นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

08 Febuary 2009
Ico48
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายชื่อเสนอ สกอ. เพื่อดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1918
at: 08 Febuary 2009 12:21
05 Febuary 2009
Ico48
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 52 คณะทรัพยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาจัดฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) ให้นักศึกษาคณะ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน แสดงถึงความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง ที่เมื่อปีที่ก่อน...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2368
at: 05 Febuary 2009 16:53
22 January 2009
Ico48
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๑ กรรมการคณะได้พิจารณาการทำแผนที่การสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การประกันคุณภาพ การผลิตที่ดีทางการเกษตร(GAP) การตลาด logistic กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้ int...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2915
at: 22 January 2009 18:56
19 January 2009
Ico48
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยการผลิตการเกษตรในปัจจุบัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกและเข้าสู่ตลาดมาตรฐาน เช่น ร้านซุปเปอร์ใหญ่ ๆ อย่างโลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต ที่เรียกว่า GAP (Good Agricultural Practices) ที่นอกจากคณะได้จัดให้มีการสอดแทรกในบาง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1713
at: 19 January 2009 19:40
13 January 2009
Ico48
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวาน (๑๒ ม.ค. ๕๒) พอมีเวลาหลังการไปประชุมที่ สนอ. จึงแวะไปทักทายสวัสดีปีใหม่กับบุคลากรของ กบศ. เพื่อนร่วมทำงานกันมา มีผู้ถามว่า ต้นไม้ดอกเหลืองที่ปลูกที่แปลงคณะทรัพยฯ ด้านซ้ายของประตูศรีทรัพย์ขาออก คือต้นไม้อะไร ขอให้นำมาแชร์ให้รู้จักกันเผื่อคนข้องนอกมหาวิทยาลัยมาถามจะได้ตอบถูก ต้นไม้ดังกล่าว...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 7814
at: 13 January 2009 14:57
09 January 2009
Ico48
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อเดือน ต.ค. 51 มีศิษย์เก่าคณะทรัพยฯช่วยกันบริจาคเงินเข้ากองทุนคณะทรัพฯ 30,156 บาท และในช่วงใกล้ปีใหม่ มีผู้บริจาคเพิ่มเติม คือ บริษัทที.เจ.ซี.เคมี จำกัด จำนวนเงิน 280,000 บาท ซึ่งบริษัทได้บริจาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากดอกผลที่ได้มีอัตราต่ำมาก จนทำให้จัดเป็นทุนการศึกษาได้น้อย จึงได้มีก...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1590
at: 09 January 2009 10:37
17 December 2008
Ico48
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้คงได้ทราบการประกาศเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรทำหน้าที่อธิการบดี ซึ่งท่านปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๒ ในฐานะที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหา จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ/ข้อกำหนดเสนอชื่อได้ที่คณะ/หน่วยงานสังกัดของท่านในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ ช่วงเวลา ๙.๐๐-๑๔.๐...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1512
at: 17 December 2008 13:01
12 November 2008
Ico48
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะร่วมกับชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งคณะครบรอบ ๓๓ ปี มีการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จคือคุณพิศาล เชาวลิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ไปทำธุรกิจเครื่องสำอางค์จากธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการนำการนวดของไทยไป...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1685
at: 12 November 2008 11:53
03 November 2008
Ico48
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การไปประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อ 29-30 ต.ค. 51 ทางวิทยาเขตได้จัดให้มีการพูดคุยกับนักศึกษา ผู้ปกครอง และตัวแทนของชุมชน ผู้เคยไปวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคงทราบดีว่า ตัววิทยาเขตอยู่หลังเขาท่าเพชร ห่างจากชุมชนพอสมควรและการเดินทางเข้าเมืองไม่สะดวกนัก แต่นักศึกษากลุ่มที่มาพูดคุยด้วย กลับค...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1747
at: 03 November 2008 18:40
01 November 2008
Ico48
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานทุกครั้ง มักได้เรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ เสมอ หากต้องการ ซึ่งได้พบเสมอและมากมายทุกครั้ง และเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. 2551 ได้ไปประเมินคุณภาพภายใน ม.อ. วิทยาเขตสุรารษฎร์ธานีตามการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นทีมเดิมที่ไปทำหน้าที่เมื่อปีที่แล้ว และเป็นเป็นที่น่ายินดีว่าได้เริ่มมี...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1805
at: 01 November 2008 11:30
07 October 2008
Ico48
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ คณะทรัพยฯได้เสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมี รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการเป็นทีมรวมเก้าท่านกรรมการได้เข้าประเมินค้นหาข้อมูลในวันวันจันทร์ ที่ ๖ ต.ค. ๕๑ และให้ผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๑ ก่อน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1696
at: 07 October 2008 19:45
18 September 2008
Ico48
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีนี้เป็นปีที่คณะทรัพยฯมีผู้เกษียณอายุปี ๒๕๕๑ จำนวน 7 คน เกษียณก่อนอายุอีก 2 คน และลาออกจากราชการอีก 4 คน รวมเป็น 13 คน ซึ่งมีอาจารย์จำนวน 4 คน ประกอบด้วย รศ.พัลลภา กฤษณีไพบูลย์ ผศ.ดร. สมศักดิ์ บรมธนรัตน์ผศ.ดร. ปัญจพล บุญชู และ ผศ.ดร.วิจิตต์ วรรณชิต ซึ่งมีวุฒิ ป.เอก 3 คน และทุกท่านมีตำแหน่งวิชากา...
