นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์

19 เมษายน 2554
Ico48
การออกกำลังกายโดยการวิ่งบ่อย ๆ ทำให้ข้อเข่าบาดเจ็บได้หรือไม่
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
การออกกำลังกายโดยการวิ่งบ่อย ๆ ทำให้ข้อเข่าบาดเจ็บได้หรือไม่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการออกกำลังกายในบุคลากรทุกระดับ และมีนโยบายให้ ม.อ. เป็นสวรรค์ของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้สะดวก มีคนเข้าร่วมได้มาก แต่ยังพบว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลัง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1724
เมื่อ: 19 เมษายน 2554 16:29
02 มีนาคม 2554
Ico48
สถานีโทรทัศน์ ม.อ. กำลังจะเป็นจริง
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
สถานีโทรทัศน์ ม.อ. กำลังจะเป็นจริง ปัจจุบันโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทสูงในสังคม มีการพัฒนารูปแบบไปเร็วมาก เมื่อโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ ม.อ. ได้ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณบดีในเดือนมกราคมที่ผ่านมา สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เห็นว่าเรื่องนี้สมควรที่ประชาคม ม.อ. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1482
เมื่อ: 02 มีนาคม 2554 15:12
27 มกราคม 2554
Ico48
ความคืบหน้าล่าสุดของระบบแท่ง
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
ความคืบหน้าล่าสุดของระบบแท่งสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เชิญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (คุณเที่ยง จารุมณี) เข้าร่วมเสวนาสภาอาจารย์ฯ ครั้งที่ 11/2553 ในหัวข้อ “ความคืบหน้าล่าสุดของระบบแท่ง” เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ โ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1647
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 13:43
26 มกราคม 2554
Ico48
น้ำจะท่วมเมืองหาดใหญ่อีกหรือไม่
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
น้ำจะท่วมเมืองหาดใหญ่อีกหรือไม่สืบเนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมหนักภาคใต้ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากการหารือรอบนอกกับคณาจารย์ และประชาคม ม.อ. หลายท่านก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2875
เมื่อ: 26 มกราคม 2554 11:17
08 ตุลาคม 2553
Ico48
Road map PMQA ของ ม.อ. จะไปในทิศทางใด
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
Road map PMQA ของ ม.อ. จะไปในทิศทางใด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector management quality award, PMQA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำ PM...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3269
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2553 09:46
02 สิงหาคม 2553
Ico48
ระบบแท่งไปถึงไหนแล้ว...(ตอนที่ 2)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
เสวนาสภาอาจารย์ ครั้งที่ 9/2553เรื่อง “ระบบแท่งไปถึงไหนแล้ว...(ตอนที่ 2)?”เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30-13.00 น.ณ สำนักงานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ประเด็นเสวนาฯ ร่างหนังสือเพื่อร้องเรียนไปถึงนายกรัฐมนตรีกรณีที่ข้าราชการส่วนใหญ่ (ยกเว้นข้าราชการใน ก.พ.) สูญเสียโอกาสการขยับเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1379
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2553 15:33
Ico48
มาตรการการป้องกันการรับน้องที่รุนแรง ของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอหรือไม่ ???
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
เสวนาสภาอาจารย์ฯ ครั้งที่ 7/2553 เรื่อง “มาตรการการป้องกันการรับน้องที่รุนแรง ของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอหรือไม่ ???”ในแต่ละปีมักมีข่าวการรับน้องที่รุนแรงเสมอในหน้าหนังสือพิมพ์ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังไม่มีข่าวในเรื่องนี้ก็ตาม ทางสภาอาจารย์ฯ เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1670
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2553 09:50
08 กรกฎาคม 2553
Ico48
TQF : อวสานชีวิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือไม่
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
เสวนาสภาอาจารย์ฯ ครั้งที่ 7/2553เรื่อง “TQF : อวสานชีวิตอาจารย์ในหาวิทยาลัยหรือไม่”อาจารย์ทุกท่านคงทราบแล้วว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นกฎหมายได้ระบุให้ ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานที่กำหนดภายในปีการศึกษา 25...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2538
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2553 14:51
16 มิถุนายน 2553
Ico48
เกณฑ์ภาระงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
เสวนาสภาอาจารย์ฯ ครั้งที่ 5/2553เรื่อง เกณฑ์ภาระงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เรียนเชิญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา) ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2474
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2553 15:52
02 พฤษภาคม 2553
Ico48
การจราจรในวิทยาเขตหาดใหญ่
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
การจราจรในวิทยาเขตหาดใหญ่· ปัญหาและแนวทางแก้ไข เหตุด่วนเหตุร้ายภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ แจ้งโทร. 2191 ตลอด 24 ชั่วโมง ปัญหาการจราจรถือว่ามีผลกระทบต่อทุก ๆ คนในวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตฯ ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีงานใหญ่ ๆ 2 งาน คือ งาน ม.อ. วิชาการ (ช่วงเวลาดั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2018
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2553 13:21
23 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ระบบแท่งไปถึงไหนแล้ว...ดีกว่าระบบซีอย่างไร?
