นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HR Newsletter

03 กรกฎาคม 2556
Ico48
Phone Calls
ใน officeTALK
โดย Walailak Pirnbacher
ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆที่ใช้สำนักงาน ในกรณีที่เรารับโทรศัพท์ หลังจากกล่าวทักทายแล้ว ขอแนะนำประโยคอื่นๆที่ใช้บ่อย เช่น กรณีที่ไม่ทราบคำตอบ อาจแจ้งผู้ที่โทรมาถามข้อมูลว่า จะหาข้อมูลก่อน แล้วจะโทรกลับ "Let me find out about that for you. It might take 10 minutes or so. Can I call you back wi...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1823
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2556 15:03
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
จากผู้บริหารถึงบุคลากร ม.อ.วิทยาเขตตรัง
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
สวัสดีคณาจารย์และบุลากรทุกทุกฝ่ายทุกท่านค่ะ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เริ่มเปิดมาได้เกือบเดือนแล้ว ปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่เรามีนักศึกษาจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้เรามีนักศึกษาต้องดูแลจำนวน 3,045 คน ซึ่งทุกฝ่ายทั้งอาจารย์มีนักศึกษาต้องดูแลมากขึ้น ฝ่ายสนับสนุนก็มีงานเพิ่มขึ้นไปด้วย แต่ก็เป็นการแสดงว่าวิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1942
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2556 13:18
Ico48
ม.อ.ตรัง กับการประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1 "โครงการรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมใจประหยัดพลังงาน"
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
วันนี้ดิฉันได้รับคู่มือการประหยัดพลังงานภายในอาคารจาก คุณสมหมาย ศิริรัตน์ ที่ได้ร่วมกันจัดทำกับเพื่อนร่วมงานอีก 2 ท่านคือ คุณศราวุธ จิตราวุธ และคุณวารี สังขโชติ บุคลากรงานอาคารสถานที่ จัดทำและแจกให้กับบุคลากรตามหน่วยงาน ซึ่งมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากและดิฉันอยากนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเราทุกคนจะไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1976
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2556 13:03
28 มิถุนายน 2556
Ico48
“ผลงานเชิงพัฒนา กับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.อ.ตรัง”
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง การประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้เงินรางวัลประจำปี ค่าตอบแทนต่างๆ วิทยาเขตตรัง ได้มีคณะกรรมการพิจารณากำห...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2180
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556 13:07
Ico48
เล่าสู่กันฟัง การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาเขตตรัง
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา” ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตตรัง ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สามารถให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการและ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2452
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2556 09:59