นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

08 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบันก็เข้าปีที่ ๓๕ แล้ว มีบัณฑิตปริญญาตรีแล้ว ๒๙ รุ่น และรุ่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีนี้คือรุ่นที่ ๓๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.พ. ที่ผ่านมามีการจัดงานเลี้ยงส่งว่าที่บัณฑิตโดยสโมสรนักศึกษาที่ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้ได้มีการเชิญผู้แ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1828
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2553 19:35
07 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
- การมีตัวชี้วัดมากเกินไปและไม่สอดคล้องกับแต่ละสภาพของแต่ละสถานศึกษา ที่สำคัญเป็นการวัดแบบลัทธิเอาเด่น แค่อยากเหมือนคนอื่น ไม่สอดคล้องกับสภาพของไทยที่ไม่ได้มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างจริงจัง เช่น จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อผู้สอน ที่เพิ่มเป็นเท่าตัวของมาตรฐานสากลทั้ง ๆ ผู้เรียนมีความสามารถต่ำ ที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1550
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2553 19:16
03 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อเช้าได้เข้าสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกของคณะทรัพยฯ ซึ่งทุกคนต้องทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จึงได้อธิบายถึงความสำคัญของการสังเกตศึกษา หรือ observation ที่เป็นจุดอ่อนของคนทำวิจัยที่มักทำแค่ตามแผนที่กำหนดวิธีการ การวัดตามกำหนด ไม่สังเกตศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะไม่รู้ว่าระหว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1779
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2553 18:07
02 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มุ่งเน้นการผลิตเกษตรนักจัดการ ด้วยตระหนักว่า สภาวะการณ์การศึกษาความรู้ สภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต ความต้องการผลผลิต การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การจัดการการผลิต การตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและรวดเร็ว- ความรู้มีมากมาย ต้องการการเข้าถึงและใช้เป็น และไม่ได้อยู่ที่ผู้สอน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1276
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2553 19:27
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากผลคุณภาพการศึกษาใน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/15249 ลองมาวิเคราะห์ว่าน่าจัมีสาเหตุอะไรบ้าง- เป็นเพราะมีระบบมากเกินไป ซ้ำซ้อน แต่แตกต่างในการวัด การดำเนินการ จนเป็นภาระกับหน่วยงานที่ผลิต ทั้งโรงเรียนทุกระดับ มหาวิทยาลัย ที่ต้องทุ่มทรัพยากร กำลังคน กำลังงบประมาณ เวลา ทำทำทำ รายงาน ร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1931
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2553 18:07
30 มกราคม 2553
Ico48
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเราทุกวัน เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทำให้การเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนไป การเรียนให้อยู่กับสภาพดังกล่าว ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้แต่ต้องเรียนกระบวนการเรียนรู้ การหาความรู้ การวิเคราะห์ การสังเค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2485
เมื่อ: 30 มกราคม 2553 19:48
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประเทศไทยได้มีระบบประกันคุณภาพตั้งมี รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่มี พ.ร.บ.การศึกษาปี ๒๕๔๒ ตามด้วยมีหน่วยงาน สมศ. ทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาของไทย โดยทำการประเมินคุณภาพเป็นรอบ ๆ รอบละ ๕ ปี รอบแรกในปี ๒๕๔๓-๔๗ และรอบสองในปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓การประเมินมีค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณมากมาย โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1693
เมื่อ: 30 มกราคม 2553 18:36
26 มกราคม 2553
Ico48
PMQA จาก MBNQA
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดเอาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ หรือ PMQA (Public sector Management Quality Award) ซึ่งเป็นระบบรางวัลคุณภาพมาใช้เป็นระบบบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และได้มีการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ไปแล้วสองครั้ง เป็นการให้ความรู้ของระบบ และการจัดทำโครงร่างองค์กร หรือ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 4302
เมื่อ: 26 มกราคม 2553 18:38
01 มกราคม 2553
Ico48
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ วันดีปีใหม่ คิดว่าทุกคนคงอยากได้อะไรดี ๆ ในปีใหม่นี้ แล้วที่ที่ว่า ดี ๆ นะคืออะไร แล้วหากต้องการได้มา จะทำอย่างไร ขอรับพรจากใครก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับขอจากตนเอง ไม่ใช่ด้วยการอธิษฐาน แต่ด้วยกระบวนการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA balanced scorecards และ SWOT analysis ที่คนส่วนใหญ่ใน ม.อ. ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1675
เมื่อ: 01 มกราคม 2553 14:52
27 ธันวาคม 2552
Ico48
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ผู้สอน โดยเฉพาะอาจารย์ มีหน้าที่ทำให้ผู้เรียนเก่ง มีความรู้ทุกคน ไม่ใช่ทำหน้าที่สอนไปแล้วตรวจสอบว่าใครเก่ง ใครไม่เก่ง พอใครไม่เก่งก็พร่ำบ่น นินทา ต่อว่าผู้เรียนว่า ไม่ฉลาด ใครส่งผู้เรียนไม่เก่งมาให้สอน ทำไมไม่คัดเลือกเอาคนเก่ง ๆ เข้ามาเรียน มาก็ไม่ตั้งใจเรียน โดยลืมหน้าที่ของตนเองว่ามีหน้าที่ทำให...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1567
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2552 19:45
23 ธันวาคม 2552
Ico48
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น)