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 30417
at: 18 September 2008 11:17
Ico48
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ ๑๘ ก.ย. ๕๑ เป็นวันที่บัณฑิตปี ๒๕๕๐ เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าพิธีพระราชทานรับปริญญาบัตร ปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ๓ คน ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ท่านแรก คือ อ.ดร. ร่วมจิตร นกเขา ซึ่งก่อนมาเรียนเป็นนักวิชาการ แต่ขณะนี้ได้ปรับเป็นอาจารย์ที่วิทยาเขตชุมพรของมหาวิทยาลัยเทคโนโ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2068
at: 18 September 2008 10:33
26 August 2008
Ico48
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ฝ่ายสนันสนุนถือว่าเป็นมืออาชีพในองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย เพราะมีทั้งนักการเงิน บัญชี การเจ้าหน้าที่ กิจการนักศึกษา วิชาการศึกษา สารบรรณ นักวิเคราะห์ ฯลฯ ที่บอกเป็นมืออาชีพเพราะท่านทำงานกับแนวปฏิบัติ กฏระเบียบในหน้าที่ของท่านทุกวัน ทีนี้จะนำมาลดต้นทุนได้มหาศาลได้อย่างไรตามหัวเรื...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1427
at: 26 August 2008 19:43
17 August 2008
Ico48
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การจัดงานเกษตรภาคใต้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มีการจัดงานมามานานไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี วัตถุประสงค์หนึ่งคือการเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมให้เรียนรู้ และมีความรู้ที่ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่น รวมทั้งในส่วนของบุคลากร ซึ่งทำให้การทำงานแต่ละฝ่ายดำเนินการไปอย่าง...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1670
at: 17 August 2008 14:44
16 August 2008
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ ๑๖ ได้เริ่มแล้ว โดยมีพิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งท่านได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านค้า ถึงทุ่มกว่า ๆ อันเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดงาน และมีหัวหน้าน่วยงานจำนวนหนึ่งร่วมไปด้วย คณะทรัพยฯ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน รวมทั้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2001
at: 16 August 2008 14:25
13 August 2008
Ico48
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR)
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในช่วงนี้ทุกคณะ/หน่วยงาน คงกำลังเขียน SAR ของปีการศึกษา ๒๕๕๐ การเขียน SAR ต้องไม่เป็นการบ่นว่า วัสดุ อุปกรณ์ คน งบประมาณไม่เพียงพอ แต่ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรเพื่อประกันคุณภาพของการดำเนินงาน ทั้งจากการประเมินคุณภาพครั้งที่ผ่านมา และอื่น ๆ เช่น ความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์และ/หรือภาษาอังกฤษของบัณฑิตจากการ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2100
at: 13 August 2008 11:16
03 August 2008
Ico48
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พิธีสวดและพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.กิจการ ศุภมาตย์ ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เป็นงานหนึ่งที่มีผู้ไปร่วมอาลัยจำนวนมาก รวมทั้งการเข้ามาแสดงความอาลัย ทั้งแสดงความเห็นและไม่แสดงความเห็นใน share ที่บันทึก ประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ กว่าท่าน แสดงถึงความดีและผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ได้ทำไว้เป็นที่ประจักษ์ ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 6284
at: 03 August 2008 19:31
30 July 2008
Ico48
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Share ในชุมชน ม.อ.จัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข่าวสาร ที่ดีทางหนึ่ง จึงบันทึกการเขียนชื่อที่ ม.อ.ในสถานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วไม่น่าจะเขียนไม่ถูกต้อง เพราะเห็นมาสม่ำเสมอและทักมาหลายที่จนเหนื่อยไปเอง แต่ก็รู้สึกว่าไม่รับผิดชอบ หากยังเห็นอยู่คำ ๆ นั้นเขียนไม่ถูกต้อง คือ การเขียนชื่อปริญญา ไม่ว่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1674
at: 30 July 2008 12:52
29 July 2008
Ico48
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คำสามคำง่าย ๆ หากพิจารณาให้ลึกอีกนิด คิดให้ครบถ้วนอีกหน่อย จะสร้างความหมายและคุณค่าอย่างมาก โดยเฉพาะการปฏิบัติงานราชการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่พอเพียง ในยุควิกฤตขณะนี้ ทั้งวิกฤตพลังงาน สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ลองเปรียบกับการขับรถ อาจมีบางคนมีรถ แต่ขับรถไม่ได้ (อาจเป็...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 2372
at: 29 July 2008 17:49