นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รวมเรื่องพัสดุ

19 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
*การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก*
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก หน่วยงานราชการมีการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนกำจัดปลวก โดยวิธีตกลงราคาโดยทำสัญญาหรือข้อตกลงไว้ต่อกัน ผู้รับจ้างจะต้องบริการกำจัดปลวกสำหรับระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 1 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของสัญญา โดยส่วนใหญ่บริษัท ผู้ให้บริการกำจัดปลวก จะเรียกเก็บค่าบริการก่อนทั้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 684
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2552 10:59
08 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้เสนอราคา
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา ควรทำอย่างไร การปฎิบัติงานด้านพัสดุ นอกจากผู้ปฎิบัติมีความรู้ทางด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ผู้ปฎิบัติงานจะต้องศึกษาหาความรู้จากหนังสือเวียนมติคณะรั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1505
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552 16:34
28 มกราคม 2552
Ico48
* การแบ่งซื้อการแบ่งจ้างคืออะไร*
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 22 กำหนดว่า ข้อ 22 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 19 และข้อ 20 ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าได้ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2374
เมื่อ: 28 มกราคม 2552 14:13
24 มกราคม 2552
Ico48
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ2. การจัดซื้อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4751
เมื่อ: 24 มกราคม 2552 15:49
Ico48
*การตรวจรับพัสดุ*
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
ดิฉันได้เข้าไปอ่านที่คุณศักดิ์ชัย ขำเจริญ เขียนเรื่องการตรวจรับพัสดุ ท่านเขียนได้ละเอียดและเข้าใจได้ง่ายมาก นอกจากจะปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ท่านยังได้อ้างมติคณะรัฐมนตรีมาประกอบในการเขียนด้วย ดังนี้การตรวจรับพัสดุศักดิ์ชัย ขำเจริญ ด้วยก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 28 · อ่าน: 3549
เมื่อ: 24 มกราคม 2552 14:50
04 พฤศจิกายน 2551
Ico48
อนุญาตให้บริษัทเอกชนนำเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งในสถานที่ราชการ
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
ขณะนี้ส่วนราชการต่าง ๆ อนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในสถานที่ราชการ เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร และลดจำนวนพนักงานที่รับผิดชอบในการถ่ายเอกสาร มีบางหน่วยงานได้ถามขั้นตอนในการปฎิบัติงาน ดิฉันขออธิบายพอเป็นสังเขป คือการดำเนิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 963
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2551 17:52
12 ตุลาคม 2551
Ico48
หลักประกัน
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
หลักประกันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา หรือการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือ เรื่องหลักประกัน ความหมายของหลักประกัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือ หลั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1952
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2551 17:11
08 สิงหาคม 2551
Ico48
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
หลายปีมาแล้ว มีหน่วยงานแห่งหนึ่งได้สอบถามดิฉันว่า ได้ทำการก่อสร้างอาคาร ในเอกสารประกอบหนังสือสัญญาจ้างมีรายละเอียดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดอะไรดิฉันจำไม่ได้แล้ว สมมุติว่าขนาด35,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานในงวดสุดท้าย มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้1. ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2914
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2551 12:56
03 สิงหาคม 2551
Ico48
การแก้ไขหนังสือสัญญาซื้อขาย
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์โดยขอแก้ไขหนังสือสัญญาซื้อขาย มีน้องๆชาวพัสดุได้ e-mail ถามดิฉันบ่อย ๆ ว่า เมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำสัญญาแล้ว ปรากฎว่าเวลาใกล้จะส่งของ คอมพิวเตอร์ที่ได้ทำสัญญาไว้นั้นตกรุ่นไปหรือเลิกผลิต มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่มาแทนรุ่นเก่าซึ่งเครื่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1439
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2551 16:29
11 มิถุนายน 2551
Ico48
เปิดตัว CoP "พัสดุ 360 องศา"
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดตัว CoP กลุ่ม "พัสดุ 360 องศา" โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ โดยมีการทำกิจกรรมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง มีสมาชิกทั้งหมด 14 ท่าน ถ้าหากเพื่อนๆ ท่านใดสนใจก็สามารถสมัครได้น๊ะค๊ะ ที่หน่วยพัสดุ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 475
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2551 18:46
29 พฤษภาคม 2551
Ico48
ทำงานอย่างไรจึงมีความสุข
