นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

reseach

09 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านสืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร การนำไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2299
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2553 10:28
23 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มี การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ด้านคอมพิวเตอร์ และด้าน IT ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1767
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2552 18:16
Ico48
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะเวลาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1935
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2552 17:39
23 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ประกาศทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประเภทโครงงานของนักศึกษา
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมโครงงานของนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นผลงานวิจัยที่ดี แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุนให้มีคุณภาพดีขึ้น จนถึงขั้นสามารถตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร หรือเสนอเพื่อขอรับรางวัลจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2050
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2551 12:45
07 สิงหาคม 2551
Ico48
ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านด้วยเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2552 โดยเน้นโครงการวิจัยที่ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีฐานรากงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1441
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2551 11:10
02 สิงหาคม 2551
Ico48
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1549
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2551 12:22
Ico48
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรมและสาขาเคมี"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยทุกท่าน ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" ขึ้น ในวันที่ 23 กรกฎ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1490
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2551 12:01
31 กรกฎาคม 2551
Ico48
เราควรลดเวลาให้ช้าลงดีไหม ?
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ชีวิตที่กำลังก้าวย่างไปแต่ละวินาที แต่ละช่วงจังหวะจึงดูน่าสงสารตัวเองเสียนี่กะไร ที่ต้องเดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะไม่รู้จักพัก ไม่รู้จักที่พักกายให้ร่มเย็นในวันที่กายเหนื่อยล้า ไม่รู้จักที่จะพักใจในวันที่ใจหมองเศร้าขุ่นมัวและอ่อนล้าจากการรับรู้ เรื่องราวต่าง ๆ เกินความจำเป็น เวลาชีวิตที่สั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1672
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2551 16:59
26 กรกฎาคม 2551
Ico48
กำลังใจเริ่มจากตัวเรา
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ทุกๆๆๆสิ่งในโลกล้วนแล้วอนิจจัง ที่เขียน bloge ชื่อนี่ก็เพราะว่า บางสิ่ง บางอย่างนั้น เราไม่สามารถทำได้อย่างใจเราไปได้ทุกอย่าง บางสิ่ง บางอย่างเขาบอกว่าแล้วแต่โอกาส และจังหวะ ด้วยเหมือนกัน เมื่อวานวันศุกร์ สุดสัปดาห์ วันสุดท้ายของการทำงานใน 1 สัปดาห์ ได้มีโอกาสไปออกกำลังกายกะเขาบ้าง เพราะว่า มันไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2518
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2551 11:10
25 กรกฎาคม 2551
Ico48
เท้าความ.....บันทึกปกแดง
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
เท้าความ.....บันทึกปกแดง นับเป็นโอกาสดีค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นัดพบ Blogger ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 24กรกฎาคม 2551เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่ะ ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของตนเองเลยก็ว่าได้ นะเนี่ย แต่มันแสนเสียดายที่ เพิ่งได้มาเข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1861
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2551 15:59
24 กรกฎาคม 2551
Ico48
ชีวิตแบบพอเพียง
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ชีวิตแบบพอเพียงกะ..ถิ่นฐาน.บ้านเฮ้า ฮ่า ๆ....เดี๋ยวนี้ไปไหน ตรงไหนก็เจอแต่....เจ้าเงาะ...เต็มไปหมดเลย...ทั้งมีเป็นรถ เป็นกอง เป็นช่อ ...แม้ที่สำคัญมันถูกชะเหลือเกินเจ้าค่ะ...มันถูกเหมือนให้เปล่าเลย ช่างสงสารเกษตรกรจิงๆๆค่ะ เกษตรกรที่ปลูกเงาะเยอะๆจังเลยค่ะ อีก...อย่างก็สงสารคนบ้านตัวเองด้วยนะเนี่ย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2667
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2551 10:00
23 กรกฎาคม 2551
Ico48
เรื่องฮาฮา...มาบอกต่อ
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
