นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

27 July 2010
Ico48
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การรวมศูนย์ (centralized) คือการจัดรวมบริการต่าง ๆ ไว้ที่จุด ๆ เดียว เช่น การจัดฝ่ายสนับสนุนไว้ที่ระดับคณะ ไม่มีในระดับภาควิชา กระจายศูนย์ (decentralized) การกระจายบริการไปยังหน่วยย่อย ๆ เช่น การจัดให้มีฝ่ายสนับสนุนอยู่ที่ภาควิชา One stop service คือ การบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การเกิดสภาพกับดัก ค...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1933
at: 27 July 2010 19:49
Ico48
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อประมาณต้น มิ.ย.53 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีโอกาสจัดการบรรยาย เรื่อง หัวใจสีขาว (white heart) โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ซึ่งท่านต้องการใหัทุกคนอยู่กันแบบพอดี พอเพียง ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้มีโอกาสเข้าฟังในช่วงท้ายการบรรยาย เนื่องจากต้องทำหน้าที่กล่าวขอบคุณและปิดการบรรยาย แล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 5393
at: 27 July 2010 18:07
23 July 2010
Ico48
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
22-23 ก.ค. 53 ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ให้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ไปทำหน้าที่ ชื่นชม ช่วยเชียร์ ชี้ชวน โชว์ใช้ (รายงานสิ่งดี ๆ นำแนวปฏิบัติดีดีไปใช้งาน) ผลการดำเนินการของคณะศิลปศาสตร์ดีขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง คะแนนการประเมินขึ้นระดับ 4 แล้ว ยินดี ขอบคุณ ชาวคณะศิลปศาสตร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1668
at: 23 July 2010 19:45
20 July 2010
Ico48
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทย เขาว่าเกิดที่ ม.อ. ใครทราบช่วยยืนยันระบบการประกันคุณภาพ PDCA-Par ที่ใช้ใน ม.อ. เกิดในปี 43-44 ซึ่งตอนนั้น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ ให้ร่วมทีมทำงานบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คิดว่าเป็นเรื่องเฉ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2538
at: 20 July 2010 19:11
Ico48
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. 53 เป็นช่วงการเข้าประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 ของคณะทรัพยฯ ที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกอบด้วย ศ.นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ ผศ. ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.อำไพรัตน์ สุทธินนท์ รองประธานกรรมการและกรรมการประกอบด้วย ผศ.เสาวณี จุลิรัชนีกร ผศ.ปริญญา เฉ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1560
at: 20 July 2010 18:09
18 July 2010
Ico48
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ 18 ก.ค. 53 ถึงจะเป็นวันหยุด คณะทรัพยฯ ได้จัดการบรรยาย “จิตอาสา และการบำเบ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ” ให้แก่ นศ. คณะทรัพยฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คนสืบเนื่องจากที่รองคณบดี รศ.ดร. ชาญชัย ได้ร่วมเดินทางไปดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่ประเทศไต้หวัน จึงได้เชิญวิทยากร Mrs. Peng Chiou Yuh ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1886
at: 18 July 2010 18:58
16 July 2010
Ico48
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ชื่อบันทึกนี้ เกิดจากการพบเห็นการทำงาน การเรียนรู้ ทั้เป็นเพียงการรับรู้ แต่กระจ่างใจความหมาย ทำให้การใช้งานไม่ได้ผล เปรียบเสมือน copy and paste หรือตัด-ปะ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่เป็นยุคตัด-ปะ ในสมัยก่อน ผู้แก่กล้าวิชา คือผู้ฝึกฝนตนเอง จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ จึงสามารถถ่ายทอดเคล...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1965
at: 16 July 2010 20:16
14 July 2010
Ico48
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำวิจัย ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ คือ การตรวจเอกสาร หรือ การตรวจสอบวรรณกรรม ซึ่งเป็นการค้นคว้าทฤษฎี ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อนำมาทำวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาความรู้ การปฏิบัติ ที่เป็นส่วนสำคัญของการทำวิจัย ดังนั้น การทำวิจัยสถาบัน ก็เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน หร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2221
at: 14 July 2010 19:25
13 July 2010
Ico48
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อปลาย มิ.ย.-ต้น ก.ค. ได้รับเกียรติจาก ม.เชียงใหม่ให้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายปีการศึกษา 2552 คณะเกษตรศาสตร์ พบสิ่งดีดี ที่น่าจะนำมาปรับใช้ คู่มือการประเมินที่การคำนวณจำนวนอาจารย์ ซึ่งบางตัวชี้วัดคำนวณจาก จำนวนทั้งหมดที่รวมผู้ลาศึกษาต่อ และบางข้อไม่รวมผู้ลาการศึกษาต่อ และการคำนวณที่ปีท...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1602
at: 13 July 2010 19:39
12 July 2010
Ico48
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ได้มีการหารือเพื่อกำหนดทิศทางและกิจกรรมการพัฒนาไม้ผลของคณะ เนื่องจากช่วง 2-4 ปีที่ผ่านมา ได้มีอาจารย์ด้านไม้ผลขอลาออกไปสองท่าน และอาจารย์ส่วนหนึ่งไปเรียนต่อ ขณะนี้ได้มีการรับอาจารย่ใหม่มาแทนและอาจารย์ที่ไปเรียนเพิ่งกลับมา รวมทั้ง คณะได้ปรับฐานงานวิจัยไม้ผลจากสถานีวิจัยคลองหอยโข่งไปอยู่ที่สถ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1857
