นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานการเจ้าหน้าที่

03 พฤศจิกายน 2551
Ico48
เรียนภาษาในประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
มักถามกันบ่อยครั้งว่า อาจารย์ที่จะลาไปศึกษาต่างประเทศ หากต้องไปเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศที่จะไปศึกษา ณ สถาบันสอนภาษาที่กรุงเทพฯ(ปัจุบันที่คณะศิลปศาตร์ มอ.หาดใหญ่ก็มีเปิดสอนแล้วด้วย) จะต้องลาไปศึกษาหรือลาไปฝึกอบรมในประเทศ นั้น กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนให้ทราบว่าการไปเรียนภาษาดังกล่าวเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1502
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2551 14:05
03 เมษายน 2551
Ico48
หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ด้วยขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการ-พนักงานฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลาไปศึกษาต่างประเทศหลายๆท่าน ส่งผลการตรวจสุขภาพร่างกายฯ หนังสือตอบรับฯที่ระบุกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ผลสอบภาษาอังกฤษ ให้ ก.พ.พิจารณาหากไม่จัดส่ง ก.พ.จะส่งเรื่องคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการซัก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1815
เมื่อ: 03 เมษายน 2551 11:18
Ico48
การขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ(ของพนักงานฯ)
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ได้ให้งานพัฒนาฯ กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดแบบฟอร์มการขยายเวลาศึกษาต่างประเทศเพื่อทุกคณะ/หน่วยงานได้ปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน งานพัฒนาฯได้แขวนไว้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อ 3/เมย/2551 อนึ่ง พนักงานฯ ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่างประเทศปฎิบัติดังนี้ 1.ได้รับค่าจ้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1390
เมื่อ: 03 เมษายน 2551 10:54
28 ธันวาคม 2550
Ico48
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0305/ว 17342 ลว 18 กรกฎาคม 2550 ในข้อ 2.1 แจ้งว่าผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้องเป็นระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังนั้น ในใส่วนของมอจึงให้ใช้ข้อความดังนี้ ........................................................... (รองศาตราจารย์.....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1602
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2550 15:07
04 ธันวาคม 2550
Ico48
การระบุประเภทเงินที่ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
บ่อยครั้งที่คณะหน่วยงาน ระบุประเภทเงินในบันทึกอนุมัติและหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในการไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง/ลงตราวีซ่า ชึ่งตามบันทึกช่วยจำอธิการบดีเมื่่อเืดือน พฤศจิกายน 2550 และที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1279
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2550 11:42
Ico48
แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ปัจจุบันทางกองการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมใบรายงานตัวของบุคลากรที่ลาไป และกลับจากศึกษา ฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศใหม่โดยเพิ่มเติมข้อความที่จำเป็นในการตรวจสอบให้ครบยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ 1.เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา กระดาษ การพิมพ์ฯ 2.ลดการเขียนใบรายงานซ้ำซ้อน จึงขอความร่วมมือมายังทุกเข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2174
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2550 10:11
03 ธันวาคม 2550
Ico48
ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ปัจจุบันข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่างประเทศก่อนระเบียบฯว่าด้วยการไปศึกษาฯพ.ศ.2549ใช้บังคับ(ก่อนวันที่ 11 พ.ค.2549) ได้รายงานตัวกลับเข้ารับราชการกันบ้างแล้ว แต่ทางกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ จึงฝากแจ้งให้ข้าราชทางที่เข้ากรณีดังกล่าวทราบด้วยเพื่อผลประโยชน์ของข้าราชการเอง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1523
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2550 09:59
30 พฤศจิกายน 2550
Ico48
อย่างใดจึงถือเป็นการไปดูงาน หรือฝึกอบรม
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
จากบันทึกสั่งการอธิการบดีที่ มอ 023/1358 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ให้กองการเจ้าหน้าที่ทบทวนใหม่ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า ข้าราชการที่ขออนุมัติไปดูงาน หรือดูงาน(วิจัย) แต่หนังสือตอบรับ หรือหลักฐานการอนุมัติทุนแจ้งว่าให้ไป Research,Participate, work, Seminar, Audit, Teac...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1481
