นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

22 Febuary 2010
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อการประชุมกรรมการคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้นำเอา โครงร่างองค์กร(OP) ที่กลุ่มตัวแทนคณะที่ได้เข้าอบรมการเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อสอบถามว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร มีขอบเขตการทำงาน จุดเน้น จุดเด่น ความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 3486
at: 22 Febuary 2010 20:01
21 Febuary 2010
Ico48
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังมีการจัดอบรมให้ความรู้ระบบการบริหาร PMQA กันอย่างต่อเนื่อง คำที่ได้ยินเสมอ ๆ คือ เป้าหมาย (goals) และค่านิยม (values) ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขององค์กรเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๓ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาน ภาคใต้ ซึ่งได้มีการนำนโ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2849
at: 21 Febuary 2010 18:43
Ico48
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ก.พ. ๕๓ สภาคณบดี สาขาการเกษตร ได้จัดให้มีการดูงานการเกษตร ประเทศลาว ประสานการดำเนินการโดย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี การเดินทางจะผ่านไปทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยรถยนต์ของบริษัทท่องเที่ยว ผ่านด่านช่องเม็ก ติดแขวงจำปาสักของลาว ด่านช่องเม็กอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4219
at: 21 Febuary 2010 17:45
08 Febuary 2010
Ico48
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบันก็เข้าปีที่ ๓๕ แล้ว มีบัณฑิตปริญญาตรีแล้ว ๒๙ รุ่น และรุ่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีนี้คือรุ่นที่ ๓๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.พ. ที่ผ่านมามีการจัดงานเลี้ยงส่งว่าที่บัณฑิตโดยสโมสรนักศึกษาที่ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีนี้ได้มีการเชิญผู้แ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1870
at: 08 Febuary 2010 19:35
07 Febuary 2010
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
- การมีตัวชี้วัดมากเกินไปและไม่สอดคล้องกับแต่ละสภาพของแต่ละสถานศึกษา ที่สำคัญเป็นการวัดแบบลัทธิเอาเด่น แค่อยากเหมือนคนอื่น ไม่สอดคล้องกับสภาพของไทยที่ไม่ได้มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างจริงจัง เช่น จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อผู้สอน ที่เพิ่มเป็นเท่าตัวของมาตรฐานสากลทั้ง ๆ ผู้เรียนมีความสามารถต่ำ ที่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1581
at: 07 Febuary 2010 19:16
03 Febuary 2010
Ico48
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อเช้าได้เข้าสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกของคณะทรัพยฯ ซึ่งทุกคนต้องทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จึงได้อธิบายถึงความสำคัญของการสังเกตศึกษา หรือ observation ที่เป็นจุดอ่อนของคนทำวิจัยที่มักทำแค่ตามแผนที่กำหนดวิธีการ การวัดตามกำหนด ไม่สังเกตศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะไม่รู้ว่าระหว...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1815
at: 03 Febuary 2010 18:07
02 Febuary 2010
Ico48
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มุ่งเน้นการผลิตเกษตรนักจัดการ ด้วยตระหนักว่า สภาวะการณ์การศึกษาความรู้ สภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต ความต้องการผลผลิต การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การจัดการการผลิต การตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและรวดเร็ว- ความรู้มีมากมาย ต้องการการเข้าถึงและใช้เป็น และไม่ได้อยู่ที่ผู้สอน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1308
at: 02 Febuary 2010 19:27
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากผลคุณภาพการศึกษาใน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/15249 ลองมาวิเคราะห์ว่าน่าจัมีสาเหตุอะไรบ้าง- เป็นเพราะมีระบบมากเกินไป ซ้ำซ้อน แต่แตกต่างในการวัด การดำเนินการ จนเป็นภาระกับหน่วยงานที่ผลิต ทั้งโรงเรียนทุกระดับ มหาวิทยาลัย ที่ต้องทุ่มทรัพยากร กำลังคน กำลังงบประมาณ เวลา ทำทำทำ รายงาน ร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1960
at: 02 Febuary 2010 18:07
30 January 2010
Ico48
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเราทุกวัน เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทำให้การเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนไป การเรียนให้อยู่กับสภาพดังกล่าว ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้แต่ต้องเรียนกระบวนการเรียนรู้ การหาความรู้ การวิเคราะห์ การสังเค...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2512
at: 30 January 2010 19:48
Ico48
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ประเทศไทยได้มีระบบประกันคุณภาพตั้งมี รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่มี พ.ร.บ.การศึกษาปี ๒๕๔๒ ตามด้วยมีหน่วยงาน สมศ. ทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาของไทย โดยทำการประเมินคุณภาพเป็นรอบ ๆ รอบละ ๕ ปี รอบแรกในปี ๒๕๔๓-๔๗ และรอบสองในปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓การประเมินมีค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณมากมาย โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงาน ใ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1721
