นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

24 June 2010
Ico48
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการทำงานทั้งสำคัญและชีวิตประจำวันของคนส่วนหนึ่ง วันนี้ได้ฟังว่านักศึกษาปริญญาเอกท่านหนึ่งกำลังจะสอบวิทยานิพนธ์ แต่วันหนึ่งก่อนสอบ คอมพิวเตอร์คู่ชีวิตเกิดชำรุด ทำให้ไม่สามารถสอบได้เพราะทุกอย่างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว แสดงว่าบางท่านใช้คอมพิวเตอร์ด้วยความมั่...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1444
at: 24 June 2010 19:33
20 June 2010
Ico48
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เป็นช่วงการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา เพราะเพิ่งสิ้นสุดปีการศึกษา 2552 ไปเมื่อ พ.ค. นี้ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นสองภาคการศึกษาต่อปีขณะนี้ คณะ/ภาควิชา มหาวิทยาลัย กำลังเร่งรีบจัดทำรายงานเพื่อเตรียมให้กรร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1320
at: 20 June 2010 19:23
12 June 2010
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อก่อนสงกรานต์ มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่เกาหลี ซึ่งนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการสร้างประเทศ คือการสร้างคน เช่นการผลิตด้านการเกษตรจะเน้นผลิตอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคนเกาหลี ให้มีอาหารที่มีคุณภาพต่อการทำให้ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น อาหารที่ดีที่สุดต้องให้คนในปร...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1461
at: 12 June 2010 19:10
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
o การทำการพัฒนางานทุกงานก็จัดทำแผนพัฒนางาน what why how when by whom ทำอะไร เพราะอะไรเพื่ออะไร อย่างไร เมื่อไร ใครทำ และวัดผล ติดตามอย่างไร o ที่สำคัญ อย่าคิดแล้วให้คนอื่นทำ อย่าคิดเอาอย่างเขาแบบเป็นทุกข์ ขอให้เห็นอย่างเขา คิดของเรา ทำแบบเรา เพราะระบบต่างกัน เพราะไปศึกษางานและกลับมาเป็นทุกข์ เที่...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1554
at: 12 June 2010 18:28
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
อีกงานที่ทุกคนแต่ละหน่วยงานตั้งใจจะไปทำ คือการร่วมกันพัฒนางานของหน่วยงาน กลุ่มงาน ซึ่งได้ระดมความคิดกันมีงานที่ต้องการทำมากมาย แต่อย่างน้อยให้เป็นผลจริงในช่วงปีนี้หนึ่งเรื่อง เช่น- กลุ่มที่ไปร่วมจากภาควิชา จะไปพัฒนาระบบการใช้ครุภัณฑ์/เครื่องมือให้คุ้มค่า ยืดอายุการใช้งาน ก็คงต้องไปดูว่า ในภาควิชา...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1771
at: 12 June 2010 18:21
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 11 มิย.53 เป็นเวทีที่ทุกคนได้บันทึกว่า ได้เรียนรู้อะไร จะนำไปใช้อะไร และทำอะไร ทั้งรายบุคคลและรายหน่วยงานฝากให้ทุกคนอ่านของเพื่อน ๆ ที่รวบรวมไว้ให้ จะได้รู้ว่า แต่ละคนเห็นอะไรที่เราไม่เห็น หรือเห็นเหมือนกัน แต่คิดต่างกัน เพื่อนำสิ่งดี ๆ มาใช้ร่วมกัน เป็น knowledge sharing หรือนำไปวิธี...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1541
at: 12 June 2010 18:18
Ico48
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ห่างหายจากการบันทึก share ไปเป็นเดือน ความจริงก็มีหลายเรื่องต้องการบันทึก แต่ติดงานเร่งตรวจวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ป.โท ให้สำเร็จการศึกษา ทำให้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างมาก วันนี้เลยจั่วหัวเรื่อง ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเกิดในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ 11 มิ.ย. 53 ซึ่งเป็นวันกำหนดการนำเสนองานจาก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1790