at: 12 July 2010 19:39
24 June 2010
Ico48
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการทำงานทั้งสำคัญและชีวิตประจำวันของคนส่วนหนึ่ง วันนี้ได้ฟังว่านักศึกษาปริญญาเอกท่านหนึ่งกำลังจะสอบวิทยานิพนธ์ แต่วันหนึ่งก่อนสอบ คอมพิวเตอร์คู่ชีวิตเกิดชำรุด ทำให้ไม่สามารถสอบได้เพราะทุกอย่างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว แสดงว่าบางท่านใช้คอมพิวเตอร์ด้วยความมั่...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1485
at: 24 June 2010 19:33
20 June 2010
Ico48
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เป็นช่วงการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เพราะเพิ่งสิ้นสุดปีการศึกษา 2552 ไปเมื่อ พ.ค. นี้ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองภาคการศึกษาต่อปีขณะนี้ คณะ/ภาควิชา มหาวิทยาลัย กำลังเร่งรีบจัดทำรายงานเพื่อเตรียมให้กรร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1353
at: 20 June 2010 19:23
12 June 2010
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อก่อนสงกรานต์ มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่เกาหลี ซึ่งนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างประเทศ คือการสร้างคน เช่นการผลิตด้านการเกษตรจะเน้นผลิตอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนเกาหลี ให้มีอาหารที่มีคุณภาพต่อการทำให้ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น อาหารที่ดีที่สุดต้องให้คนในปร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1500
at: 12 June 2010 19:10
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
o การทำการพัฒนางานทุกงานก็จัดทำแผนพัฒนางาน what why how when by whom ทำอะไร เพราะอะไรเพื่ออะไร อย่างไร เมื่อไร ใครทำ และวัดผล ติดตามอย่างไร o ที่สำคัญ อย่าคิดแล้วให้คนอื่นทำ อย่าคิดเอาอย่างเขาแบบเป็นทุกข์ ขอให้เห็นอย่างเขา คิดของเรา ทำแบบเรา เพราะระบบต่างกัน เพราะไปศึกษางานและกลับมาเป็นทุกข์ เที่...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1604
at: 12 June 2010 18:28
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อีกงานที่ทุกคนแต่ละหน่วยงานตั้งใจจะไปทำ คือการร่วมกันพัฒนางานของหน่วยงาน กลุ่มงาน ซึ่งได้ระดมความคิดกันมีงานที่ต้องการทำมากมาย แต่อย่างน้อยให้เป็นผลจริงในช่วงปีนี้หนึ่งเรื่อง เช่น- กลุ่มที่ไปร่วมจากภาควิชา จะไปพัฒนาระบบการใช้ครุภัณฑ์/เครื่องมือให้คุ้มค่า ยืดอายุการใช้งาน ก็คงต้องไปดูว่า ในภาควิชา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1812
at: 12 June 2010 18:21
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 11 มิย.53 เป็นเวทีที่ทุกคนได้บันทึกว่า ได้เรียนรู้อะไร จะนำไปใช้อะไร และทำอะไร ทั้งรายบุคคลและรายหน่วยงานฝากให้ทุกคนอ่านของเพื่อน ๆ ที่รวบรวมไว้ให้ จะได้รู้ว่า แต่ละคนเห็นอะไรที่เราไม่เห็น หรือเห็นเหมือนกัน แต่คิดต่างกัน เพื่อนำสิ่งดี ๆ มาใช้ร่วมกัน เป็น knowledge sharing หรือนำไปวิธี...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1578
at: 12 June 2010 18:18
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ห่างหายจากการบันทึก share ไปเป็นเดือน ความจริงก็มีหลายเรื่องต้องการบันทึก แต่ติดงานเร่งตรวจวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ป.โท ให้สำเร็จการศึกษา ทำให้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก วันนี้เลยจั่วหัวเรื่อง ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเกิดในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ 11 มิ.ย. 53 ซึ่งเป็นวันกำหนดการนำเสนองานจาก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1835
at: 12 June 2010 18:11
12 May 2010
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ได้ไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตร ระหว่างสภาคณบดี สาขาการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมหลาย ๆ กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันนำบทความวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานขึ้นระบบออนไลน์และนำมาใช้งานต่อไป รวมทั้งได้ร่วมฟังการบรรยายของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่ง...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1436
at: 12 May 2010 18:32
10 May 2010
Ico48
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์ หรือ vision ในระบบ NBMQA หมายถึง ภาพขององค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งอนาคตจะยาวนานเท่าไร ขึ้นกับองค์กรจะกำหนด หากเป็นการบริหารที่มีวาระมักกำหนดเวลาตามระยะเวลาของวาระการทำงาน เช่น คณบดีที่มีวาระการบริหาร ๔ ปี มักกำหนดภาพของคณะที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้น เพื่อเป็นการบอกผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2119
at: 10 May 2010 17:22
03 May 2010
Ico48
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ทราบว่า มีอุบัติเหตุมีเหล็กตกจากการก่อสร้างอาคารสูง คณะวิทยาศาสตร์ ข้างตึก LRC ท่านใดที่ต้องผ่านเขตก่อสร้างอาคารดังกล่าว คงต้องระมัดระวัง ให้ดีก็ออกห่างไว้ ความจริงคงมีการป้องกันระดับหนึ่ง แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระวังกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด เกิดเหตุขึ้นแล้ว ถึงมีการรับผิดชอบ รับโทษ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1556
at: 03 May 2010 16:30