้างบน ปฏิกิริยาที่เกิดเร็วมากคือปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน และปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชัน แต่ปฏิกิริยานี้จะเริ่มลดลงเมื่อกรดไขมันอิสระที่เข้ามาพร้อมกับสารป้อนเหลือน้อยลง นอกจากนี้ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ำกับเอสเตอร์จะเกิดได้ดีในสภาวะกรด/เบส ดังนั้นเมื่อปริมาณตัวเร่งปฏิก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2203
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2554 20:22
20 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การจำแนกประเภทในการแบ่งคุณภาพน้ำมันด้วยกรดไขมันอิสระนั้นมีข้อเสนอต่าง ๆ กัน เช่น FFA < 1.5% สามารถใช้ทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันได้ทันที FFA ระหว่าง 1.5-4% ทำการลดกรดไขมันอิสระโดยการทำปฏิกิริยาสะเทินกับด่าง แล้วเข้ากระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันต่อไป FFA > 4.0% ผ่านกระบวนการเอส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4902
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2554 21:49
19 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
Catilin Inc. ได้เสนอตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ T300 ให้เป็นทางเลือกการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่ T300 ผลิตจากแร่สามัญและไม่มีความเป็นพิษ ความแตกต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งชนิดอื่น ๆ คือ T300 ไม่ใช้ถังปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งในการดำเนินการ แต่ใช้การลอยเป็นอนุภาคขนาดเล็กร่วมกับสารป้อนน้ำมันและแอลกอฮ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2270
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2554 22:13
18 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์มีข้อดีคือตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ปนเปื้อนลงไปในผลผลิตเอสเตอร์และกลีเซอรอล มีการกัดกร่อนที่น้อบกว่า และมีผลดีกว่าในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ต้องใช้การกวนผสมที่รุนแรงเพื่อให้น้ำมันและแอลกอฮอล์ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4381
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2554 20:53
17 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
กระบวนการให้ความร้อนแบบถ่ายโอนความร้อนปกติ การให้ความร้อนเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักใช้ไอน้ำเป็นตัวกลางถ่ายโอนความร้อน เนื่องจากมีราคาการดำเนินการถูก ใช้งานได้ง่าย ต้นทุนเชื้อเพลิงมีความหลากหลาย ตั้งแต่เชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และแก๊สธรรมชาติ ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนมาจากความร้อนแฝงที่ไอน้ำควบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3094
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 20:23
16 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ในปัจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันและไขมันจะดำเนินการตามการผลิตพื้นฐาน 3 กรรมวิธีดังนี้ กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไล กระบวนการเอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรด กระบวนการไฮโดรไลซิสเพื่อเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นกรดไขมันอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 9407
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2554 19:57
15 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
Wang, P.S. และ Gerpen, J.V. (2005) ได้ทำการสรุปทบทวนเอกสาร (review) การผลิตไบโอดีเซลโดยปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงซึ่งรวมถึงภายใต้สถานะวิกฤตยวดยิ่งไว้ด้วย และได้สรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ เราจะพบว่าการทดลองส่วนมากได้กระทำในอุปกรณ์ขนาดเล็ก (5-250 ml) ไม่มีการกวนเป็นส่วนใหญ่ ใช้เมทานอลเป...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 3190
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2554 21:00
14 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล (production process of biodiesel) หากมีผู้สนใจมาถามผู้เขียนถึงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลว่าทำกันอย่างไรนั้น ผู้เขียนก็คงจะถามก่อนว่า จะใช้สารป้อนชนิดใดในการผลิตก่อนเป็นคำถามแรก วัตถุดิบและคุณภาพวัตถุดิบจะนำไปสู่การพิจารณาเลือกกระบวนการผลิตต่อไป ดังนั้นในบทนี้เราจะแยกกระบว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2775
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2554 21:18
13 ธันวาคม 2554
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ดุลพลังงานในไบโอดีเซล ในการผลิตไบโอดีเซลนั้นมักจะทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งให้ปฏิกิริยาเกิดได้สูงสุด โดยที่ยังมีความปลอดภัยและไม่มีการสูญเสียแอลกอฮอล์จากการระเหย โดยทั่วไปเราควรต้องรู้ว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ต้องการความร้อน (endothermic) หร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2580
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 20:52
Ico48
ปลูกปาล์มภาคอีสาน แค่รอฟ้าประทาน...คงไม่พอ !
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
โดย.... ธีระพงศ์ จันทรนิยม ปาล์มน้ำมันเริ่มปลูกในประเทศไทยครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคตะวันออก และภาคอีสานตอนล่าง ในปัจจุบันปาล์มน้ำมันได้กระจายไปทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา) ภาคกลางตอนบน (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์) ส่วนภาคกลางตอนล่างไม่ต้องพูดถึง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 9762
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 09:55