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
ระบบแท่งไปถึงไหนแล้ว...ดีกว่าระบบซีอย่างไร? เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (คุณเที่ยง จารุมณี) มาเสวนาเพื่อขอทราบความคืบหน้าของการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบแท่ง) โดยมีผู้แทนสภาอาจารย์ฯ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3761
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2553 10:34
22 ธันวาคม 2552
Ico48
บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ปัญหาชายหาดชลาทัศน์พังทลายได้อย่างไร
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
สนทนาประสา ม.อ. ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ปัญหาชายหาดชลาทัศน์พังทลายได้อย่างไร" ชายหาดชลาทัศน์ เป็นชายหาดที่มีสำคัญยิ่งต่อชาวจังหวัดสงขลา ในขณะนี้ชายหาดดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 5 ปี สภาพของชายหาดจะสูญหายไป ประธานสภาอาจารย์ ม.อ.ได้มีการหารื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1790
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2552 10:47
13 ตุลาคม 2552
Ico48
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
การเสวนาของสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2552 ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้างสร้าง ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงการจัดสัมมนา เรื่อง “ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง” ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สภาอาจารย์เห็นว่าโครงการนี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2051
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2552 14:29
09 กันยายน 2552
Ico48
ทิศทางของมหาวิทยาลัยวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
การเสวนาของสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552เรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ของ ม.อ. มีผลกระทบต่อประชาคม ม.อ. ทุกท่าน และยังมีสมาชิก ม.อ. เป็นจำนวนมากยังขาดความเข้าใจใน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1936
เมื่อ: 09 กันยายน 2552 13:36
18 มิถุนายน 2552
Ico48
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอาจารย์ชุดใหม่ (ปี 2552-2554)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอาจารย์ชุดใหม่ (ปี 2552-2554) มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต ทั้งประเภทเลือกตั้งตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย และประเภทเลือกตั้งทั่วไป สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ (รวมหน่วยงานจากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต และเขตการศึก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1445
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2552 11:09
03 มิถุนายน 2552
Ico48
สกอ. เล็งยกเลิกระบบซีเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
สกอ. เล็งยกเลิกระบบซีเปลี่ยนเป็นระบบแท่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 8512
เมื่อ: 03 มิถุนายน 2552 10:37
12 พฤษภาคม 2552
Ico48
ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542 (1)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542 จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 312 (1/2552) เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กรุงเทพมหานคร สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1763
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2552 16:01
27 เมษายน 2552
Ico48
พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
เรื่อง ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีคำสั่งที่ 006/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542 โดยมี ศ. นพ. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1557
เมื่อ: 27 เมษายน 2552 09:17
12 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการเพื่อแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมสภาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 312 (1/2552) เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ที่กรุงเทพมหานคร สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบในกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1530
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2552 15:21
Ico48
ปัญหาหลักจากกระบวนการสรรหาอธิการบดี ม.อ.
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
สรุปประเด็นปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากกระบวนการสรรหาอธิการบดี จากการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2542 ได้สัมภาษณ์ผู้มาให้ข้อมูลในเรื่อง “จุดอ่อน จุดแข็งของมหาวิทยาลัย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2128
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2552 11:08