นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

14 มิถุนายน 2552
Ico48
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ผลการดำเนินงานช่วง มิ.ย. ๕๑- สิ้น พ.ค. ๕๒) ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันประเมินให้เสร็จภายในสองเดือนหลังสิ้นปีการศึกษา คือภาย ก.ค. ๕๒ เพราะต้องการให้ประเมินคณะ/หน่วยงานให้เสร็จก่อนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จากการทำหน้าที่ผู้ประเม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1865
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2552 17:08
Ico48
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากผลการร่วมกันทำงานในปี ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ทาง ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินว่า ม.อ. ได้คะแนน ๓.๗๐๗ จาก ๕ และได้รับเงินโบนัส ๑๘.๐๗๒๖ ล้านบาท มากกว่าปี ๒๕๕๐ ประมาณ ๒ ล้าน ผลเปรียบเทียบ ห้าปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ดังนี้ ปีผลประเมินเงินรางวัล (ล้านบาท)๒๕๔๗๔.๖๐๒๖๒๔.๖๓๔๒๕๔๘๓.๘๙๘๕๑๕.๙๗๒๒๕๔๙๔.๒๓๙๘๑๗.๑๖๒๒๕๕๐๓.๕๖๔๑๑...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1462
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2552 14:16
11 มิถุนายน 2552
Ico48
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัย โดยสำนักประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณบดีว่า สมศ. ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ รอบสาม ซึ่งจะเริ่มในปี ๒๕๕๔ โดยมีแนวทางดังนี้๑. ความพร้อมพื้นฐาน ในด้าน ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ความสามารถการเข้าถึงแหล่งความรู้ ระบบการสนับสนุนก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 21144
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552 17:31
01 มิถุนายน 2552
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงา ในสามอำเภอ คือ อำเภอคุระบุรี อำเภอกะปง อำเภอเกาะยาว โดยทางมูลนิธิจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ๑ ทุน ในสาขาที่สอดคล้องกับพัฒนาการเกษตรในพื้น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1673
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2552 17:56
24 พฤษภาคม 2552
Ico48
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เนื่องจากต้องสอนวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาพืชศาสตร์ มาหลายรุ่น คุณสมบัติหนึ่งที่คนจบปริญญาเอกต้องมี คือความสามารถในการคิดพัฒนางานวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนางานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ที่สำคัญต้องให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน ที่ดีกว่าเดิมไม่เกิดผลเสียและความเสียหาย ทั้งในระยะสั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2460
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2552 19:32
13 พฤษภาคม 2552
Ico48
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัยไทยติดการจัดอันดับ ๒๐๐ ในเอเซีย ซึ่งมี ม.อ. ด้วย ดังในเว็บ http://hilight.kapook.com/view/36817ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชียครั้งนี้ เน้นที่มาตรวัดความยอดเยี่ยมที่สัมพันธ์กับภูมิภาค มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพเท่านั้น แต่ต้องมีงานวิจัยคุณภาพสูงด้วย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1338
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2552 17:21
07 พฤษภาคม 2552
Ico48
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำงานมีหลายครั้งที่ต้องส่งเรื่องไปยังกรรมการ ซึ่งมีตำแหน่งบริหารบ้าง ไม่มีบ้าง หากไม่จัดระบบให้ดี จะทำให้เรื่องที่ส่งไปถึงผู้รับช้า หรือไปไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเป็นงานเฉพาะกิจ เช่น กรรมการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีประธานฝ่ายต่างๆ ที่ส่งเรื่องไปโดย เรียนประธานฝ่าย...... ทำให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2898
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2552 11:46
Ico48
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ขอทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และมองให้เห็นค่าและความสำคัญ คือเรื่องการเกษียนหนังสือ หากเป็นเจ้าหน้าที่มักเรียกว่า แทงหนังสือ หากเป็นผู้บริหารเรียกว่า เซ็นหนังสือ หรือเซ็นแฟ้ม ซึ่งสามารถแสดงค่าของคนทำงาน ค่าบริหารจัดการทั้ง คน เวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุ และการดำเนินการ เรียกว่า ครบ 4M เลยเท่าท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 5384
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2552 09:55
22 เมษายน 2552
Ico48
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พูดถึงการบริการ หรือการทำงาน สิ่งที่มักถูกพูดถึงคือ จิตบริการ และเมื่อพูดถึงคุณภาพของการบริการก็จะพูดถึง ความถูกต้อง ว่องไว ทันกาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสิ่งที่มักถูกลืมไป ทั้งการกำหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติคือ ความถูกใจ แล้วถามว่าจะวัดประเมินอย่างไร ก็เอาง่าย ๆ คือให้บริการด้วย ความยิ้มแย้มแจ่ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1945
เมื่อ: 22 เมษายน 2552 17:05
20 เมษายน 2552
Ico48
