นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

31 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๒: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จากผลการทดสอบความต่างระหว่างคู่การทดสอบของ ๓ คู่ ของข้อมูลตัวอย่าง เมื่อทดสอบด้วยวิธี TukeyHSD test แล้วนั้นให้ผลการทดสอบออกมาว่า ข้อมูลทั้ง ๓ ชุดมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน โดยเราแปลผลจากค่า p-value หรือค่า 95% CI หากดูจากค่า p-value ให้ดูว่าค่า p-value มีค่ามากหรือน้อยกว่า 0.05 หากค่า p-valu...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1131
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2557 11:49
22 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๑: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ครั้งที่แล้วผมให้ดูผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้ TukeyHSD test ซึ่งเป็นสถิติในกลุ่ม post hoc/ multiple comparison tests แต่ยังไม่ได้อธิบายผลการทดสอบ ผลจากการทดสอบ TukeyHSD test จะใช้ค่าส่วนหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) มาใช้ในการคำนวณ ในส่วนของผลการทด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1070
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2557 15:43
17 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๐: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จะอย่างไรก็แล้วแต่ครับ จากครั้งที่แล้วเราใช้การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าทั้ง ๓ ค่าไปแล้วนั้น ผลจากการทดสอบ ANOVA เป็น > oneway.test(data2$abc ~ data2$data_source, var.equal=T) One-way analysis of meansdata: data2$abc and data2$data_source F = 0.0987, num df = 2, denom df...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1091
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 18:33
16 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๙: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลังจากที่เราใช้การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั้ง ๓ ชุดไปแล้วนั้น ผลจากการทดสอบความแปรปรวนจะบอกเพียงแค่ว่า มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ คู่ (ที่เปรียบเทียบกัน) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่รู้ว่าเป็นคู่ไหนที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเราต้องการที่จะทราบว่าคู่ของการทดสอบ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1083
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2557 19:03
15 ตุลาคม 2557
Ico48
นานหรือยัง: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บางท่านอาจจะเคยตั้งคำถามว่า แล้วตัว Windows ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งมานานแล้วยัง ถ้าเป็นการใช้ license key ของมหาวิทยาลัยที่เป็น MAK หากติดตั้งบ่อย ก็จะทำให้จำนวนครั้งของการ activated key บ่อยขึ้น ซึ่ง MAK จะนับจำนวนครั้งของการ activated เมื่อครบจำนวนครั้งที่กำหนดก็จะทำให้ไม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 945
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2557 20:15
Ico48
ระเริงคิด ๑๘: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
คราวนี้เรามาดูกันว่า หากเราตั้งสมมติฐานของการทดลองเอาไว้ว่า ค่าทั้งหมดคือค่า % จริง ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B ต่างกันหรือไม่ เราอาจจะใช้การทดสอบ t ทำการทดสอบทีละคู่ ในที่นี้คือทำการทดสอบ ๓ ครั้งคือ ค่าจริงกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ค่าจริงกับค่าที่วัดได้จาก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1031
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2557 12:57
14 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๗: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า หากเราเริ่มต้นการทดลองของเราด้วยการตรวจวัดตัวอย่างที่ทราบ % ของสาร abc จริงแ้วนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการเปรียบเทียบค่าที่ตรวจวัดได้ระหว่างเครื่องมือ A กับค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ B เพราะสิ่งที่เราต้องการคือ เราต้องการทราบว่าเครื่องมือ B สามารถวัดค่า % ของสาร abc ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 953
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 15:57
Ico48
ระเริงคิด ๑๖: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เรามาดูการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างค่า % จริงของสาร abc กับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B กันบ้างครับ สมมติเอาว่าข้อมูลทั้ง ๒ ชุดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของการทดสอบ t นะครับ > t.test(data1$conc_sam,data1$toolb,paired=F,var.qual=T) Welch Two Sample t-testdata: data1$conc_sam a...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1072
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 12:25
13 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๕: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละกลุ่มกันนะครับ ถ้าสมมติฐานของการวิจัยของเราตั้งไว้ว่า ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่ ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่ ในกรณีนี้เราจะใช้การทดสอบ t สำหรับตอบคำถามของสมมติฐานทั้ง ๒ ข...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 979
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2557 17:23
Ico48
ระเริงคิด ๑๔: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถ้าจำนวนกลุ่มของการเปรียบมีมากกว่า ๒ กลุ่ม เช่นในตัวอย่างนี้หากเราต้องการเปรียบเทียบว่า % ของสาร abc จริงกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A หรือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B แตกต่างกันหรือไม่ และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และเครื่องมือ B แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งหากเราตั้งสมมติฐานของการทดสอบเอาไว้เช่นนี้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2656
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2557 15:58
11 ตุลาคม 2557
Ico48
