นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

16 ตุลาคม 2555
Ico48
สารพัดคำถาม...ปาล์มน้ำมัน (1)
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
เป็นคำถามที่เกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันถามมา ดังนั้นคุณธีระพงศ์ จันทรนิยม มีคำตอบให้ค่ะ 1.ปลูกพันธุ์อะไรดี ทำไมปลูก 1 ไร่ ได้ต้นน้อยจัง - พันธุ์ปาล์มที่ใช้ปลูกทางการค้า คือ ลูกผสมเทเนอรา หรือเรียกอีกอย่างว่าลูกผสม DxP (ดีคูณพี) ในการผลิตพันธุ์ปาล์มเพื่อการค้าจะใช้ต้นแม่คือ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4115
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2555 15:51
20 กรกฎาคม 2555
Ico48
ผลการดำเนินการ และการให้บริการคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ และคลินิกนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน สืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารของคณะฯ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้ได้รับคำปรึกษาด้านภาษาสำหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2025
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2555 13:47
18 กรกฎาคม 2555
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นโดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ จำนวน 2 เรื่อง จึงขอเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ดั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2202
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2555 14:20
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ”
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คลินิกนวัตกรรมคณะวิศวฯ) และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดการ การบูรณาการปัจจัยสำคัญต่างๆ และการผลักดันให้องค์กรมีความเป็นนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ อง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2354
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2555 10:33
16 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร​์ทุกท่าน ด้วยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้​จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย​์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ปร​ะกอบการ SMEs ประจำปี 2555 ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทร​ัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2085
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2555 11:55
04 กรกฎาคม 2555
Ico48
นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติใน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย ม. (สำนักวิจัยและพัฒนา) ได้จัดกิจกรรมงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยมีนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27 รางวัล ดูรายละเอียดเพิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2050
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:54
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 [ครั้งที่ 2]
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ตามที่ ม. ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น สำหรับในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้ความสนับสนุน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ การเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนและระยะเวลาเสนอโครงการ 1. โครงการใหม่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1810
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 11:28
03 กรกฎาคม 2555
Ico48
อนาคตปาล์มไทย...ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย saw
โดย....ธีระพงศ์ จันทรนิยม หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพราะในช่วงนี้ใครๆก็กล่าวถึงกัน ประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน ประชาคมอาเซียน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 15531
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2555 15:06
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 4
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
การสร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือขึ้นใช้งาน หรือทดแทนของเก่าที่ล้าสมัย ชำรุดเป็นแนวทางสร้างผลงานที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมาก เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ค่อยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ จึงต้องใช้เงินรายได้ในการจัดหา และเงินรายได้ดังกล่าวยังต้องใช้อย่างประหยัด การสร้างเครื่องมืออ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1600
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2555 09:42
02 กรกฎาคม 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 3
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
รูปแบบของผลงาน จากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงแนาทางในการสร้างผลงาน คราวนี้ลองมาดูแนวทาง เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ต่อๆไปเราจะถึงเป้หมายได้ไม่ยาก 1. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการจัดทำขั้นตอนตามลำดับกิจกรรมดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ประโยชน์ของงานนี้ คือ เป็นการ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1414
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2555 09:35
29 มิถุนายน 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 2
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
ศักยภาพของตนเอง ศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ บวกกับแรงจูงใจ จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า เรากำลังทำอะไร มีความถนัด ความเชี่ยวชาญด้านไหน แล้วมาเริ่มต้นที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้งาน......โดยเริ่มต้นจาก...... - การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยต้น...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1806
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2555 09:40
28 มิถุนายน 2555
Ico48
แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน
ใน จากงานประจำสู่งานวิจัย
โดย Bravo1
ที่ใช้หัวข้อเรื่องเน้นว่า..... สายสนับสนุน.... เพราะ สายงานอื่น เช่น อาจารย์ แพทย์ ฯลฯ โดยลักษณะงานประจำต้องมีการค้นคว้า แก้ปัญหา วิจัย อันเป็นเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายอยู่แล้ว ส่วนสายสนับสนุน ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี......อย่างไรก็ตามเป้าหมายของคนเราทุกคนคือ การที่ได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1492
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2555 10:16
14 มิถุนายน 2555
Ico48
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
สำหรับนักวิจัยที่รอคอยจะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 ณ ตอนนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว โดยในปี 2557 มีให้นักวิจัยเลือกงบประมาณถึง 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ ดังนี้ งบประมาณ/ปี (สูงสุดไม่เกิน)...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2294
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 15:07
Ico48
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลช ถ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม. ดังนี้ 1. หลักสูตร “วิธีการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1615
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 10:23
07 มิถุนายน 2555
Ico48
พิธีส่งมอบงานตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และการประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 60 สถาบันของประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และมีกำหนดจัด...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1801
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2555 10:05
31 พฤษภาคม 2555
Ico48
ค้นหาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS & เว็บ Scimago ได้อย่างไร
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งจะมีข้อมูลวารสารและบทความต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ SCOPUS โดยตรงครับ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน ซึ่งก็แพงไม่ใช่เล่น โดยในฐานข้อมูลนี้จะสามารถค้นหาได้เกือบทุกอย่างที่ต้องการ ตั้งแต่ ชื่อวารสาร บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่างๆ ข้อมูลการอ้างอิง ทั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 7492
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 12:19
Ico48
แผนที่กังหันลมของเดนมาร์ก
ใน พลังงานลม
โดย Smarn
ควันหลงจากงานประชุมวิชาการ ที่นึกได้ว่าในด้านพลังงานงานลมแล้วยังมี myth หรือนิยายปรัมปรา ให้เชื่อต่อ ๆ กันมา 2-3 เรื่อง ก็เลยว่าจะหารูปประกอบซะหน่อย ... ก็เปะปะไปเจอเวปของ Denisk Energy Agencyและได้ข้อมูลการติดตั้งกังหันลมในเดนมาร์กในรูปแผนที่ interactiveซึ่งเขาทำไว้ดีมาก ๆ ก็เลยนำมาฝากกันครับผม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3130
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 11:42
17 พฤษภาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วม ชมนิทรรศการผลงานเด่นของเครือข่ายวิจัยคณะวิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 1/2555
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และผู้สนใจทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้กำหนดจัดนิทรรศการผลงานเด่นของเครือข่ายวิจัยคณะวิศวฯ (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 14.40 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมมงคลสุข คณ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1572
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2555 13:41
25 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง "บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ”โดยใช้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2079
เมื่อ: 25 เมษายน 2555 19:59
09 เมษายน 2555
Ico48
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ไบโอดีเซลยังได้รับความสนใจในการพัฒนาอยู่ครับ แม้ในเมืองไทยดูเหมือนว่าจะเงียบเหงา สืบเนื่องจากคำถามของคุณ PATTO ที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า ในวงการวิชาการก็ยังมีผู้สนใจจะเรียนรู้ไบโอดีเซลอยู่มาก ในความเห็นของผมนั้น ไบโอดีเซลได้ก้าวข้ามองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานไปแล้ว และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมก็เป...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2429
เมื่อ: 09 เมษายน 2555 15:25