นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แพลนเน็ตบล็อกด้านการจัดการความรู้

14 พฤศจิกายน 2559
Ico48
เอกสารหลักฐานในการยื่นถอนสภาพที่ดิน
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ในการดำเนินการเกี่ยวกับ "การถอนสภาพที่ดิน" ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน "หมวด ๒ การถอนสภาพ ส่วนที่ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1336
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2559 18:31
11 พฤศจิกายน 2559
Ico48
มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตามบันทึกของ พี่มิกกี้ ที่ได้บันทึก เรื่อง -ความแตกต่าง ระหว่างที่ราชพัสดุ กับที่ดินสาธารณประโยชน์ -ที่ราชพัสดุ ต้องดูแลอย่างไร -ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 1 ขอนำรายละเอียดในมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3005
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2559 17:14
20 กรกฎาคม 2559
Ico48
สัมมนา "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี" ของ ม.อ.
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา จัดโดย กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลาน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1482
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2559 12:23
06 กรกฎาคม 2559
Ico48
ความเปลี่ยนแปลง
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
KM กับ EdPEx เกี่ยวข้องกันอย่างไร ที่ผ่านมา เราคิดว่า เราเดินมาถูกทาง เพียงแต่กระบวนการแตกต่างกัน เรามีฐานข้อมูลที่มีการจัดระบบไว้ดีแล้ว เรามีแผน ทิศทาง ที่จะเดิน แต่เดินได้แค่กึ่ง ๆ กลาง ๆ ทำได้ในเฉพาะหน้างาน หรือบางส่วน ถึงแม้ว่าในอดีต Boss ได้พยายามผลักดันลงลึกไปถึงหน่วยงานที่จัดการเรีย...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1042
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2559 21:23
24 มิถุนายน 2559
Ico48
สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
การสื่อสารในการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หากคนทำงานไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ ความผิดพลาดในการทำงานก็จะเกิดขึ้นได้สูง ดังนั้น ก่อนที่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น เราจึงต้องหาทางป้องกันด้วยการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การสื่อสารในที่ทำงานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะส่งผล...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 947
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2559 19:38
15 มิถุนายน 2559
Ico48
เปิดไฟล์ Illustrator ไม่ได้ในบาง Drive
ใน มือใหม่ CG
โดย Teddy
นานมาแล้ว เคยเจอปัญหาคล้าย ๆ แบบนี้เหมือนกัน และได้เขียนวิธีแก้ไว้ที่ ช่วยด้วยเปิด File Illustrator ไม่ได้ วันนี้เจอปัญหาอีกแล้ว แต่คราวนี้งงตรงที่ว่า ไฟล์งานที่ Save เก็บไว้ใน Removable HDD ก็เปิดใช้งานได้อยู่เป็นปกติ แต่เมื่อวานทำการ Backup งานไว้ใน Drive D: ในเครื่อง จะได้ทำงานจากเครื่องคอมฯ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2925
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2559 16:51
12 พฤษภาคม 2559
Ico48
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
(ภาพโดย : ศรีนรา แมเร๊าะ) ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2558-2562 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการทบทวนแผนกลยุททธ์ครั้งนี้ ได้จัดให้มีการรับฟังค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1294
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2559 11:41
05 พฤษภาคม 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (10) : แบบฟอร์ม
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีทั้งหมด 10 แบบฟอร์ม ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานระดับคณะ สำหรับหน่วยงานย่อยภายในคณะ/หน่วยงานอาจจะมีการจัดทำที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานอาจจะแยกย่อย ให้ภาควิชา/หน่วยงานไปจัดทำทุกแบบฟ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1205
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2559 14:54
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (9) : รายรับที่ต้องหักสมทบเข้าส่วนกลาง ม.อ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราเงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลาง ที่หักจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับ และรายรับจากค่าธรรมเนียมพิเศษและโครงการพิเศษ ให้หักสมทบในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 หรืออัตราตามประกาศข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 931
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2559 14:34
29 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (8) : แผนงาน/งาน
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 จะต้องใส่แผนงาน/งาน ให้ตรงกับกรอบรายจ่ายที่หน่วยงานตั้งในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทรายจ่ายนั้น ๆ และแผนงาน/งาน มีความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วย สำหรับในปีง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1116
เมื่อ: 29 เมษายน 2559 15:17
28 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (7) : 6 ทิศทาง 31 นโยบาย
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางที่มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะไม่ครบทุกข้อ ขึ้นกับพันธกิจของคณะ/หน่วยงาน หลังจากที่ได้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1250
เมื่อ: 28 เมษายน 2559 17:19
27 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (6) : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ทิศทางข้อ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า *23) ส่งเสริมการสร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพิ่มจากแหล่งอื่น โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ./แผนพัฒนาวิทยาเขต และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 934
เมื่อ: 27 เมษายน 2559 18:15
25 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (5) : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ทิศทางข้อ 4. ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ *18) ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตให้มีรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น (มหาวิทยาลัยเน้นเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 752
เมื่อ: 25 เมษายน 2559 22:24
21 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (4) : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ทิศทางข้อ 3. ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ *15) ส่งเสริมการปรับระบบสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ การถ่ายโอนหน่วยกิต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 847
เมื่อ: 21 เมษายน 2559 11:36
19 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (2) : ทิศทางผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตาม บันทึกนี้ ที่ได้บันทึกไปแล้ว ดังนั้นมาดูในรายละเอียดในแต่ละทิศทาง ประกอบด้วยนโยบายอะไรกันบ้าง ทิศทางข้อ 1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล 1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเข้าสู่สากล และกำกับการดำเนินงานห...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 729
เมื่อ: 19 เมษายน 2559 17:56
18 เมษายน 2559
Ico48
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (1) : ทิศทางและนโยบาย
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ใช้นโยบายเดียวกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 6 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ 31 นโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 635
เมื่อ: 18 เมษายน 2559 22:19
23 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
การทำเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานระบบการเงิน
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยคลัง และงานนโยบายและแผน ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำเอกสารเบิกจ่าย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย (FMISbudget) ให้กับธุรการ เลขานุการภาควิชา/หน่วยงาน และหน่วยงานใ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 878
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2559 17:04
23 มกราคม 2559
Ico48
ทำไมต้องตรวจสอบภายใน
ใน การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
โดย Monly
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการ ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1194
เมื่อ: 23 มกราคม 2559 16:40
23 ธันวาคม 2558
Ico48
ทำไม? เราถึงต้องนำ Lean มาใช้
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
ตาม บันทึกนี้ ที่ได้บันทึกไปก่อนหน้านี้ ทำให้ต้องหาเหตุผลว่า "ทำไมเราถึงต้องนำ Lean มาใช้กัน" เนื่องจาก - มีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง - การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงทำได้ยากลำบาก - การเกิดปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น - เกิดความผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 848
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2558 17:38
Ico48
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
กองแผนงานได้แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ้างอิงตามหนังสือที่ มอ 032/ว 133 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558) โดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการในปี 2559 เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานการดำเ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 773
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2558 10:54