นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cop:การเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

27 มกราคม 2560
Ico48
International Standard on Quality Control #1
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
International Standard on Quality Control #1 Link:https://drive.google.com/drive/folders/0B0P1IAN67LE1Q1F5MEVqSVRqWkk
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1043
เมื่อ: 27 มกราคม 2560 15:54
Ico48
โครงสร้างองค์กรและผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
การศึกษาโครงสร้างองค์กรและผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์กร ซึ่งประกอบด้วย สัดส่วนคณะกรรมการบริหาร สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และสัดส่วนการถือหุ้น 5 ลำดับ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1077
เมื่อ: 27 มกราคม 2560 14:48
Ico48
เส้นทางสายไหมตอนใต้กับยุทธศาสตร์ One Belt and One Road กับโอกาสทางการค้าของไทย
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
บทความนี้เป็นการศึกษาเส้นทางการค้าในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่เรียกว่าเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึ่งมี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายไหมตอนเหนือและเส้นทางสายไหมตอนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางสายไหมตอนใต้ในอดีต หรือเส้นทางหลวง R3A ในปัจจุบัน จากกรุงเทพถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของประเทศจีนกับ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1669
เมื่อ: 27 มกราคม 2560 14:34
Ico48
ตรวจสุขภาพของธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์งบการเงิน
ใน Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
จากความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีที่สรุปผลอยู่ในรูปแบบของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจนั้น ทำให้ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินจะมีบทบาทอย่างมากอันจะส่งเสริมให้การตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เป็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 11
เมื่อ: 27 มกราคม 2560 10:41
26 มกราคม 2560
Ico48
Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ (การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป 1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ขอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 17
เมื่อ: 26 มกราคม 2560 18:14
Ico48
จัดการภาษีง่ายๆ ด้วย RD Smart Tax
ใน App น่าใช้
โดย Jirawat Sinchai
สวัสดีครับ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีกันแล้ว (ภ.ง.ด.91) หลายๆ คนคงเคยชินกับบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตกัน ตอนนี้มีอีกช่องทางหนึ่งที่ทางกรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีและบุคคลทั่วไปอย่างเราๆ คือการยื่นแบบผ่าน Application ที่ชื่อว่า RD Smart Tax...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1183
เมื่อ: 26 มกราคม 2560 17:43
Ico48
TOR Online
ใน English
โดย Suthida
การใช้งานระบบ TOR Online สำหรับสายวิชาการนั้น ผู้ใช้ที่ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติดังนี้ 1. เข้าไปกรอกข้อมูลภาระงานได้ที่ MIS - DSS 2. ถ้ามีงานวิจัยต้องเข้าไปกรอกข้อมูลงานวิจัยที่ PRPM 3. เปิดใช้ TOR Online คลิกที่ ดึงข้อมูลนำเข้าการรายงานผลและตรวจสอบข้อมูล เมื่อถูกต้องแล้วก็คลิกที...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5
เมื่อ: 26 มกราคม 2560 16:43
25 มกราคม 2560
Ico48
ได้เวลายื่นภาษีกันแล้วนะ
ใน ความรู้เรื่องภาษีอากร
โดย Annyta
ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560 นี้ บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2559ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะบุคคลที่มีรายได้พึงประเมินประเภทที่ 1 คือ เงินเดือน ทุกคนที่มีเงินเดือนถึง 50,000 บาทต่อปีต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.91 แก่กรมสรรพากรเพื่อแสดงถึงรายได้ที...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1108
เมื่อ: 25 มกราคม 2560 14:24
Ico48
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (บางส่วน)
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TAS ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน - มาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบัน (ปรับปรุง 2558) ได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งผลของการปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ ส่งผลต่อการนำเสนอของก...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1377
เมื่อ: 25 มกราคม 2560 12:54
24 มกราคม 2560
Ico48
ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการ
ใน PSU Accounting
โดย Phattrapong
SARBANES-OXLEY ACT และการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ สู่ธรรมาภิบาลในประเทศไทย Sarbanes Oxley หรือ SOX คือ กฎหมายบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบัญชีของบริษัท เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของ CEO และ CFO ในเรื่องการควบคุมภายในและการรับรอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1400
เมื่อ: 24 มกราคม 2560 16:10
23 มกราคม 2560
Ico48
อาจารย์สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้าโล่รางวัล แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 จากกระทรวงพลังงาน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ชาวดี ง่วนสน และอาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ ตัวแทนอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2195
เมื่อ: 23 มกราคม 2560 08:57
17 มกราคม 2560
Ico48
สัมมนา Thailand Economic Outlook 2017
ใน Econ
โดย Siraporn Srisuwan
ปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับดักทางเศรษฐกิจสำคัญสามประการ ได้แก่ กับดักการติดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของรายได้ กับดักความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านอื่นของมนุษย์ เช่น สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 13
เมื่อ: 17 มกราคม 2560 12:13
16 มกราคม 2560
Ico48
VDO และ ppt. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ตามที่มหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creative Approachesto Research and Instruction in Higher Education เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม2560 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) โดยมีวิทยากรคือ Assoc Prof. Dr.AnaDonaldson,Former President of AECT (A...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1294
เมื่อ: 16 มกราคม 2560 15:30
Ico48
อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ *****เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ดร.บุญจิรา มากอ้น หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาเศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1053
เมื่อ: 16 มกราคม 2560 12:03
06 มกราคม 2560
Ico48
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC) ดำเนินโครงการฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีรูปแบบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1090
เมื่อ: 06 มกราคม 2560 10:04
23 ธันวาคม 2559
Ico48
นิทรรศการ.."ย่านตาขาวโมเดล".กิจกรรมดีๆที่เรียงร้อยเรื่องราวงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
นิทรรศการ..."ย่านตาขาวโมเดล"...กิจกรรมดีๆที่เรียงร้อยเรื่องราวงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 775
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2559 09:05
14 ธันวาคม 2559
Ico48
เทคนิคการสอนคุณธรรมผ่านละครอิงประวัติศาสตร์
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
ใกล้การประชุมวิชาการ 5th PSU Education Conference ปีนี้ (2559) เข้ามาทุกที ในขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวจะไปนำเสนองานในแบบโปสเตอร์สำหรับการประชุมวิชาการในปีนี้ ทำให้ย้อนระลึกถึงการประชุมวิชาการนี้ในปีที่แล้ว (4th PSU Education Confernce) ในคราวนั้นผมได้มีโอกาสไปนำเสนองานในแบบ Oral ในหัวข้อที่เน้นไปท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1054
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2559 21:25
08 ธันวาคม 2559
Ico48
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา "Workshop การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (Mikrotik)"
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะของนักศึกษาของสาขาฯ ทางด้านการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเป็นเวลา 3 วันในหัวข้อ "การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (Mikrotik)" โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1216
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2559 21:33
16 ตุลาคม 2559
Ico48
บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Web Application
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
จากการที่ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้าง Web Application ในวันที่ 29, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559 ให้กับ โรงเรียนตากใบ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการได้ไปบริการวิชาการในครั้งนี้ท...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1335
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2559 22:25
13 สิงหาคม 2559
Ico48
บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหน้าเว็บเพจด้วย HTML5 และ CSS3
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
สืบเนื่องจากผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดหน้าเว็บเพจด้วย HTML5 และ CSS3 ให้กับสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือ โรงเรียนตากใบ ตั้งอยู่ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 การได้ไปทำงานเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้มีเหตุมาจากว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1313
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2559 23:14