at: 12 June 2010 18:11
12 May 2010
Ico48
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ได้ไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตร ระหว่างสภาคณบดี สาขาการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมหลาย ๆ กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันนำบทความวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานขึ้นระบบออนไลน์และนำมาใช้งานต่อไป รวมทั้งได้ร่วมฟังการบรรยายของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่ง...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1407
at: 12 May 2010 18:32
10 May 2010
Ico48
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์ หรือ vision ในระบบ NBMQA หมายถึง ภาพขององค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งอนาคตจะยาวนานเท่าไร ขึ้นกับองค์กรจะกำหนด หากเป็นการบริหารที่มีวาระมักกำหนดเวลาตามระยะเวลาของวาระการทำงาน เช่น คณบดีที่มีวาระการบริหาร ๔ ปี มักกำหนดภาพของคณะที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้น เพื่อเป็นการบอกผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2062
at: 10 May 2010 17:22
03 May 2010
Ico48
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ทราบว่า มีอุบัติเหตุมีเหล็กตกจากการก่อสร้างอาคารสูง คณะวิทยาศาสตร์ ข้างตึก LRC ท่านใดที่ต้องผ่านเขตก่อสร้างอาคารดังกล่าว คงต้องระมัดระวัง ให้ดีก็ออกห่างไว้ ความจริงคงมีการป้องกันระดับหนึ่ง แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระวังกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด เกิดเหตุขึ้นแล้ว ถึงมีการรับผิดชอบ รับโทษ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1521
at: 03 May 2010 16:30
29 March 2010
Ico48
pmqa กับการพัฒนางาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ระบบ pmqa มีค่านิยมและกระบวนการหลายเรื่อง สามารถนำมาพัฒนางานได้ แน่นอนเป้าหมายโดยรวม เป็นการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีบริการใหม่ ๆ ดังตัวอย่างการต่อทะเบียนรถยนต์ นอกจากนี้ก็มีค่านิยมเรื่อง การพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่คิดนึกเอาเท่านั้น มุ่งการเรียน...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2509
at: 29 March 2010 19:23
25 March 2010
Ico48
เตือนภัยใน ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยมีผู้ถูกทุบกระจกรถยนต์ แล้วขโมยของในรถที่จอดใน ม.อ. ไป ซึ่งรถจอดในที่จอดรถที่ค่อนข้างมืด และปลอดคน จึงขอแจ้งเตือนภัยในการจอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง ด้วยการไม่ทิ้งของมีค่า หรือกระเป๋า เช่น โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป หรือห่อของในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีของมีค่า เพราะจะเจอเหตุการณ์ถูกทุบกร...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1388
at: 25 March 2010 08:24
23 March 2010
Ico48
การกรีดยาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ ๒๓-๓๐ มี.ค. ๕๓ ท่านที่ผ่านบริเวณตลาดนัดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทางเข้าด้านขวา จะเห็นเต๊น การฝึกการกรีดยาง ซึ่งเป็นการอบรม การกรีดยางระดับมืออาชีพ ที่จัดให้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและคนกรีดยางที่สถานีวิจัยของคณะทรัพยฯ โดยมีวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับความร่วมมือจาก สกย. สงขลา และเป็นความร...
