นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องทั่วไป

02 March 2011
Ico48
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2553 นี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางของเก็บภาพกิจกรรมมากฝากกันค่ะ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1744
at: 02 March 2011 16:14
Ico48
สัมมนากิจกรรมสโมสร ปี 54
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมสัมมนากิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมานี้ ซึ่งหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการทำสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมและภาพบรรยากาศในการร่วมสัมมานากิจกรรมของสโมสรนักศึกษาชุดใหม...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1521
at: 02 March 2011 08:10
08 Febuary 2011
Ico48
รางวัลแด่นักกิจกรรมเพื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติแก่คณะฯ และสำหรับตัวของน้องๆ เองด้วยนะค่ะ ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปคัดเลือกเป็นนักศึกษากิจกรรมตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งหมดจำนวน 3 คนด้วยกันค่ะ และมีนักศึกษาของคณะฯ ได้รับคัดเลือกจากโครงการ เฟ้นหาคนดี ใจดี กายงาม เชิญชูสงขล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2113
at: 08 Febuary 2011 15:35
30 November 2010
Ico48
เชิญร่วมกิจกรรม ขอร่วมทำดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เราไม่ทิ้งกัน
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสโมสรนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พื้นฟูสาธารณะสมบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจากธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทางคณะทำงานได้ดำเนินการไปสำรวจพื้นที่ประสบพิบัติภัยโดยดำเนินการสำรวจในวันที่ 28 พ.ย. 53 ที่ ตำบลคลองรี อำ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1558
at: 30 November 2010 11:06
29 November 2010
Ico48
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติชุดใหม่
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
รายชื่อคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ วาระปี 2553- 2555 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี รุ่นที่ 1 ที่ปรึกษา2. นายอุดม พฤกษานุศักดิ์รุ่นที่ 3ที่ปรึกษา3. นายบัณฑิต บัวบัณฑิตกุล รุ่นที่ 5 ที่ปรึกษา4. นายธีรศักดิ์ โสพิน รุ่นที่ 4 ท...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1606
at: 29 November 2010 15:33
Ico48
การจองห้องพักของมหาวิทยาลัย
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสรรห้องพักในหกพักนักศึกษาและหอพักนักศึกษาในกำกับโดยทางหอพักได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักดังนี้1. นักศึกษาชาย หญิง ชั้นปีที่ 1 (รหัส 54...) สามารถเข้าพักหอพักได้ทุกคน2. นักศึกษา ชาย ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์มีสิทธิ์พักในหอพักทุกคน3 ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1803
at: 29 November 2010 09:15
23 November 2010
Ico48
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554 โดยทางบริษัทได้ทำการประเมินผลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ และจากผลการสัมภาษณ์ แล...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2215
at: 23 November 2010 11:45
10 November 2010
Ico48
สิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีประสบอุบัติเหตุ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์อื่นคุ้มครอง) ทุกปีการศึกษา และสำหรับปีการศึกษา 2553 ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัดสิทธิและประโยนช์ที่ได้รับ- มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1898
at: 10 November 2010 10:21
08 November 2010
Ico48
สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร. ประวิตร โสภโณดร ซึ่งนำขบวนคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 87 ชีวิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนดาลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยทางเจ้าภ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 3063
at: 08 November 2010 15:31
12 October 2010
Ico48
รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสูตรของนักศึกษาคณะทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/53
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่องการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษารหัส ๕๐ นั้น ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในพยายามให้นักศึกษารหัส ๕๐ ต้องจบการศึกษาทุกคนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการหารือกันในคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาในการจ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1423
at: 12 October 2010 13:41
02 April 2010
Ico48
ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
รายงานการประชุมเตรียมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 และเข้าร่วมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22-26 มีนาคม 2553 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ1. การเปิดงานค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2818
at: 02 April 2010 09:35
08 Febuary 2010
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักกิจกรรมตัวอย่างประจำปี 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมมอบโล่ และเกียรติบัตรในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างประจำปี 2552 โครงการเฟ้นกาคนดี ”ใจดี กายงาม เชิดช...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2074
at: 08 Febuary 2010 11:59
07 November 2009
Ico48
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
กิจกรรเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติโดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่กำหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1875
at: 07 November 2009 11:12