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ก่อน ถูกถามว่า ผู้ได้รับปริญญาเอก หรือดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จะใช้คำว่า ดอกเตอร์ หรือ ดร. ได้หรือไม่ จากที่พอได้ยินมาบ้าง ก็เห็นมีคนใช้เหมือนกัน และคิดว่าก็มีการพิจารณาการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์อย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบพิจารณากันหลายชุด ก็คิดว่าก็น่ามีเกียรติพอที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 30 · อ่าน: 4068
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2552 17:56
22 ธันวาคม 2552
Ico48
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากความจำเป็น http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14806และการปรับบทบาท http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14836มาถึงพฤติกรรม ซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญในการสร้างคนให้พร้อม ให้ดี ตามเป้าหมายการพัฒนาคน การเป็นครู อาจารย์ ที่ดี คือการเป็นต้นแบบที่ดี ต้องสอนอย่างที่ทำ และทำอย่างที่สอนด้วย ไม่ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2727
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2552 19:49
20 ธันวาคม 2552
Ico48
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากActive learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14806ต้องขยับเข้าสู่บทบาทบทบาทของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการไปนั่งฟังบรรยาย ทำปฏิบัติการตามที่จัดให้ เป็น การศึกษาหรือการหาความรู้ การฝึกใช้ความรู้ ซึ่งต้องเสาะหาแหล่งความรู้ สืบค้นมาได้ ศึกษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1582
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2552 14:59
17 ธันวาคม 2552
Ico48
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้สึกของมนุษย์ ที่มักประเมินความดีไม่ดีของคนอื่นด้วยความคิดของตนเอง ไปตัดสินคนอื่น ใครที่คิดไม่เหมือนเรา ทำไม่เหมือนเรา คือไม่ดี จนนำไปสู่การสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตนเอง จนมองอะไรไม่เห็นคือทำให้เกิดความขุ่น ยิ่งแย่ไปกว่านั้น คือ ไปกวนให้สภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2099
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2552 08:51
16 ธันวาคม 2552
Ico48
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคสมัยที่ความรู้มีแหล่งให้เข้าถึงมากมาย มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา เพียงเวลาเปลี่ยนไป ความรู้ก็มีเพิ่มใหม่และของเดิมอาจเริ่มใช้ไม่ได้ เหมือนการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และสินค้าอิเล็คทรอนิค ที่ซื้อปุ๊บ ก็มีของใหม่รุ่นใหม่ออกมาทันทีทำอย่างไรจึงจะพัฒน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1800
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2552 18:57
15 ธันวาคม 2552
Ico48
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๒ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มีเรื่อง การปฏิบัติตามจริธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีการกำหนดทั้งการขอทุนวิจัยบางแหล่งทุน และการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารบางฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า โครงการ หรือผลงานดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองการประเมินทางจริธรรมด้วยดังนั้น ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1882
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2552 18:25
10 ธันวาคม 2552
Ico48
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๒ ได้รับเอกสาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๐ มีกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาการสื่อสารในองค์กรที่มักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ สาเหตุคงเป็นเพราะขาดระบบในการดำเนินการที่ดีกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบประกอบด้วย๑. ระบุเรื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1962
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2552 18:18
Ico48
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
งานประเพณีสี่จอบเป็นงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของคณะ/ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การเรียนรู้การเกษตร วัฒนธรรมต่างภูมิภาค เพื่อเป็นการปิดโลกทัศน์ให้นิสิตนักศึกษา รวมถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2714
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2552 17:58
07 ธันวาคม 2552
Ico48
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนาองค์กรตามระบบ PMQA ใช้หลักการพัฒนาแบบสมดุลทั้งองค์กร กระบวนการ และบุคลากร ที่เรียกว่า balanced scorecard โดยการพัฒนาขององค์กรจะดูว่ามีความมั่นคงทางการเงินและลูกค้าและผู้ใช้บริการหากเป็นหน่วยงานราชการจะเป็นภาครัฐยินดีให้งบประมาณมาดำเนินการและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากสามารถทำงานและจัดบริก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2213
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2552 11:40
29 พฤศจิกายน 2552
Ico48
OFI ใน PMQA
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการทำระบบ PMQA คำที่สำคัญในการทำกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบ คือ OFI = Opportunity For Improvement หรือโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งต่างจากการประกันคุณภาพของ สมศ. และ สกอ. รวมถึง กพร. ที่เมื่อมีการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินจะแนะนำให้พัฒนาในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ เพื่อให้มีคะแนนการประเมินดีขึ้น และก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 3728
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2552 18:32