นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชาวกองการเจ้าหน้าที่

31 มกราคม 2560
Ico48
การสร้างแบบฟอร์มด้วย Microsoft Word 2010
ใน วิธีป้องกันความชรา...
โดย JEE-JEE
การสร้างแบบฟอร์ม โปรแกรม Microsoft Word 2010 ความสามารถในการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง การจัดการแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งสามารถนำคำสั่งเพิ่มเติมในโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม เอกสารรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ การสร้างแบบฟอร์ม ด้วยริบบอนนักพัฒนา (Developer) การเรียกใช้แท็บเครื่องมือนักพัฒน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 913
เมื่อ: 31 มกราคม 2560 14:46
11 สิงหาคม 2559
Ico48
ระบบรายงานตัว
ใน วิธีป้องกันความชรา...
โดย JEE-JEE
ระบบรายงานตัว กำลังจะเปิดใช้งานแล้วร็วๆนี้ เป็นระบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรที่บรรจุเข้ามาใหม่สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดตนเองผ่านระบบเองได้จึงทำให้ได้ Psu passport ได้เร็วยิ่งขึ้น การทำงานของระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนทีเกี่ยวข้องกันคือ ในฐานะของผู้ดูแล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2559 15:01
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
ขั้นตอน(ใหม่)การรับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ใน วิธีป้องกันความชรา...
โดย JEE-JEE
สืบเนื่องมาจาก สกอ.ได้มีการกำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขั้นตอนการขอเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารขึ้นมาใหม่ กองการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งขั้นตอนดังนี้ เมื่องานทะเบียนประวัติได้รับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร จากงานบริหารงานบุคคล ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย/คบม.เห็นชอบแล้ว 1. งา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 14:13
16 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
การฝึกฝน 4 อย่างที่พนักงานควรทำเพื่อให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ใน วิธีป้องกันความชรา...
โดย JEE-JEE
เวลาพูดถึงเคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพนั้น เราก็มีสูตรหรือเทคนิคมากมาย ที่คนทำงานควรจะมีเพื่อให้สามารถทำงานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคืออะไร โดยแบ่งเป็นข้อๆ 4 อย่างตามนี้ 1. ฝึกการคิดแบบเป็นระบบ แม้หลายๆ คนจะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับการทำงานจำนวนม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 732
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2558 09:43
13 สิงหาคม 2557
Ico48
ระบบรายงานตัว
ใน วิธีป้องกันความชรา...
โดย JEE-JEE
ระบบรายงานตัว ระบบรายงานตัวเป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องจากระบบสมัครงาน ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าที่คณะ/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรที่บรรจุใหม่ จากปัญหาที่พบเมื่อมีบุคลากรที่บรรจุใหม่เข้ามา บุคลากรเหล่านั้นจำเป็นจะต้องใช้ PSU Passport เพื่อใช้งาน ตั้งแต่การยืนยันตนเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2557 10:08
05 กรกฎาคม 2557
Ico48
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ.
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาเขตภูเก็ต มีการพิจารณาเรื่องที่ คบม ได้มีมติ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การบรรจุ ผู้ ที่วุฒิ ปริญญาตรี หรือ โท เป็นอาจารย์ที่ มอ.ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องส่งผลการสอบ ภาษาอั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2166
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2557 12:07
04 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ2557 ทางกรรมการววิชาการกอง ได้ดำเนินการจัดทำมาตราฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรนะการปฎิบัติและแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล การได้ของหัวข้อการสัมมนา พิจารณาจากผล การประเมินคุณภาพภายใน. การดำเนินการโดยการให้ความรู้เรื่องการประเมินสมรรถนะ การแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2611
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2557 10:52
17 ธันวาคม 2556
Ico48
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ที่ประชุม ค.บ.ม.ครั้งที่๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๕๖ ได้มีมติ ให้ยุติโครงการมาตรการจูงใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก( Ready made) ที่จ่ายเงิน สองแสน สามแสน เมื่อทำงานครบ ๕ ปี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยจะไม่กระทบกับ ประกาศที่คณะ/หน่วยงานได้ประกาศ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2257
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2556 09:23
14 พฤศจิกายน 2556
Ico48
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุม คบม เมื่อวันศุกร์ที่ 8พย 56 กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอรายละเอียดในกำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งมกราคม 55 โดยจะออกคำสั่ง เป็น 2 ชุด ชุดแรก จะออกคำสั่งประมาณ 22 พย 56 จะตกเบิกเดือน ธันวาคม 56. ชุ.ที่สอง จะ ออกคำสั่งประมาณ24 มกราคม 57 ตกเบิกเดือน กุมภาพันธ์57
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 23625
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2556 16:07
21 กันยายน 2556
Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมค.บ.ม. ครั้งที่๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๑๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติ ปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ปรับ เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ เป็นการปรับหลายครั้ง มกราคม ๒๕๕๗ เงิน เดือน ข้าราชการปริญญา ตรี จะเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 6847
เมื่อ: 21 กันยายน 2556 11:25
