นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

01 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
รายละเอียดการขอรับทุนโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล สวทช.
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ได้นำเสนอ “การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอลในการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปแล้วนั้น ในการน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1612
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2555 10:59
31 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
การล้าง (washing) การล้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากประการหนึ่ง เพราะเป็นขั้นตอนขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในผลผลิตไบโอดีเซลหลังทำปฏิกิริยาแล้วให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ได้แก่ สบู่ แอลกอฮอล์ กลีเซอรอลอิสระ และตัวเร่งปฏิกิริยาหากยังหลงเหลืออยู่ ขั้นตอนการล้างนี้เป็นขั้นตอนสำคั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3327
เมื่อ: 31 มกราคม 2555 20:05
Ico48
รายงานวิจัยที่สิ้นสุด
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตอนท้ายปี 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยที่เสร็จสิ้น เพื่อเผยแพร่ให้ท่าน ๆ ที่สนใจจะศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันความต้านทานโรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) โดยมี ผศ.ดร.ชุติม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2625
เมื่อ: 31 มกราคม 2555 16:09
30 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อีกแนวทางหนึ่งในการคำนวณหาผลได้ของ FAME จะใช้ข้อมูลองค์ประกอบของ FFA ไตรกลีเซอไรด์ และกลีเซอไรด์ส่วน ของสารป้อน รวมทั้งน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของกรดไขมัน พารามิเตอร์เหล่านี้ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือราคาสูง เช่น แก๊สโครมาโตกราฟี ผลได้ของ FAME สามารถคำนวณได้ดังนี้ เมื่อ W คือน้ำหนักข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3047
เมื่อ: 30 มกราคม 2555 21:09
29 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซลและกลีเซอรอลและการใช้เมทานอล: แนวคิดเชิงทฤษฎี (Effect of feedstock composition on the biodiesel and glycerol yield and methanol consumption: a theoretical approach) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การรู้ต้นทุนรายจ่ายของวัตถุดิบที่สอดคล้องกับคุณภาพสารป้อนเป็นเรื่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4574
เมื่อ: 29 มกราคม 2555 20:46
28 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ค่าความร้อน (Heating value) เทอม “calorific value” มีค่าที่แตกต่างกัน 2 เทอม ซึ่งจะพบได้บ่อยโดยมักจะไม่มีรายละเอียดมาให้ Gross Calorific Value, Higher Heating Value (HHV) และ Heat of Combustion เป็นค่าความร้อนค่าเดียวกัน(เรียกต่างกัน) หาได้ด้วย bomb calorimeter ซึ่งวัดน้ำที่เกิดจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4719
เมื่อ: 28 มกราคม 2555 22:19
27 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ (Cold temperature properties) กรมธุรกิจพลังงานไม่ได้กำหนดค่าสมบัติที่อุณหภูมิต่ำสำหรับไบโอดีเซลที่ใช้ในประเทศไทย แต่กำหนดจุดไหลเท (Pour Point) ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 และน้ำมันดีเซลหมุนช้า ไว้ให้ไม่สูงกว่า 10, 10 และ 16 องศาเซลเซียสตามลำดับ พฤติก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4924
เมื่อ: 27 มกราคม 2555 21:18
26 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด (Mono-, Di-, Triglyceride, Free Glycerin and Total Glycerin) ทั้ง 5 ข้อกำหนดนี้วัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน EN 14105 ซึ่งทำการเปลี่ยนกลีเซอรอล โมโน-, ได- และไตรกลีเซอไรด์ด้วยปฏิกิริยา silylation ให้เป็น sililated derivatives ด้วยการใช้ pyr...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4980
เมื่อ: 26 มกราคม 2555 19:07
25 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ค่าความเป็นกรด (Acid value) ค่าความเป็นกรดวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 664 ซึ่งเป็นกรรมวิธีการวัดวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยการไทเทรตแบบ potentiometry กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่าความเป็นกรดไว้ไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์/กรัม ค่ากรด หรือ จำนวนที่ทำให้เป็นกลาง (neutralization number) คือก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3977
เมื่อ: 25 มกราคม 2555 21:13
Ico48
การเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้เลี้ยงสุกร
ใน วิจัยสู่วิชาการ
โดย Marky
ปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสมุนไพรที่ใช้ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเหมือนยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งการออกฤทธิ์ของสมุนไพรขึ้นอยู่กับอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและการเตรียมที่ถูกขั้นตอน ซึ่งชนิดและคุณสมบัติของสมุนไพรที่นำมาเลี้ยงสุกรที่ได้มีก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 5769
เมื่อ: 25 มกราคม 2555 11:02