**เรื่องฮาฮา..... ฮาที่ 1 .....ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วบอกเภสัชกรว่า'ขอซื้อถุงยางหน่อยครับ ผมจะไปกินข้าวเย็นที่บ้านแฟนคืนนี้อาจมีเฮก็ได้' เภสัชกรก็ยื่นถุงยางให้ชายหนุ่มในขณะที่กำลังจะเดินออกจากร้านชายหนุ่มก็หันหลังกลับพร้อมบอกว่า ผมขอซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเพราะว่าน้องสาวของแฟน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 9969
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2551 12:47
22 กรกฎาคม 2551
Ico48
อีกมุมมองของชีวิตคน
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
อีกมุมมองของชีวิตคน อีกมุมมองของชีวิตคนมีคู่รักคู่หนึ่งนั่งรถเมล์ที่กำลังตรงไปในเมืองในหุบเขา มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้ลงกลางทาง หลังจากที่พวกเขาได้ลงแล้ว รถเมล์ก็วิ่งต่อไป แต่เพียงไม่นานก็มีหินก้อนขนาดมหึมา ได้ตกลงมาจากที่สูงมาก และทับรถเมล์คันนั้นพังยับเยิน ทุกคนที่อยู่ในรถในเวลานั้นเสียชีวิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2122
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2551 10:49
21 กรกฎาคม 2551
Ico48
เก็บมาฝาก
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ปัจจุบัน .... เป็นที่ยอมรับกันหมู่นักบริหารองค์การโดยทั่วไปแล้วว่า ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้การบริหารองค์การประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็คือปัจจัยเกี่ยวกับการบริหาร “คน” โดยที่ทรัพยากรคนที่เรียกกันว่าทุนมนุษย์ที่มีความพร้อมทางสมรรถนะในการปฏิบัติงานจะเป็นทรัพยากรที่ทุก ๆ องค์การต้องสรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1666
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2551 16:29
16 กรกฎาคม 2551
Ico48
"โซเดียม" อันตรายที่ซ่อนอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
"โซเดียม" อันตรายที่ซ่อนอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป"ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรๆๆๆ ก็แพง นะ อาหารที่สะดวกซื้อและราคาถูกที่สุด ณ ตอนนี้ คงหนี้ไม่พ้น .....คุณบะหมี่....ใช่มั๊ย...แต่บะหมี่ในที่นี้.....มิใช่ดารา...แต่มันคืออาหารที่คนนิยมกันไม่ว่าชาติไหนๆๆๆ ก็ดี....สะดวกทุกที่ ....ทุกเวลา 1...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6071
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2551 16:15
15 กรกฎาคม 2551
Ico48
ระดับความสุข
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
การวัดระดับความสุข ภูฏานพยายามคำนวณหามูลค่า มวลรวมของระดับ ความสุขแห่งชาติรัฐภูฏาน ราชอาณาจักรบนทิวเขาหิมาลัย ประกาศตนว่าถือมวลรวมความสุขแห่งชาติ สำคัญยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ นโยบายยึดถือมวลรวมความสุขแห่งชาตินี้ เป็นพระราโชบายของพระเจ้าจิกมี ซิงเย วังชุก อดีตกษัตริย์ ซึ่งทรงพยายามประค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2185
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2551 14:07
13 กรกฎาคม 2551
Ico48
เหตุเกิด ณ โรงช้าง
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
กินข้าวเสร็จ ต้องกินผลไม้ 1-2 อย่าง ตามเสนอ ครบตามสูตรเพื่อสุขภาพ เลยค่ะ ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะ......คือว่า ปกติกินข้าวโรงช้างเป็นประจำ.....กินเสร็จก็ต้องตกท้ายด้วยผลไม้....หลากสีสัน....ที่ชวนรับประทานตามตู้โชว์ตามร้านขายผลไม้.....แม้ช่างเรียงได้แบบว่า.....คละหลายสี...ดูแล้วช่างน่ากินไรเช่นนี้ เร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1401
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2551 15:48
06 กรกฎาคม 2551
Ico48
สมการแก้โลกร้อน
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
การคัดแยกขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทุกวันนี้ คงสามารถรู้สึกได้กันทุกคนถึง ภาวะโลกร้อน ซึงปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าเราสังเกตุจากข่าวประจำวัน จะทราบถึงความผิดปกติของโลกเรา น้ำท่วม โคลนถล่ม แผ่นดินไหว อากาศร้อนผิดปกติ หยุดมหันตภัยโลกร้อนด้วยมือคุณฉบับรีไซเคิลช่วยลดโลกร้อนได้ทราบหรื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2441
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2551 14:20
30 มิถุนายน 2551
Ico48
คลายสมอง
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ทำงานทั้งวัน...แสนจะเหนื่อยล้ากันบ้างมั๊ย....มาพักผ่อนสมองอ่านเรื่องขำๆๆกันดีกว่า ..ค๊ะ วิธีบอกรักของ คนแต่ละอาชีพเภสัชกร : แค่ก... แค่ก... ขอยาให้ผมหน่อย ผมมีอาการไอ...เลิฟ ยูพยาบาล : หน้าที่ของผมคือเยียวยา พอรักษาหายเธอก็จากไป สัตวะ : Love me , love my dog นักจิตวิทยา : สะกดจิตเป็นเรื่องง่าย สะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1384
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2551 12:21
26 มิถุนายน 2551
Ico48
เหตุเกิดจาก "ต้นไทร"
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ฝนตกอีกแล้วไม่รู้เป็นงัย...พอเข้าตอนเย็นฝนตกอีกแล้ว อากาศเย็นเยือกเลย ใครเคยรู้สึกมั๊ยว่า หลังฝนตกใหม่ๆ เนี่ยจะรู้สดชื่น อย่างที่เขาเรียกว่า " ฟ้าหลังฝนนะ" เอ๊ะไม่รู้บ้านใครกลับบ้านผ่านต้นไทรกันบ้างมั๊ยเนี่ย ใครที่ผ่านทางไปคอหงส์เข้าไปทางสายคาฟูร์นะค่ะ โอโอ้..พระเจ้า! เสียงอะไรเนี่ย......
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2016
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2551 20:05