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2551 ดิฉันได้ไปร่วมทำกิจกรรม เรื่อง "ความสุข/ความสำเร็จที่ได้รับจากการทำงาน" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร์ 14 สถาบันเข้าร่วม โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินงาน แต่ละสถาบันมีตัวแทนกลุ่มงานเข้าร่วมค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 568
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2551 08:56
16 มีนาคม 2551
Ico48
การปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค(กวพอ)0408.4/ว.365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ2549 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กำหนดใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2814
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 14:45
Ico48
การขอเพิกถอนผู้ทิ้งงาน
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การขอเพิกถอนผู้ทิ้งงาน กรณีผู้ถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานประสงค์จะขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากตามระเบียบฯ ไม่มีหลักเกณฑ์ข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติได้อาศัยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเพิกถอนผู้ทิ้งงานโดยอนุโลมใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2504 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 545
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 13:59
Ico48
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษผู้ทิ้งงาน
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
ผู้ถุกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานจะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44 และเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 635
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 13:50
Ico48
วิธีดำเนินการแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
วิธีดำเนินการแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงานเมื่อส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดเจ้าของเรื่องที่จะดำเนินการจัดหารายงานเรื่องที่อยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษ ให้เป็นผู้ทิ้งงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 30 ก่อนด้วย กล่าวคือ จะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 21 · อ่าน: 4042
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 13:32
Ico48
หลักเกณฑ์การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การลงโทษผู้ทิ้งงานของส่วนราชการในเรื่องการลงโทษผู้ทิ้งงานซึ่งเป็นมาตรการลงโทษที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายของส่วนราชการจากผู้ทิ้งงาน โดยระบุไว้ในระเบียบฯ ข้อ 145 วรรคสอง ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2086
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 12:59
Ico48
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายสาเหตุที่อุทธรณ์ผู้อุทธรณ์ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ฟ้องคดีปกครองหน่วยงานราชการและคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคามีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ขอหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งเครื่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 607
เมื่อ: 16 มีนาคม 2551 12:39
15 มีนาคม 2551
Ico48
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
เรื่อง อุทรณ์คำสั่งของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยสัญญาจ้างและรายละเอียดงวดงานสาเหตุที่อุทธรณ์บริษัท A ผู้อุทธรณ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำงานให้หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้มีหนังสืออุทธรณ์ถึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากหน่วยงานราชการไม่ฟัง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
เมื่อ: 15 มีนาคม 2551 13:18
14 มกราคม 2551
Ico48
การใช้หลักประกันซองมากกว่า 1 อย่างเป็นหลักประกันซองสำหรับงานเดียว
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การใช้หลักประกันซองมากกว่า 1 อย่างเป็นหลักประกันซองสำหรับงานเดียวกระทำได้หรือไม่ข้อหารือหนังสือที่ กค(กวพ) 0408.4/12807 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549ข้อเท็จจริงส่วนราชการได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วย ราคากลาง 3,315,602.74 บาท หลักประกันซอง จำนวน 162,850.00 บาทผู้รับจ้างได้ย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 929
เมื่อ: 14 มกราคม 2551 17:29
11 มกราคม 2551
Ico48
การดำเนินการหลังเลิกสัญญาจ้าง
ใน ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
โดย หมูอ้วนอ้วน
การดำเนินการหลังเลิกสัญญา(หนังสือที่ กค(กวพ)0408.4/11168 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549)ข้อเท็จจริงส่วนราชการได้ว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังลงนามสัญญา บริษัทฯ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างได้ เนื่องจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้บริษัทจึงขอยกเลิกสัญญาก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 939
เมื่อ: 11 มกราคม 2551 09:06