A Time To Kill - ยุติธรรมอำมหิต: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
A Time to Kill (ยุติธรรม อำมหิต) A young lawyer defends a black man accused of murdering two men who raped his 10-year-old daughter, sparking a rebirth of the KKK. A Time to Kill ผลงานของ John Grisham ผมดูหนังเรื่องนี้ทางฟรีทีวีนานมาแล้ว (หนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙) ภาพจาก...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1745
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2557 23:38
10 ตุลาคม 2557
Ico48
เอะอะประชาธิปไตยกับการศึกษา: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เอะอะประชาธิปไตย เป็นไฉนฉันนั้นใคร่จักรู้ตามใจฉันอย่างไรลองตรองดูสิ่งทำอยู่ถูกใจประชาธิปไตยเอย วันนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับ วันนี้วันดีด้วยนะครับ วันที่ ๑๐ เดือน ๑๐ อย่างนี้อาจจะต้องเขียนบันทึกสัก ๑๐ บันทึก แต่วันดี วันดี ยังไม่เขียนบันทึกในวันดีดี มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยครับทั่นเจ้านา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2019
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2557 17:12
Ico48
ระเริงคิด ๑๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลังจากที่ดูลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลทั้ง ๓ ชุดข้อมูล (ค่า % จริงของสาร abc ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้ง ๓ ชุดไปแล้วนั้น ถ้าเราต้องการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลแต่ละชุด (ทั้ง 3) แตกต่างกันหรือไม่ หรือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และ B มี...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3604
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2557 13:21
09 ตุลาคม 2557
Ico48
ชักพระ ชักจะวุ่นวาย ชักแม่น้ำทั้ง ๕: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ช่วงเช้าขณะที่ขี่แมงกะไซด์เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ผ่านตลาดศรีตรัง พบเห็น "เรือพระ" จอดอยู่บริเวณริมถนนด้านหน้าตลาดศรีตรัง ทำให้ทราบว่า วันนี้เป็นวัน "ชักพระ" คุย ๆ กับเพื่อนที่สำนักงานพบว่า บางวัด "รถพระ" ออกตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเข้าเมือง จับจองที่ บางคนเล่าว่า ผ่านไปทางตลาดสด รถติดเป็นประ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1265
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2557 18:59
Ico48
ระเริงคิด ๑๒: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
คราวนี้เรามาดูค่า % สาร abc ที่วัดได้จากเครื่องมือ B เทียบกับ % ของสาร abc จริงกันบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นครับ ส่วนค่าสถิติต่าง ๆ นั้นได้นำเสนอไปแล้วในบันทึกก่อนหน้านี้ > model3 <- lm(data1$conc_sam ~ data1$toolb)> summary(model3)Call:lm(formula = data1$con...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1242
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2557 13:16
08 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๑: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลังจากที่เราได้เส้น regression line และ plot ลงไปในกราฟ scatter plot ระหว่างค่า x และ y ไปแล้วนั้น เพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีก เราจะใส่สมการถดถอยเชิงเส้นลงไปใน scatter plot ด้วย รวมถึงค่า R-Sqaured และค่า Pearson's Correlation Coefficient จากบรรทัดคำสั่งของ R เดิม ๔ บรรทัด > plot(data1$t...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1397
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2557 15:40
07 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๐: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถ้าเราดูค่าที่เก็บไว้ใน $fitted.values และ $residuals โดยเทียบกันระหว่างค่า fitted.value ค่าที่ ๓๐ และ ๔๓ กับค่าที่ได้จากการทำนายโดยใช้สมการและค่าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือ A ของตัวอย่างที่ ๓๐ และ ๔๓ เราพบว่า ค่าที่ได้จากการทำนายด้วยสมการและค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือ A ตัวอย่างที่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1247
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2557 16:39
06 ตุลาคม 2557
Ico48
AAR วจก. มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ - New Brand: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
สำหรับคนรักสุขภาพคงจะไม่พลาดรายการนี้อีกรายการแม้ว่า รายการเช่นนี้จะจัดติดต่อกัน เรียกว่า อาทิตย์ต่ออาทิตย์กันเลยทีเดียวสำหรับช่วงรอยต่อเดือนกันยายน - ตุลาคมของปีนี้ ทางเลือกมีให้เลือกหลากหลายสำหรับลูกค้าผู้ที่ต้องารซื้อบริการ ร้านสะดวกซื้อแทบจะห่างกันไม่เกิน ๕๐๐ เมตรในเขตชุมชนหนาแน่น ขายสิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 966
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2557 21:54
05 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๙: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
นอกเหนือจากค่าต่าง ๆ ที่แสดงผลออกมาเมื่อใช้ฟังก์ชัน summary() กับ model2 แล้วนั้น (summary(model2)) ค่าที่เก็บไว้ใน model2 ยังมีอีกหลายค่า เราใช้ฟังก์ชัน names() สำหรับดูค่าต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน model2 > names(model2)[1] "coefficients" "residuals" "effects" "rank" [5] "fitted.values" "assign...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 995
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2557 16:44
02 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๘: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
สมการที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน lm() ใน R สำหรับข้อมูลตัวอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง % ของสาร abc จริงและค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A คือ y=2.0536 + 0.9794x หรือ % จริงของสาร abc = 2.0563 + 0.9794x (% สาร abc ที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ A) ซึ่งในครั้งที่แล้วเราใช้สมการนี้ทำนาย (pr...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1098
เมื่อ: 02 ตุลาคม 2557 18:57