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 15:50
Ico48
ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ในหลายครังที่คณะหน่วยเสนอขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการในต่างประเทศเพื่อไปดูงานบ้าง ไปทัศนศึกษาบ้าง ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าก่อนเสนอเรื่องใหผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าที่ควรวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องดังกล่าวควรเสนอให้ไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน โดยอาศัยระเบียบต่างๆคำจำกัดความขอเรื่อง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1973
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 15:20
Ico48
ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
หลายคณะหน่วยงานสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ว่าหากข้าราชการ - พนักงานลาไปฝึกอบรมในประเทศ จะต้องให้ทำสัญญาด้วยหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้ว่า 1.การลาไปฝึกอบรมภายในประเทศเกิน 6 เดือน และใช้จ่ายเงินเกิน 5 หมื่นบาทต้องให้จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำฯ(ที่กค0430.7/ว31 ลว.1 กย 49)หากไม่เข้าเกณฑ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1528
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 14:03
Ico48
กำหนดระยะเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ข้าราชการ-พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่างประเทศ หลายๆท่านได้ออกเดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาล่วงหน้านาน 1-2 เดือนทำให้บางรายเรียนไม่สำเร็จตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งทางราชการได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ-พนักงานออกเดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาฯได้ไม่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1521
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 13:32
19 พฤศจิกายน 2550
Ico48
การรายงานความก้าวหน้าข้าราชการและพนักงานที่ลาไปศึกษา
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ข้าราชการ-พนักงาน ที่ได้รับอนุม้ติให้ลาไปศึกษาทั้งใน-และต่างประเทศต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ หากวิทยาเขต/คณะ/หน่วยงานใดมีผู้ที่ลาศึกษาแล้วไม่รายงานผลการศึกษาให้ต้นสังกัดทราบ ให้รายงานมหาวิทยาลัยด้วยเนื่องจากปัจจุบันทางกองการเจ้าหน้าที่ เจอปัญหา นักเรียนทุนไม่เข้าเรียนเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1392
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2550 11:29
09 พฤศจิกายน 2550
Ico48
บอกกล่าวเล่าไข
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามที่ทาง วข.ปน. สอบถามว่าข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสสาม ขณะที่เสียชีวิตมีภรรยา 4 คน อยากทราบว่าภรรยามีสิทธิได้รับเหน็จตกทอดทุกคนหรือไม่ได้สอบถามทางสำนักงานคลังเขต(สงขลา) แล้วทายาทของผู้ตายมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดมีดังนี้1. ผู้สืบสันดาน(บุตร)ทุกคน 2.บิดา-มารดา ที่มีชีวิต 3. ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1432
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2550 13:46
06 พฤศจิกายน 2550
Ico48
การขยายเวลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ของพนักงานฯ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่างประเทศเมื่อใกล้ครบกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถขยายเวลาศึกษาได้ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์2551 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 1.ก่อนครบกำหนด 60 วันให้เสนอต้นสังกัดขอขยายเวลาศึกษา 2.การขยายเวลาศึกษาของพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1470
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2550 13:40
25 ตุลาคม 2550
Ico48
ไปราชการ ศึกษา อบรม ดูงาน ต่างประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ทางสถานทูตสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ได้แจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไปผู้ที่จะขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องใช้ แบบฟอร์มวีซ่าแบบใหม่ขอรับได้ที่สถานทูตหรือ ดาวโหลดที่ WWW.UKVISAS.GOV.UK สำหรับฟอร์มวีซ่าแบบเก่าสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1747
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 15:04
17 ตุลาคม 2550
Ico48
พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ตามที่ได้สอบถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้หรือไม่ ได้ครับตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 2543 ได้กำหนดไว้ว่าความใดที่ยังไม่กำหนดให้อนุโลมใช้ตามระเบียบข้าราชการครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1329
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550 14:13