03 กันยายน 2556
Ico48
อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นการจับผิดอะไรกัน แต่เมื่อเจอแล้วก้อยากแนะนำให้ปฏิบัิติให้ถูกต้องเท่านั้น เพราะกว่ากองการเจ้าหน้าที่จะเจอก็ต่อเมื่อมีการเสนอขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาโดยไม่ได้รับค่างจ้างเพราะตอนนั้นต้องเสนอเรื่องผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ผมเคยเจอบางวิทยาเขตได้อนุ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
เมื่อ: 03 กันยายน 2556 15:56
Ico48
ลาฝึกอบรมต่างประเทศ ระหว่างกำลังศึกษาในประเทศ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
เมื่อ28 สค.56 ไปประชุมเรื่องลาศึกษาฯที่จ.นนทบุรีมา ปัญหาที่ซักถามกันมากคือลาศึกษาในประเทศแล้วต่อมาจะขอไปฝึกอบรมต่างประเทศจะได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องลักษณะดังกล่าวทาง มอ.ได้อนุมัติหลายรายแต่ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าในหลักสูตร/แผนการศึกษาได้กำหนดไว้้ด้วยหรือไม่ว่าจะต้องไปฝึกอบรม/ปฎิบัติงานวิจัยไว้ด้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1840
เมื่อ: 03 กันยายน 2556 15:40
23 สิงหาคม 2556
Ico48
สำรวจกิจกรรมตามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ.
ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม
โดย น้องยามฯ
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ.ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายกรอบความร่วมมือในระดับคณะ/หน่วยงานระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเกิดความร่วมมือต่างๆระหว...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1475
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2556 15:55
04 สิงหาคม 2556
Ico48
ประเมินสมรรถนะ (competency )
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมครั้งหนึ่งได้มี โอกาศคุย กับ อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คูณหญิงหลง ท่านได้เล่าว่า ในการประเมิน สมรรถนะ นั้น ได้ ประชุมพนักงาน ของสำนัก ทั้งหมด ได้ ชี้ แจ้งประเด็น เกี่ยว สมรรถนะ แต่ ละตัว แต่ละระดับ เพื่อให้ เข้า ใจ ตรงกันว่า พฤติ กรรมที่กำหนดไว้ใน แต่ละระด...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1814
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2556 22:25
Ico48
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมคบม ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๖ มีเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติงาน เข้าไป คุย บ่อยครั้ง ขึ้น ซึ่งเป็น สิ่งให้ เห็นว่า ทุกคณะหน่วยงาน ให้ ความสำคัญกับการประเมิน เพิ่มขึ้น ทั้งการประเมิน ผลงาน ตาม tor และ การประเมิน เชิงพฤติกรรม ที่เรียกว่า สรรถนะ( Competency )ในการประชุมสรุป...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1573
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2556 22:10
08 กรกฎาคม 2556
Ico48
ตอบรับ โครงการฝึกอบรม “หลักการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์”
ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม
โดย น้องยามฯ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจการนำระบบคุณภาพมาตรฐานมาใช้ในการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพิ่มทักษะในการบำรุงรักษาแ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1438
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 16:23
18 มิถุนายน 2556
Ico48
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก 200,000 – 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น ซึ่งได้มีผู้ได้รับอนุมัติไปแล้ว 137 ราย ลาออกไป 18 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับต้องปฏิบัติงานครบ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนทุก ๆ 2 ปี ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1719
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 23:04
17 มิถุนายน 2556
Ico48
ตอบรับ Workshop “แบ่งปันความรู้สู่องค์กรแห่งความสุขผ่าน http://share.psu.ac.th”
ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม
โดย น้องยามฯ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมการสร้างสุขในองค์กรตามแนวทาง HappyWorkplace ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำการตกลงกับสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในการให้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นโครงการนำร่องในการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานภาค...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1652
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2556 16:34
14 มิถุนายน 2556
Ico48
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การประชุม คบม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวาระที่น่าสนใจ การสรุปการประเมิน ผลการปฎิบัติงาน ของบุคคลากร มหาวิทยาลัย ใน รอบ ๑กันยายน ๒๕๕๔- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ๑มีนาคม ๒๕๕๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ กันยายน ๒๕๕๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม สามรอบ การประเมิน ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน บุคคลากร ข้าราชการ พนักงานม...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1868
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 21:47
22 พฤษภาคม 2556
Ico48
แผนเพื่อการพัฒนา http://share.psu.ac.th
ใน งานพัฒนาและฝึกอบรม
โดย น้องยามฯ
ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีพื้นที่ชานชาลาเพื่อการสื่อสาร (Communication Platform) ภายใต้ชื่อ http://share.psu.ac.th หลังจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบันและได้มีการร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์และสานสัมพันธ์สมาชิก http://share.psu.ac.th ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 1 มีนาคม ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1359
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2556 16:09