Flowers: 1 · Comments: 31 · Read: 4697
at: 23 March 2010 20:05
Ico48
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สกว. เชิญชวนให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เสนอข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยที่บุคลากรของคณะได้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในรอบสองปี โดย สกว.ใช้เกณฑ์การตีพิมพ์ดังนี้- ในวารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๑- วารสารนานาชาติไม่อยู่ในฐาน ISI มีน้ำหนัก = ๐.๗๕- วารสารระดับใน...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1539
at: 23 March 2010 19:32
19 March 2010
Ico48
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในระบบ pmqa มีคำที่ต้องวิเคราะห์นำมาใช้ดี และเกิดผลดี ในการทำระบบ คือคำว่า คู่แข่ง/การแข่งขันหากดูการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับสากล หลังการแข่งขัน สิ่งที่พบเสมอคือการสัมภาษณ์ ผู้แข่งขัน ทั้งผู้ชนะ และผู้แพ้ รวมถึงผู้ฝึกสอน ของการแข่งกีฬาเป็นทีม เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล แต่หากเป็นกีฬาเ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1604
at: 19 March 2010 20:03
17 March 2010
Ico48
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคณะ/หน่วยงานใน ม.อ. ในช่วงนี้ ก็ง่วนอยู่กับ การเรียนระบบ pmqa หรือ tqa ทั้งหมดแปลจาก NBMQA ในฐานะต้องทำหน้าที่บริหารคณะและต้องการเรียนรู้ ทำให้ต้องศึกษารายละเอียด บางทีอ่านภาษาไทยที่มีผู้ช่วยแปลมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็หยิบภาคภาษาอังกฤษมาอ่าน มาถึงวันนี้ก็ยังมองไม่ทะลุ คงเป็นระบบที่พัฒนามานาน ท...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2484
at: 17 March 2010 18:27
11 March 2010
Ico48
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อปลาย ก.พ. ๕๓ ได้รับเชิญให้ไปรดน้ำสังข์งานแต่งงาน แต่พอไปถึงงานมีคนมาแจ้งว่า ช่วยสวมมงคลให้คู่บ่าวสาวด้วย และติดต่อท่านผู้ใหญ่อีกท่านให้ช่วยเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาว ความจริงก็ยินดีทำหน้าที่ดังกล่าวให้ ติดอยู่นิด ๆ ว่า ชีวิตนี้แม้เคยทำพิธีแต่งงานมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำพิธีรดน้ำสังข์ จะเห็นในภาพยนตร...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 12511
at: 11 March 2010 19:18
10 March 2010
Ico48
อันเนื่องจาก PMQA
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำระบบ PMQA ที่ ม.อ. กำลังฝึกอบรมกันในขณะนี้ สิ่งที่ต้องทำคือ หาคู่แข่ง หรือคู่เปรียบเทียบ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลการดำเนินการมาเทียบกัน แน่นอนสิ่งจะมาเที่ยบกันได้ดีที่สุดคือ รายงานการประเมินตนเอง(SAR)หรือรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอก คงเป็นเพราะในระบบกำหนดให้มีคู่แข่งหรือคู...
Flowers: 0 · Comments: 13 · Read: 2156
at: 10 March 2010 19:54
23 Febuary 2010
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
OP ส่วนที่สอง เป็นสถานะภาพว่า มหาวิทยาลัยถูกกำหนดบทบาทระดับใด ตามการจัดตั้งและการสนับสนุนงบประมาณ ที่ สกอ. ระบุเป็น สภาวะการณ์ขององค์กร ซึ่งตรงกับ Organizational Situation (P.2) ของ NBMQA ดูรายละขององค์ประกอบเนื้อหา จะประกอบด้วย บทบาทตามการจัดตั้ง สถานการณ์ และสภาพองค์กร อย่างกรณี มหาวิทยาลัยสงข...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1784
at: 23 Febuary 2010 17:43
Ico48
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ส่วนแรกของ OP ยังแบ่งเป็นระบบการทำงาน (P.1 b) ในเอกสารของ ส.ก.อ. คือ ความสัมพันธ์ระดับองค์กร และของ MBNQA = organizational Relationships หากดูในเนื้อหาแล้วจะเป็น ระบบการทำงาน ตั้งแต่โครงสร้างบริหาร ว่าแต่ละระดับมีใครทำหน้าที่อะไร ในการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ซึ่งในคณะ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2210
at: 23 Febuary 2010 17:23