นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

QA

07 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2555 ของผอ.สมศ. นโยบายการประเมินแบบ Area Based ที่สมศ.ประกาศมานั้น ส่งผลต่อแผนการดำเนินงานของม.อ.ค่อนข้างมาก เพราะเดิมนั้นทุกคณะพร้อมเต็มที่ที่จะรับประเมินพฤศจิกายน 2554 ด้วยครบ 5 ปีแล้ว และมหาวิทยาลัยก็สื่อสารเป็นระยะ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1278
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2554 13:33
Ico48
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ..คือใครบ้าง ได้แก่ (บังเอิญว่าน้อยกว่าประเภทอื่นค่ะ เลยขอนำเสนอทั้งหมด) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สำนักส่งเสริมและการศ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1648
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2554 12:26
06 พฤศจิกายน 2554
Ico48
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ต่อจากฉบับที่แล้ว...ที่นำเสนอเนื้อหาเรื่องการประเมินหน่วยงานจัดการเรียนการสอนว่าคิดเป็นภาระงานเท่าใด...สรุปว่าใช้เวลาที่เป็นทางการเกือบ ๆปี แล้วหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ อันได้แก่ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกวิทยาเขต และหน่วยงานสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย มีทั้งสิ้น 20 หน่วยงานรายละเอียดดังนี้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1414
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2554 08:41
05 พฤศจิกายน 2554
Ico48
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 27 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 11 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนอื่นอีก 20 หน่วยงาน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สกอ.กำหนด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1809
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2554 15:18
02 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ตอน 2: นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อีกครั้ง)
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ไม่กี่วันมานี้ผู้อำนวยการสมศ.ได้ประกาศนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทำเอาทั้งผู้ประเมิน...และสถาบันที่เตรียมรับประเมิน งุนงง สงสัย กันเป็นทิวแถวว่านโยบายนี้...ท่านได้แต่ใดมา ที่มาของนโยบายดังกล่าว ของผอ.สมศ.ดิฉันก็วิเคราะห์จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2045
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2554 15:33
28 ตุลาคม 2554
Ico48
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ต่อเนื่องจากบันทึกฉบับที่แล้ว.... จากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 มีตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน จำนวน19 ตัวบ่งชี้ดังนี้ ตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 4 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1394
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2554 16:16
Ico48
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย จากผลประเมิน 53
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2554 (ผลการประเมินเผยแพร่ที่http://www.qa.psu.ac.th/report.html) จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานประกันคุณภาพได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เพื่อพิจารณาใน2 ประเด็น ได้แก่ ผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1437
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2554 16:00
27 ตุลาคม 2554
Ico48
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร.
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพสู่สากลเพื่อให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1730
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2554 16:37
Ico48
รายงาน PMQA ปี 2554
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
สำนักงานประกันคุณภาพได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (คณะกรรมการ PMQA 7หมวด) เมื่อวานนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2554 ซึ่งเดิมนั้นจะเป็นวันที่พิจารณารายงาน PMQA รอบสุดท้าย หลังที่แต่ละหมวดส่งมาให้สำนักงานฯรวบรวม จากนั้น ก็จะส่งให้สำนักงานก.พ.ร.ภายใน 31 ตุลาคม 2554 (ก็เป็นวันสุดท้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1719
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2554 16:06
Ico48
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ขณะนี้มีคณะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามบ่อย ๆ ว่า สมศ.จะมาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเมื่อไร ซึ่งหากรับรอบให้ครบ 5 ปี ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้น เดือนพฤศจิกายน 2554 ก็ครบ 5 ปีพอดิบพอดี ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพก็ได้แจ้งทุกฝ่ายว่าน่าจะเป็นไปตามแผนนี้ ขณะเดียวกันสมศ.ก็เตรียมจัดงานครบรอบ 11 ปี สมศ.ระหว่างวั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1895
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2554 15:43
26 ตุลาคม 2554
Ico48
ภารกิจ 1 ช่วย 9
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 และ 20-23 พฤศจิกายน 2549 โดยการประเมินขณะนั้นใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วยข้อมูลของ ปีการศึกษา 2544, 2547 และ 2548 ผลประเมินของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐานเท่ากับ 4.65 จากผลการประเมินครั้งกระนั้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1616
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2554 11:15
19 ตุลาคม 2554
Ico48
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ระดับสากล โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้วยการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Section Management Quality Award: PMQA) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจากการนำเกณฑ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1881
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2554 06:06
12 กันยายน 2554
Ico48
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมทอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2997
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 10:14
26 สิงหาคม 2554
Ico48
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 วันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. Opening meeting วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. Closing meeting ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Tele-meeting ไปยังห...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3365
เมื่อ: 26 สิงหาคม 2554 11:49
29 กรกฎาคม 2554
Ico48
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วมโค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3262
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2554 14:29
26 พฤษภาคม 2554
Ico48
หลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดหลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30- 16.30 น. ณ ห้องกิตติมศักดิ์ ชั้น 2 โรงแรม ลี การ์เดนส์ (สาขา 1)เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2897
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2554 14:42
21 เมษายน 2554
Ico48
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปนั้น สกอ.จึงได้กำหนดให้มีการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การประเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2350
เมื่อ: 21 เมษายน 2554 14:21
03 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
อีกครั้งกับการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
วันนี้อุโยะเข้าไปดูผลการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking 2011... และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ 1 ของประเทศไทยในการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking ประจำเดือนมกราคม 2011 อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 และในการจัดอันดั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1774
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2554 13:16
29 พฤศจิกายน 2553
Ico48
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 ภาควิชา/คณะ และหน่วยงานจัดการเรียนการสอบ และมหาวิทยาลัยต้องใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือ สกอ. ปี 2553 ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่อยากฝากให้ผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพได้ศึกษารายละเอียด มี 5 บท และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3057
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 13:59
Ico48
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ.
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. ปีการศึกษา 2553 มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. (Internal Quality Assurance = IQA) และตามการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (External Quality Assurance = EQA) 1. ตัวบ่งชี้ปรับเปลี่ยน2. ลดจำนวนตัวบ่งชี้3. ปรับเกณฑ์เป็น 5 คะแนน และเกณฑ์ยากขึ้น4. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2830
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 13:50