24 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด (Total contaminate) สิ่งปนเปื้อนทั้งหมดวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน EN 12662 ซึ่งใช้การกรองเชื้อเพลิงผ่านวัสดุกรองเมมเบรน ทำการล้างและทำวัสดุกรองเมมเบรนให้แห้ง หาความแตกต่างของน้ำหนักวัสดุกรองเมมเบรนก่อนและหลังการกรอง กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดไว้ไม่ให้เกิน 0.0024...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4592
เมื่อ: 24 มกราคม 2555 20:07
23 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เถ้าซัลเฟต (Sulfated Ash) เถ้าซัลเฟตวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 874 โดยมีเป้าหมายในการบ่งชี้ปริมาณโลหะที่ปนเปื้อนมาจากสารเติมแต่งและอื่น ๆ เป็นกรรมวิธีการวัดเชิงเคมี ด้วยการเผาตัวอย่างจนเหลือเถ้าและคาร์บอน นำไปทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกและให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 775°C ซ้ำหลายครั้ง จนคาร์บอน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3575
เมื่อ: 23 มกราคม 2555 20:27
22 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
กากถ่าน (Carbon residue, on 10% distillate residue) กากถ่านวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 4530 ซึ่งเป็นการวัดปริมาณกากถ่านที่เหลือจากการระเหยและไพโรไลซิสของสารปิโตรเลียมเพื่อเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มการก่อเกิดโค้ก (coke forming) การทดสอบนี้สมมูลกับการทดสอบ Conradson Carbon Residue (ASTM D 189) กรมธุ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3328
เมื่อ: 22 มกราคม 2555 16:16
21 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
จุดวาบไฟ (Flash point) จุดวาบไฟวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 93 ซึ่งเป็นการวัดจุดวาบไฟของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในช่วงอุณหภูมิจาก 40-360°C ด้วยอุปกรณ์ Pensky-Martens closed-cup ทั้งแบบอัตโนมัติและใช้ด้วยมือ (manual) กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่าจุดวาบไฟของไบโอดีเซลว่าต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 120°C จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4629
เมื่อ: 21 มกราคม 2555 19:43
20 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 °C (Viscosity at 40 °C) ความหนาแน่น วัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 445 ซึ่งเป็นการวัดความหนืดคิเนมาติก (kinematic viscosity) ของของเหลวปิโตรเลียม โดยการวัดเวลาในการไหลของของเหลวปริมาณหนึ่งที่ไหล ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก ผ่านอุปกรณ์วัดความหนืด capillary แก้วที่ผ่านการเที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5265
เมื่อ: 20 มกราคม 2555 19:31
19 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ชาคริต และคณะ (2551) ได้จดอนุสิทธิบัตร”กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรด์ในไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยเตาไมโครเวฟ” และได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ 18 สิงหาคม 2552 การวัดวิเคราะห์นี้ใช้หลักการของการทำทรานส์เอสเตอริฟิเคชันซ้ำอีกครั้งด้วยเมทานอลและตัวเร่งป...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4962
เมื่อ: 19 มกราคม 2555 20:32
18 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ข้อกำหนดเชิงคุณภาพที่จำเพาะต่อเชื้อเพลิง FAME 1. ปริมาณเอสเตอร์ (ester content) ปริมาณเอสเตอร์จะตรวจวัดคุณภาพด้วยมาตรฐาน EN 14103 ซึ่งมีชอบเชตในการหาปริมาณเอสเตอร์ของเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม (FAME) เพื่อใช้เป็นเชิ้อเพลิงชีวภาพบริสุทธิ์หรือเป็นส่วนประกอบในการผสมในเชื้อเพลิงดีเซลหรือเชื้อเพลิงใ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2520
เมื่อ: 18 มกราคม 2555 21:57
Ico48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554ประเภทรางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยเรื่อง "ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าชชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับครัวเรือน" โดยมีเจ้าของผลงานประกอบด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ) และทีมงาน นายสมคิด ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1522
เมื่อ: 18 มกราคม 2555 15:30
Ico48
การเยี่ยมชมและประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สวทช. "ทุนวิจัยโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. ได้กำหนดเยี่ยมชมและประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวฯเรื่อง “การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอลในการออกแบบกระบวนกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1516
เมื่อ: 18 มกราคม 2555 14:48
17 มกราคม 2555
Ico48
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
คุณสมบัติของไบโอดีเซล, ข้อกำหนดเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน 6.1 การพิจารณาโดยทั่วไป ไบโอดีเซลและน้ำมันดีเซลมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันอย่างมาก โดยทั่วไปเชื้อเพลิงดีเซลประกอบด้วย aromatic hydrocarbon 30-35% พาราฟิน (paraffines) 65-70% และโอเลฟิน (olefins) ปริมาณเล็กน้อย ไบโอดีเซลท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2550
เมื่อ: 17 มกราคม 2555 21:51