นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานการเจ้าหน้าที่

03 September 2013
Ico48
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นการจับผิดอะไรกัน แต่เมื่อเจอแล้วก้อยากแนะนำให้ปฏิบัิติให้ถูกต้องเท่านั้น เพราะกว่ากองการเจ้าหน้าที่จะเจอก็ต่อเมื่อมีการเสนอขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาโดยไม่ได้รับค่างจ้างเพราะตอนนั้นต้องเสนอเรื่องผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ผมเคยเจอบางวิทยาเขตได้อนุ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1526
at: 03 September 2013 15:56
Ico48
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
เมื่อ28 สค.56 ไปประชุมเรื่องลาศึกษาฯที่จ.นนทบุรีมา ปัญหาที่ซักถามกันมากคือลาศึกษาในประเทศแล้วต่อมาจะขอไปฝึกอบรมต่างประเทศจะได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องลักษณะดังกล่าวทาง มอ.ได้อนุมัติหลายรายแต่ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าในหลักสูตร/แผนการศึกษาได้กำหนดไว้้ด้วยหรือไม่ว่าจะต้องไปฝึกอบรม/ปฎิบัติงานวิจัยไว้ด้...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1702
at: 03 September 2013 15:40
06 June 2012
Ico48
การไปศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
หลายวันก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งสมมุติชื่อนาย ก.ได้ไปศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และศึกษาที่ มอ.ของเรานี้เองจึงไม่ได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง เมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งเอะใจขึ้นมาจึงได้โทรมาสอบถามกองการเจ้าหน้าที่ว่า 1. การไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1832
at: 06 June 2012 09:45
10 November 2011
Ico48
เงินบำเหน็จดำรงชีพ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ขอบใจมากคุณครรชิต ป้องกัยภัย ที่โทรสอบถามต่อจากเรื่องเดิม(บำนาญ) ครรชิต เมื่อไหร่ถึงจะได้เงินบำเหน็จตกทอด 30 เท่า คนใกล้แก่ ผมก็แหย่เล่นๆไปว่าให้คุณลองหยุดหายใจดูสักหนึ่งวัน เดี่ยวทายาทก็จะได้รับเองหากคุณยื่นขอรับยังไม่หมด ครรชิต ตอนนั้นที่ยื่นขอไปนั้นเขาบอกว่าเป็นเงินบำเหน็จดำรง...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2716
at: 10 November 2011 13:47
09 November 2011
Ico48
เป็นข้าราชการบำนาญได้สวัสดิการอะไรบ้าง
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
หลายวันมาแล้วมีเพื่อนผู้สูงวัยที่เกษียณอายุไปแล้วมาติดต่อเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน(อาจเป็นภาษาไพเราะแต่ความหมายบ้านๆก็คือเรื่องการกู้เงิน ช.พ.ค.) แล้วก็เลยไปถึงเรื่องสิทธิสวัสดิการของข้าราชการบำนาญว่ามีอะไรบ้าง และเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ผมก็เลยตอบว่า - เท่าที่จ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2984
at: 09 November 2011 16:02
08 November 2011
Ico48
พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ตามงานการเจ้าหน้าที่ คณะได้สอบถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษาปริญญาเอก ณ ต่างประเทศเมื่อปี 2550 มีกำหนด 4 ปี ภายใต้ข้อบังคับของประกาศการพัฒนาพนักงานฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ต่อมาเมื่อครบกำหนดลาศึกษาและจะขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา จะใช้ประกาศฉบับใดมาบังคับใช้ ตอบ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1689
at: 08 November 2011 13:39
14 October 2011
Ico48
พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
สวัสดีครับคุณเจมมี่ ตามที่ได้สอบถามไปนั้นว่าพนักงานเงินรายได้ลาศึกษาได้หรือไม่ ผมขอเรียนให้ทราบโดยสังเขปว่า 1. มีสิทธิ์ขออนุมัติลาไปศึกษา แต่จะได้รับอนุมัิติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ - ความจำเป็นของสังกัด ว่ามีความจำเป็น และต้องการมากน้อยเพียงใด - สาขาวิชาที่ไปเรียนตร...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 1545
at: 14 October 2011 11:02
13 October 2011
Ico48
ยังไม่เข้าใจอยู่ดี
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
จากการประชุมประสานงาน กจ.ม.อ.ทางshare เมื่อวันที่ 12 ต.ค 54 เช้านี้มีเสียงตามสายเข้ามา ขอรายละเอียดเรื่องการทำสัญญาฯ พนักงานลาไปฝึกอบรมไม่เกิน 1 เดือน เพราะอ่านแล้วและในประกาศฯก็ไม่กำหนดไว้ด้วย....? ตอบ ให้อาศัย 1.ข้อ 16 ข้อระเบียบข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯต่างประเทศ 2549 กำหนดให้ข้าราชกา...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1397
at: 13 October 2011 09:55
12 October 2011
Ico48
ลาไปฝึกอบรมไม่ถึงเดือน ต้องทำสัญญาหรือไม่
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
สมาชิก กจ.ม.อ.ทุกท่านครับวันนี้เรามาประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ทาง SHARE กันดีกว่า วาระแรกที่คุณ STAR ถามาว่าพนักงานลาไปฝึกอบรมไม่ถึง 1 เดือนต้องทำสัญญาฯ ด้วยหรือไม่? เพราะในข้อ 14 แห่งประกาศฯการพัฒนาพนักงานลงวันที่ 13 มีค 2552 กำหนดไว้ว่าการลาไปฝึกอบรม ดูงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปให้ทำสัญญ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1629
at: 12 October 2011 16:08
Ico48
วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปที่กองการ เจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือเดินทางถึงกระทรวงการต่างประเทศ(กต) เพื่อลงตราวีซ่าในหนังสือเดินทางฉบับส่วนตัวให้อาจารย์ที่เดินทางไปต่างประเทศ ผมได้แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถออกให้ได้ เนื่องจากเป็นข้อกำ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1426
at: 12 October 2011 15:44
22 September 2011
