นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

reseach

06 January 2008
Ico48
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
in ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
By นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์1. รูปแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 1.1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ใช้แบบ ต-1ช/ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://rdo.psu.ac.th/rdo2007/rdo-content/grant/gov-budj/2552/progress.doc 1.2 โครงการวิจัยที...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4837
at: 06 January 2008 16:58
Ico48
ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2551 จำนวน 2 ประเภท
in ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
By นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศทุนวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา และทุนวิจัยขนาดเล็ก เรื่องยางพารา ซึ่งหมดเขตภายในเดือนมกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา (หมดเขต15 ม.ค. 51)โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่า...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2200
at: 06 January 2008 13:06
05 January 2008
Ico48
หลักคิดเชิงปรัชญา
in หลักคิดและปรัชญา
By หญิงนุ้ย
ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่า เราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย บางคนชอบสอนผู้อื่น สอนลูกน้อง สอนคนรอบข้าง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการช่วยพัฒนาผู้อื่น แต่จะดียิ่งขึ้นหากคนผู้นั้นพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วย เพราะตัวผู้สอนคือตัวอย่างที่ดีที่สุด เป็นสิ่งจูงใจที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ผู้ที่ถูกสอน...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1343
at: 05 January 2008 14:43
13 October 2007
Ico48
ทุนวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2551
in ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
By นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยสนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐาน (basic science) การวิจัยพัฒนาผลิตภ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2241
at: 13 October 2007 13:43
12 October 2007
Ico48
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
in ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
By นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ขอต้อนรับทุกท่าน ในการเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิจัย ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มาร่วมเขียน blogด้วยกัน เพื่อทำให้การบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2532
at: 12 October 2007 16:33