at: 30 January 2010 18:36
26 January 2010
Ico48
PMQA จาก MBNQA
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดเอาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ หรือ PMQA (Public sector Management Quality Award) ซึ่งเป็นระบบรางวัลคุณภาพมาใช้เป็นระบบบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และได้มีการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ไปแล้วสองครั้ง เป็นการให้ความรู้ของระบบ และการจัดทำโครงร่างองค์กร หรือ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 4345
at: 26 January 2010 18:38
01 January 2010
Ico48
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ วันดีปีใหม่ คิดว่าทุกคนคงอยากได้อะไรดี ๆ ในปีใหม่นี้ แล้วที่ที่ว่า ดี ๆ นะคืออะไร แล้วหากต้องการได้มา จะทำอย่างไร ขอรับพรจากใครก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับขอจากตนเอง ไม่ใช่ด้วยการอธิษฐาน แต่ด้วยกระบวนการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA balanced scorecards และ SWOT analysis ที่คนส่วนใหญ่ใน ม.อ. ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1702
at: 01 January 2010 14:52
27 December 2009
Ico48
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ผู้สอน โดยเฉพาะอาจารย์ มีหน้าที่ทำให้ผู้เรียนเก่ง มีความรู้ทุกคน ไม่ใช่ทำหน้าที่สอนไปแล้วตรวจสอบว่าใครเก่ง ใครไม่เก่ง พอใครไม่เก่งก็พร่ำบ่น นินทา ต่อว่าผู้เรียนว่า ไม่ฉลาด ใครส่งผู้เรียนไม่เก่งมาให้สอน ทำไมไม่คัดเลือกเอาคนเก่ง ๆ เข้ามาเรียน มาก็ไม่ตั้งใจเรียน โดยลืมหน้าที่ของตนเองว่ามีหน้าที่ทำให...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1599
at: 27 December 2009 19:45
23 December 2009
Ico48
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น)
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ก่อน ถูกถามว่า ผู้ได้รับปริญญาเอก หรือดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จะใช้คำว่า ดอกเตอร์ หรือ ดร. ได้หรือไม่ จากที่พอได้ยินมาบ้าง ก็เห็นมีคนใช้เหมือนกัน และคิดว่าก็มีการพิจารณาการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์อย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบพิจารณากันหลายชุด ก็คิดว่าก็น่ามีเกียรติพอที่...
Flowers: 0 · Comments: 30 · Read: 4121
at: 23 December 2009 17:56
22 December 2009
Ico48
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากความจำเป็น http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14806และการปรับบทบาท http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14836มาถึงพฤติกรรม ซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญในการสร้างคนให้พร้อม ให้ดี ตามเป้าหมายการพัฒนาคน การเป็นครู อาจารย์ ที่ดี คือการเป็นต้นแบบที่ดี ต้องสอนอย่างที่ทำ และทำอย่างที่สอนด้วย ไม่ใ...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2770
at: 22 December 2009 19:49
20 December 2009
Ico48
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากActive learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14806ต้องขยับเข้าสู่บทบาทบทบาทของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการไปนั่งฟังบรรยาย ทำปฏิบัติการตามที่จัดให้ เป็น การศึกษาหรือการหาความรู้ การฝึกใช้ความรู้ ซึ่งต้องเสาะหาแหล่งความรู้ สืบค้นมาได้ ศึกษ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1609
at: 20 December 2009 14:59
17 December 2009
Ico48
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้สึกของมนุษย์ ที่มักประเมินความดีไม่ดีของคนอื่นด้วยความคิดของตนเอง ไปตัดสินคนอื่น ใครที่คิดไม่เหมือนเรา ทำไม่เหมือนเรา คือไม่ดี จนนำไปสู่การสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตนเอง จนมองอะไรไม่เห็นคือทำให้เกิดความขุ่น ยิ่งแย่ไปกว่านั้น คือ ไปกวนให้สภ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 2144
at: 17 December 2009 08:51
16 December 2009
Ico48
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในยุคสมัยที่ความรู้มีแหล่งให้เข้าถึงมากมาย มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา เพียงเวลาเปลี่ยนไป ความรู้ก็มีเพิ่มใหม่และของเดิมอาจเริ่มใช้ไม่ได้ เหมือนการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และสินค้าอิเล็คทรอนิค ที่ซื้อปุ๊บ ก็มีของใหม่รุ่นใหม่ออกมาทันทีทำอย่างไรจึงจะพัฒน...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1836
at: 16 December 2009 18:57
15 December 2009
Ico48
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๒ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มีเรื่อง การปฏิบัติตามจริธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีการกำหนดทั้งการขอทุนวิจัยบางแหล่งทุน และการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารบางฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า โครงการ หรือผลงานดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองการประเมินทางจริธรรมด้วยดังนั้น ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1923
at: 15 December 2009 18:25
10 December 2009
Ico48
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
งานประเพณีสี่จอบเป็นงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของคณะ/ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การเรียนรู้การเกษตร วัฒนธรรมต่างภูมิภาค เพื่อเป็นการปิดโลกทัศน์ให้นิสิตนักศึกษา รวมถ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2767
at: 10 December 2009 17:58