นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cop:การเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

26 พฤษภาคม 2559
Ico48
After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น งานบริหารบุคคลวิทยาเขตตรัง ได้ส่งโครงการเข้าร่วมนำเสนอ 2 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการให้บริการด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ผ่านระบบสารสนเทศภายในวิทยาเขตตรังป 2....
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1318
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2559 14:14
03 พฤษภาคม 2559
Ico48
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ขอแสดงความยินดีกับ"ลูกสิงห์ ศรีตรัง" ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่นางสาวสุภาวดี เพชรตีบ, นางสาว อภิญญา นวลจันทร์, นางสาว วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ และ นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1199
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 09:06
02 พฤษภาคม 2559
Ico48
วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา)
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา) ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแสดงพื้นบ้านโนราให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 959
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2559 13:47
29 มีนาคม 2559
Ico48
โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เรียน ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้แนวคิดตรังศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสร้างเครือข่ายตรังศึกษาในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวคิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 663
เมื่อ: 29 มีนาคม 2559 11:08
25 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
บูรณาการสอนแบบ facilitative กับความรู้คู่คุณธรรม
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
จากนำเสนอ Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอน ภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ขอยกนำเสนอตัวอย่างหัวข้อรูปแบบการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 810
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2559 09:03
24 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมโครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”ในวันพฤหัสบดีที่ 9- วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังโดยกิจกรรมประกอบด้วย1. การนำคุยพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ BAR (Bef...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1080
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:26
Ico48
“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
บทสรุปกิจกรรมเสวนาอาจารย์ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษาในร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 575
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:01
02 กรกฎาคม 2558
Ico48
บทเรียน 2: คุณภาพ-คุณค่าตำรา หนังสือวิชาการ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
องค์ประกอบตำรา-หนังสือวิชาการ: คุณภาพ คุณค่าตำราหนังสือวิชาการ (เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา) 1. เนื้อหา เหมาะสม เพียงพอที่จะเขียน 2. ผู้เขียน 3. หนังสือมีจุดเด่นหรือไม่ (สังเกตจากหนังสือจะปรากฎมี่คำนำหรือปกหลัง) หนังสือต้องมีจุดเด่นเฉพาะ 4. ปก=ชื่อ อ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1267
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2558 14:31
Ico48
บทเรียน 1: ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำ ถึงเวลาที่ต้องทบทวนตนเอง
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ในวันที่ 1-2กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"การเขียน การผลิและเผยแพร่ตำราหนังสือวาการระดับอุดมศึกษา" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม และ อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย มีอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 30 ท่าน ในวันแรกการจัดกิจกรรมมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1441
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2558 12:15
07 พฤษภาคม 2556
Ico48
องค์กรที่ฉันรัก...ม.อ.ตรัง : องค์กรแห่งการให้โอกาส
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ความโชดดีหลายอย่างที่เกิดขึ้น กับดิฉัน เมื่อมาปฏิบัติงานที่ องค์กรแห่งนี้ องค์กรที่ฉันรัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง... ดิฉันบรรจุ ที่วิทยาเขตตรัง วันที่ 2 ตุลาคม 2551 (ถึงวันนี้ก็ 4 ปี กว่าแล้วคะ) ดิฉันได้รับโอกาสให้ทำงานในงานที่ฉันรัก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...งา...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2199
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2556 15:59
01 พฤษภาคม 2556
Ico48
ความสุขเล็กๆ จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข"
