นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องทั่วไป

13 August 2013
Ico48
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสำคัญกับนักศึกษามากไฉน
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
วันนี้ 6 ส.ค. 56 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 2 จัดโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัน...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1576
at: 13 August 2013 15:11
29 July 2013
Ico48
คือครูผู้ให้..ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ตามบันทึกของ มิกกี้ วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ เกร็ดชีวิต...ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร โสภโณดรhttp://share.psu.ac.th/blog/kmnr53/29236 เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร เริ่มทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาโท โดยอาจารย์จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขา...
Flowers: 14 · Comments: 5 · Read: 1832
at: 29 July 2013 16:18
17 July 2013
Ico48
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 คณะทรัยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้วที่ทางคณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตปี ละ 2 ครั้ง สำหรับปีนี้ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 157 คน แต่สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 119 ถุง มีผู้ที่ไม่สามารถบริจาคได้จำนวน 38 คน ความสุ...
Flowers: 10 · Comments: 1 · Read: 1545
at: 17 July 2013 10:15
15 July 2013
Ico48
สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map)
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
สรุปกิจการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยมีการแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ปี 1 และ ปี 2 ซึ่งได้ความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF และชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็น (Min...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1514
at: 15 July 2013 15:46
09 July 2013
05 July 2013
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดกิจกรรมในวัน 13 ก.ค. 56 และ วันที่ 20 ก.ค. 56
Flowers: 10 · Comments: 1 · Read: 1432
at: 05 July 2013 10:28
25 June 2013
Ico48
อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย โดยที่คณะได้จัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้าสำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตอนบ่าย ซึ่งมีน้องนักศึกษามีชื่อว่า นายเรวัตร อินเดีย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ (ตาต้า)ได้บอกกับพี่จิ๊บว่า "อยากให้น้อ...
Flowers: 9 · Comments: 3 · Read: 1354
at: 25 June 2013 15:51
21 June 2013
Ico48
ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักกิจกรรมตัวอย่างด้านต่างๆ และนักศึกษาคนดีขวัญมะลิ โดยมีวัตถุประสงค์มีความขยันหมั่นเพียรใน การศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามใ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1378
at: 21 June 2013 16:16
12 June 2013
Ico48
พิธีไหว้ครูประจำปี 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานไทร อาคาร 3 เวลา 09.30-12.00 น. ทางหน่วยกิจการนักศึกษา จึงเรียนเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในกิจกรรมไหว้ครู
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1688
at: 12 June 2013 08:57
03 June 2013
Ico48
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2556 มีดังต่อไปนี้ 1. วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม (17.00-22.00 น.) สถานที่ บริเวณคณะฯ และ ห้องเรียน 3305 2. วันที่ 8 มิถุ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1063
at: 03 June 2013 17:05
21 May 2013
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปี 56
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีกิจกรรมให้กับนักศึกษาประจำปี 2556 นี้ จะประกอบไปด้วย กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง จัดในวันที่ 26 พ.ค. 56ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จัดในวันที่ 28-29 พ.ค. 56 ศุนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ทั้งสองกิจกรรมมีกำหนดก...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 6886
at: 21 May 2013 13:43
11 April 2013
Ico48
สุขใดจะเท่า............กับความสุข..............ของผู้ให้
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ท่านพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก ระบุว่า การให้ทาน ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะการให้ทรัพย์สิน เงินทอง และไม่จำกัดเฉพาะว่าต้องทำบุญกับ วัด กับพระ เท่านั้น การให้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ผู้ที่ขาดแคลน หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็เรียกว่าเป็นการ ให้ทานทั้งสิ้น ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรก็สามารถเป็น ผู้ให้...
Flowers: 12 · Comments: 5 · Read: 1285
at: 11 April 2013 16:27
04 March 2013
Ico48
AAR (After Action Review) ผลที่ได้รับเกินความคามดหมาย
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาระบบ share.psu.ac.th ของมหาวิทยาลัย งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานนี้ขึ้น จากการได้เข้าร่วมทั้ง 2 วัน ทำให้ทราบว่าการทำแผนกลยุทธ์ไม่ได้ยากอย่...
Flowers: 14 · Comments: 7 · Read: 1797
at: 04 March 2013 09:23
11 Febuary 2013
Ico48
รางวัลและความภาคภูมิใจของนักศึกษาคณะทรัยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้ จัดโครงการ "งานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา " ประจำปี 2555 โดยในกิจกรรมเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษากรรมตัวอย่างของมหาวิทยาลัยและโครงการดีเด่น ซึ่งจัดให้มีการมอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษากิจกรรมตัวอย่าง และโครงการกิจกรรมดีเด่น มีน้องๆ นักศึกษาคณะทรัพยากร...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 2928
at: 11 Febuary 2013 11:52
29 January 2013
Ico48
บทสรุปและเรียนรู้จากงาน
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
สัมมนากิจกรรมสโมสรฯ เป็นกิจกรรมที่ทำกันมาทุกปีเพื่อส่งต่องานของชมรมฯ สโมสรฯ จากรุ่นก่อนสู่รุ่นใหม่ ดีใจที่พวกเราได้ไปทำกิจกรรมและพักค้างคืนที่หาดแก้วแต่กลับพบว่าตอนเช้า ๆ ไม่มีคนสนใจกับบรรยากาศและทะเลที่เราต้องจ่ายเงินให้แก่รีสอร์ตรวมไปในค่าเช่าที่พักเพราะส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่ในห้องแอร์อันอบอุ่น ...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 1196
at: 29 January 2013 08:29
15 November 2012
Ico48
มอบทุนบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด ที่จะสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านยางพารา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์และทางบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้ารับทุนทั้งหมดจำนวน 4 คน โดยนักศึกษาทั้ง 4 คนจะได้รับ ค่าธรรมเนียมการศึกษ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1793
at: 15 November 2012 16:16
14 November 2012
Ico48
ความภาคภูมิใจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิต ศิษย์เก่าดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างและผลงานเด่น พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ตัวแทนบัณฑิต (อดีตนายกสโมสรนักศึกษา) นายจิรชาตร ไชยพูน ตัวแทนบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศิษย์เก่าด...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 2925
at: 14 November 2012 16:17
22 October 2012
Ico48
ขออนุโมทาบุญให้ทุกท่าน
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาขอแจ้งยอดเงินทำบุญในการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันก่อตั้งคณะฯ ซึ่งได้จัดทำสังฆทานและกล่องรับเงินบุญไปตั้งให้กับภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ และสำนักงานเลขนุการคณะ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในกิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานั้นได้เงินทำบุญเงินทั้งหม...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1488
at: 22 October 2012 15:00
04 July 2012
Ico48
ตักบาตรคณะ ปี 2555
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
กิจกรรมตักบาตรมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนสองร้องสี่สิบห้าคน โดยมีนักศึกษามุสลิมมาด้วยนักศึกษาแต่แยกไปทำกิจกรรมที่ห้อง 102 และได้ฟังพระสงฆ์เทศเรื่องสังฆหวัตถุ 4 เป็นเนื้อหาที่ควรเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ที่ได้มาอยู่ร่วมกันในม.อ. แห่งนี้ นั่นก็คือ ให้รู้จักการแบ่งปัน การพูด...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1964
at: 04 July 2012 14:29
15 June 2012
Ico48
แสดงความกับนักศึกษา
in กิจกรรมนักศึกษา
By JIBCy
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 และมีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม และนักกิจกรรมดีเด่น ดังต่อไปนี้
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 2195
at: 15 June 2012 15:38