นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cop:สนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน ม.อ.วิทยาเขตตรัง

30 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ในหลายครังที่คณะหน่วยเสนอขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการในต่างประเทศเพื่อไปดูงานบ้าง ไปทัศนศึกษาบ้าง ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าก่อนเสนอเรื่องใหผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าที่ควรวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องดังกล่าวควรเสนอให้ไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน โดยอาศัยระเบียบต่างๆคำจำกัดความขอเรื่อง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1871
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 15:20
Ico48
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
หลายคณะหน่วยงานสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ว่าหากข้าราชการ - พนักงานลาไปฝึกอบรมในประเทศ จะต้องให้ทำสัญญาด้วยหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้ว่า 1.การลาไปฝึกอบรมภายในประเทศเกิน 6 เดือน และใช้จ่ายเงินเกิน 5 หมื่นบาทต้องให้จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำฯ(ที่กค0430.7/ว31 ลว.1 กย 49)หากไม่เข้าเกณฑ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1408
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 14:03
Ico48
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ข้าราชการ-พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่างประเทศ หลายๆท่านได้ออกเดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาล่วงหน้านาน 1-2 เดือนทำให้บางรายเรียนไม่สำเร็จตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งทางราชการได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ-พนักงานออกเดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาฯได้ไม่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1399
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 13:32
29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
:: ประโยชน์ของ e-Learning ::
ใน E-learning
โดย Tuckbiz
:: ประโยชน์ของ e-Learning ::ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4095
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:48
Ico48
ความหมายของ E-learning
ใน E-learning
โดย Tuckbiz
:: e-Learning คืออะไร ::คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 9368
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:40
19 พฤศจิกายน 2550
Ico48
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ข้าราชการ-พนักงาน ที่ได้รับอนุม้ติให้ลาไปศึกษาทั้งใน-และต่างประเทศต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ หากวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานใดมีผู้ที่ลาศึกษาแล้วไม่รายงานผลการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ ให้รายงานมหาวิทยาลัยด้วยเนื่องจากปัจจุบันทางกองการเจ้าหน้าที่ เจอปัญหา นักเรียนทุนไม่เข้าเรียนเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1225
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2550 11:29
09 พฤศจิกายน 2550
Ico48
บอกกล่าวเล่าไข
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามที่ทาง วข.ปน. สอบถามว่าข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสสาม ขณะที่เสียชีวิตมีภรรยา 4 คน อยากทราบว่าภรรยามีสิทธิได้รับเหน็จตกทอดทุกคนหรือไม่ได้สอบถามทางสำนักงานคลังเขต(สงขลา) แล้วทายาทของผู้ตายมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดมีดังนี้1. ผู้สืบสันดาน(บุตร)ทุกคน 2.บิดา-มารดา ที่มีชีวิต 3. ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1280
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2550 13:46
06 พฤศจิกายน 2550
Ico48
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่างประเทศเมื่อใกล้ครบกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถขยายเวลาศึกษาได้ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์2551 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1.ก่อนครบกำหนด 60 วันให้เสนอต้นสังกัดขอขยายเวลาศึกษา 2.การขยายเวลาศึกษาของพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1295
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2550 13:40
25 ตุลาคม 2550
Ico48
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ทางสถานทูตสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ได้แจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไปผู้ที่จะขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องใช้ แบบฟอร์มวีซ่าแบบใหม่ขอรับได้ที่สถานทูตหรือ ดาวโหลดที่ WWW.UKVISAS.GOV.UK สำหรับฟอร์มวีซ่าแบบเก่าสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1590
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 15:04
17 ตุลาคม 2550
Ico48
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามที่ได้สอบถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้หรือไม่ ได้ครับตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 2543 ได้กำหนดไว้ว่าความใดที่ยังไม่กำหนดให้อนุโลมใช้ตามระเบียบข้าราชการครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1160
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550 14:13