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เป็นความสุขเล็กๆ คะ...จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข" ที่จะนำมาเล่ากันฟัง งานบริหารงานบุคคล ที่วิทยาเขตตรัง ...เรามีกัน 3 คน (ป้ามาส, สุกี้ และ ดิฉัน...เม) ยุ่งบ้าง เครียดบ้าง วุ่นบ้าง...แต่ความสุขเล็กๆ จากการทำงาน ก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาได้ทั้งวันเช่นกันคะ ด้วยเรา 3 ค...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1640
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2556 12:09
25 เมษายน 2554
Ico48
เชื่อหรือไม่? การทำวิจัยทำให้เราเป็นมือโปรในงานที่เรารับผิดชอบ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ประกายความคิด...กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานประกายความคิดที่ว่า ที่ได้รับจากท่านวิทยากร รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยเครื่องมือสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร" ที่วิทยาเขตตรัง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน ทบทวน หลักการและเทคนิคการทำวิจัยให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1953
เมื่อ: 25 เมษายน 2554 18:11
21 เมษายน 2554
Ico48
ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ"
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-22 เม.ย. 54) ในช่วงบ่ายของทุกวันวิทยาเขตตรังได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูบJoomlaกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้แทนงาน ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคะดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" &quo...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1950
เมื่อ: 21 เมษายน 2554 19:57
16 มีนาคม 2554
Ico48
ข้าหลวงหลังลาย
ใน บังเอิญ...โลกกลม...พรมลิขิต
โดย LEO Man
ห่างหายไปนานครับ...กับการเขียนความรู้สึกและความคิดแบบสาระน้อยนิดวันนี้มีติ่งความคิด...มานำเสนอ ในรูปแบบของพรรณไม้หลายคนอาจเคยรู้จัก พืชตระกูลเฟิร์น ในป่าเขตร้อนชื้น ซึ่งหาชื่นชมได้ในสังคมภาคใต้ทั่วไป ซึ่งเรียกกันว่า "ข้าหลวงหลังลาย" ชื่อวิทยาศาสตร์: Asplenium nidus L. ชื่อวงศ์: ASPLENIA...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1738
เมื่อ: 16 มีนาคม 2554 22:29
07 มีนาคม 2554
Ico48
เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ดิฉันได้รับโอกาสจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคล: ระบบแท่ง ในวันที่ 14-15 กุมภาพัน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2596
เมื่อ: 07 มีนาคม 2554 21:33
03 มีนาคม 2554
Ico48
เล่าสู่กันฟัง :การประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ใน Learning&Develope
โดย porch
จากการที่ดิฉันและคณะฯ ได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่าอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาดิฉันขอสรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมเพื่อเล่าสู่กันฟังเพื่อน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2912
เมื่อ: 03 มีนาคม 2554 19:53
31 มกราคม 2554
Ico48
มุมมองการให้บริการวิชาการ : โครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ.
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ตามที่ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความร่วมมือ มข. ม.อ. ครั้งที่ ในวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนวิทยาเขตตรัง ในการเข้าร่วมกลุ่มบริการวิชาการ ทำให้ดิฉันเห็นมุมมองการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการระหว่าง มข.- ม.อ. ที่ต่างกันคะ ไม่รู้ว่ามุมม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1858
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 22:12
28 มกราคม 2554
Ico48
ได้ฉุกคิด
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทำให้ได้ฉุกคิดหน้าที่หนึ่งของเมคือ การแจ้งเวียนข่าวสารการฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบมีหน่วยงานหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ เมื่อได้รับข่าวสารการฝึกอบรม ไม่ว่าจะมาจาก E-document / หนังสือที่ส่งตรงมาท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 21:59
15 ธันวาคม 2553
Ico48
UKM19 เรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟัง: อาจารย์ตัวอย่างจาก ม.มหิดล
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟังในการเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มอ.(เจ้าภาพ) มน.(ม.นเรศวร) มข. (ม.ขอนแก่น) มวล. (ม.วลัยลักษณ์) ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ม.มหาสารคาม ซึ่งครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่19 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1330
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2553 09:07
10 ธันวาคม 2553
Ico48
UKM 19 :กับการค้นพบศักภาพที่เรามี
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ผ่านไปได้ด้วยดีคะ กับที่ พี่-น้อง บุคลากรวิทยาเขตตรัง ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัด เสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มอ.(เจ้าภาพ) มน.(ม.นเรศวร) มข. (ม.ขอนแก่น) มวล. (ม.วลัยลักษณ์) ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ม.มหาสาร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1810
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2553 17:39