Ico48
การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยหลายๆท่าน ที่กำลังจะลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ บางประเทศก็ตอบรับเข้าศึกษาทันที บางประเทศกำหนดเงื่อนไขต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษก่อน หรือผ่านการทดสอบภาษาเฉพาะของประเทศนั้นๆก่อน ตอบรับเข้าศึกษาในภาคปกติ ประเด็นอยูที่การอนุมัติระยะเวลาของการลาศึกษาให้ลาศึกษาโดยได้รับค่าจ้างกี่ปี กองการเจ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1223
at: 22 September 2011 14:50
16 August 2011
Ico48
การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ในหลายครั้งที่ผู้ปฎิบัติงานการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน โทรศัพท์มาสอบถาม? เกี่ยวกับข้าราการ หรือพนักงานที่อยูในระหว่างไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จะขออนุมัติเดินทางไปราชการทั้งในและต่างแระเทศ เช่นไปประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ ไปเจรจาธุกิจทางวิชาการฯ ในประเทศหรือต่างประเทศ จ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1702
at: 16 August 2011 13:51
10 August 2011
Ico48
การย้ายสถานที่ศึกษา
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
การขอย้ายสถานที่ศึกษาจากต่างประเทศ กลับมาศึกษาที่ประเทศไทย ด้วยมีประเด็นสอบถามเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับทุนจากทางราชการลาไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ต่อมาเมื่อหมดทุนจากทางราชการแล้ว แจ้งขอย้ายสถานที่ศึกษาจากเดิม มาเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะกระทำได้หรือไม่? กองการเจ้าหน้าที่ ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1551
at: 10 August 2011 14:44
Ico48
การทำหนังสือเดินทางราชการ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
การทำหนังสือเดินทางราชการ วันก่อนได้ไปทำหนังสือเดินทางราชการที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)ชั้น 1 เมื่อเข้าประตูหน้าศาลากลางหลังเก่าที่จอดรถอยู่ซ้ายมือ เอกสารที่ต้องนำไปมีดังนี้ 1. บันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการ/ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานฯ ณ ต่างประเทศ 2. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3. บัตร...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1801
at: 10 August 2011 13:11
24 March 2011
Ico48
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ด้วยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่และรับบุคลากรใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้น ทางงานพัฒนาฯจึงได้เขียนรายละเอียดการไปราชการต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรประกอบการทำงาน โดยแขวนไว้ที่ช่องระเบียบและหลักเกณฑ์เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1057
at: 24 March 2011 13:33
23 March 2011
Ico48
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดสำนักงานชั่วคราวในภาคใต้เพื่อบริการแก่ประชาชน และข้าราชการที่ต้องการขอมีหนังสือเดินทางใน 4 จังหวัดคือ สุราษฏร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา, และยะลา จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1104
at: 23 March 2011 14:05
22 March 2011
Ico48
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ด้วยระยะนี้หลายวิทยาเขตได้สอบถามกันมามากเรื่องกำหนดระยะเวลาลาศึกษา ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ มีกำหนดกี่ปีแน่ ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าระหว่างระยะเวลาทุน....กับระยะเวลาการลาศึกษา ให้แยกออกจากกันก่อน แล้วจึงมาดูว่า 1.ทุนให้กี่ปี 2.กรอบระยะเวลาของหลักสูตรให้เรียนกี่ปี 3.หนังสือตอบรับจากสถาบัน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1305
at: 22 March 2011 13:43
14 July 2010
Ico48
ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ตามที่สอบถามกันไปมากเลย เกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ แล้วประเทศนั้นๆ ตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข ให้ Qualifying Program/เรียนภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน/การเรียนภาษาอังกฤษและสอบวัดผลฯ,ประเด็นคำถาม1. มหาวิทยาลัยที่ไปตอบรับแล้ว เป็นไม่มีเงื่อนไข2. การนับเวลาไปเรียนภาษาหรือตามเงื่อนไขท...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1162
at: 14 July 2010 11:32
02 November 2009
Ico48
ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
ข้าราชการบำนาญหลายๆท่านได้สอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ว่าข้าราชการบำนาญเกษียณอายุแล้วแต่มหาวิทยาลัยยังคงจ้างต่อ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิยาลัยบ้าง หากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปราชการ หรือดูงานในต่างประเทศ ข้าราชการบำนาญรายดังกล่าวสามารถขอทำหนังสือเดินทางราชการได้หร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1592
at: 02 November 2009 15:50
23 December 2008
Ico48
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว
in สุวรรณ์
By สุวรรณ์
เสียงตามสายโทรศัพท์จากหนูเหน่งคณะแพทยศาสตร์ มอ.สอบถามว่าข้าราชการที่ลาไปศึกษาในต่างประเทศหากต้องเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว ถือเป็นการกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนได้หรือไม่ ก่อนอื่นต้องดูเจตนาของข้าราชการที่ขอเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวว่าต้องการกลับมาทำอะไร ซึ้งตามข้อปฏิบัติของ ก.พ.กำหนดใว...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1259
at: 23 December 2008 13:49