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากฐานข้อมูล Sciencedirect ช่วงเมษายน ๒๕๕๒ นี้ มีบทความวิจัยของอาจารย์ชุติมา ตันติกิตติและคณะ เรื่องLipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and hepatopancreatic cells of black tiger shrimp (Penaeus monodon) Aquaculture, Volume 286, Issue 3-4, Page...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1490
เมื่อ: 20 เมษายน 2552 15:25
11 เมษายน 2552
Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1543
เมื่อ: 11 เมษายน 2552 18:07
Ico48
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีเรื่อง การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน ตามบันทึกความเห็นที่ ๙ และ ๑๐ ในบันทึกhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/12012?page=1ที่นำมาบันทึก คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ของการจัดการความรู้ ที่เอาประสบการณ์ทำงานมาเล่า ที่เรียกว่า นำความรู้จากตัวคนมาบันทึก และมีการต่อเติมความรู้ รวมทั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1699
เมื่อ: 11 เมษายน 2552 16:11
09 เมษายน 2552
Ico48
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ข้อคิดดีดี ในการทำงานให้มีความสุขและความสำเร็จลองคลิกอ่านhttp://women.kapook.com/work00042/เพียงทำให้เป็นธรรมชาติ และรับในความจริง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2209
เมื่อ: 09 เมษายน 2552 17:37
08 เมษายน 2552
Ico48
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากได้บันทึกเรื่องการทำงานให้เกิดสุขและเก่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ยกระดับจิตใจ แต่อาจมีบางคนที่ยังติดอยู่ว่า จะยกระดับจิตได้อย่างไร คงต้องมาดูว่า ทำไมจิตจึงตก ยกไม่ขึ้น ๑. อาจเกิดจากไม่ได้วางเป้าหมาย ความสำเร็จ อนาคตของการทำงาน จึงรู้สึกว่า งานที่ทำเป็นภาระ คงต้องถามตัวเอง อย่างจริง ๆ ว่า อยา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2569
เมื่อ: 08 เมษายน 2552 19:40
03 เมษายน 2552
Ico48
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ตั้งคำถามตัวเองและค้นหามาตลอดว่า คำเหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร หากตอบว่า นักเรียนคือคนที่เรียนในโรงเรียน นักศึกษาคือคนที่เรียนในวิชาที่สูงขึ้น ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาคือการศึกษาหลังปริญญาตรี ปริญญาโท เอก คือหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก ตามลำดับ ก็ยังไม่สามารถบอกถึงก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 13897
เมื่อ: 03 เมษายน 2552 19:15
Ico48
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้พบและทำงานกับหลาย ๆ คน มักได้ยินบ่นว่า ทำงานไม่ทัน งานมาก คนมารับบริการคนนั้นไม่ดี คนนี้แย่ ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลย (แต่ที่เห็นสภาพแย่จริง ๆ คือคนบ่น) เมื่อถามว่า แล้วเมื่องานมาก หาทางทำอย่างไรให้เร็วขึ้น คำตอบที่ได้ คือ ปรับไม่ได้หรอก ต้องตรวจละเอียด อย่างโน้น อย่างนี้ แสดงว่า ทำอย่างไร ก็ยั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 21 · อ่าน: 5674
เมื่อ: 03 เมษายน 2552 16:11
25 มีนาคม 2552
Ico48
NPP ชำนาญการกับการบริหาร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวานที่คณะทรัพฯ ได้มีการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบให้คณะเป็นผู้พิจารณาเองว่าต้องการความชำนาญการอะไร มาใช้งานอะไร ที่ต่างไปจากเดิมที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่งและนำผลงานมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ที่บางครั้งไม่ทราบชำนาญอะไร เป็นแล้วก็ไม่ได้อะไรแก่องค์กร ยกเว้นผู้ได้รับการแ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1645
เมื่อ: 25 มีนาคม 2552 15:53
Ico48
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๒ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหนึ่งในกรุงเทพฯ เล่าถึงลูกศิษย์มาหลอกยืมกล้องราคาเป็นแสน อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาไปทำการบ้านตามที่อาจารย์สั่ง (เข้าใจว่าคงปลอมลายเซ็นอาจารย์มาด้วย) ยังไม่พอ สองสัปดาห์ต่อมา มายืมไปอีก คราวนี้เอากล้องตัวที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2434
เมื่อ: 25 มีนาคม 2552 13:38
16 มีนาคม 2552
Ico48
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านเมลของคุณพรทิพย์ ซึ่งทำงานอยู่กับ Fulbright ที่ไปแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บอกว่าจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนจาก ๒๐ คน และต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ทำให้รู้ว่า ในอเมริกา ห้องเรียนสำหรับเด็กเล็กนั้น ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2696
เมื่อ: 16 มีนาคม 2552 11:37
Ico48
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงทราบกันว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๒ ที่ผ่านมา ม.อ. ได้จัดให้มีการมอบเครื่องราชฯ และเหรียญเชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ทุกปี โดยปีนี้มีบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการระดับ ๑-๕ ดีเด่น คือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว ผู้ทำงานอะไร ก็มุ่งมั่น ตั้งใจจริงใจ ใส่ใจ เรียนรู้ ศึก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3183
เมื่อ: 16 มีนาคม 2552 09:24