นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

07 December 2010
Ico48
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 53 ได้ไปฟังข้อมูลถึง ความสามารถการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทำให้มาคิดถึงความเป็นจริง ว่าประเทศที่ได้รับการประเมินว่า มีความสามารถการแข่งขันอันดับต้น ๆ ใน 10 อันดับแรก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไอซ์แลนด์ ลักซัมเบิร์ก เดนมาร์ก และเมื่อเทียบกับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4 ประเ...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1926
at: 07 December 2010 20:08
Ico48
ข้าราชการดีเด่น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกปี มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากระบบ ซ๊ เป็นระบบแท่ง และมีการแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใกล้เคียงกันต่างกันเล็กน้อยตามการจัดกลุ่มของระบบแท่ง และกลุ่มลูกจ้างประจำ ๑ กลุ่ม รวมเป็น ๓ กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อ“มุ่งส่งเสริม และยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประพฤติ ปฏิบ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 3723
at: 07 December 2010 19:46
06 December 2010
Ico48
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553ในฐานะคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คุ้มค่า ยั่งยืน เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่คนไทย จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ เรื่อง เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด มาบันทึกให้พวกเราชาวทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันดำเนิ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3473
at: 06 December 2010 11:23
03 December 2010
Ico48
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นวันศุกร์ และใกล้วันปีใหม่ 2554 จึงขอแจ้งข่าวดีที่พวกเราชาวข้าราชการในมหาวิทยาลัยรอคอย นั่นคือเงินเดือนระบบแท่งของ กพอ.ได้ประกาศเป็นราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว (แต่ก็ช้ากว่า ก.พ. เป็นปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ไปยังคณะ/หน่วยงานแล้ว โดยสรุป1. ข้าราชการทุกระดับทุกคนได้ปรั...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1984
at: 03 December 2010 18:46
01 December 2010
Ico48
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ประเทศไทย มีธรรมชาติ ภูมิประเทศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีมาก ๆ ต่อการเกษตร จึงทำให้มีผลผลิตมากที่ทำให้เกิดความมั่นคงของอาหารและสามารถส่งออกเป็นสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา และด้วยวัฒนธรรมความมุ่งมั่นของเกษตรกร จนทำให้คนไทยไม่เห็นความสำคัญ ทำให้เกษตรกรเป็นภาคที่จน ทั้งที่ทำงานหนัก เสี่ยงทั้งในกา...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2425
at: 01 December 2010 18:22
29 November 2010
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คำว่า ธรรม ท่านพุทธทาสเน้นย้ำเสมอ คือธรรมชาติธรรมชาติ ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่เกิดมาพึ่งพาอาศัยกันและกัน พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ความจริง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ยังมีสิทธิที่ยังมีสิทธ์เลือกได้ ต่างจากสัตว์สังคมอย่างผึ้ง ปลวก ที่ถูกกำหนดบทบาทและหน้าที่มาตั้งแต่เกิดจนตาย ให้เป็น ผึ้งงาน นางพญา ผึ้งต...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1847
at: 29 November 2010 18:49
28 November 2010
Ico48
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกคนเกิดมาคงอยากเป็นคนเก่ง แต่อย่างไรจึงเรียกว่าเก่ง คงมีความหมายแตกต่างกัน ความเก่งที่น่าจะมีประโยชน์ คงต้องเก่งตน เก่งคน และเก่งงาน จึงเรียกว่าคนเก่งได้เก่งตน หมายถึงการเอาชนะตนเอง ที่จัดได้ว่าสำคัญที่สุด เพราะเป็นการควบคุมตนเองให้ไปสู่เก่งคน และเก่งงาน เก่งตน เป็นการควบคุมตนเอง ให้มีความแข็งแ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 24219
at: 28 November 2010 19:29
27 November 2010
Ico48
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เคยได้ยินคำเทศนาของพระพุทธทาส ว่าการศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน ที่ไม่มีหางในการกำกับทิศทาง จึงทำให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลง งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ทำไม่เป็น ดีแต่อวดรู้อวดเก่ง อยากเป็นเหมือนคนอื่น (นานาชาติ ทั้ง ๆที่ยังไงก็เป็นไทย และให้เป็นต่างชาติกินขนมปังแทนข้าวทุกวันก็ไม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1362
at: 27 November 2010 19:25
26 November 2010
Ico48
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ลูกค้าคือพระเจ้า หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ขายของต้องเอาอกเอาใจลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะจู้จี้ขี้บ่น ดีเลิศประเสริฐศรี มีพฤติกรรมอย่างไร ก็ไม่มีปัญหา ขออย่างเดียวให้ซื้อของ ทำกำไรให้ผู้ประกอบร้านค้าเป็นใช้ได้ รวมทั้งต้องให้แวะเวียนกลับมาเป็นลูกค้าเสมอและเป็นประจำ นั่นคือเป้าหมายคือ คนซื้อจะเป็นอย่างไรก็ตา...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 7533
at: 26 November 2010 19:49
15 November 2010
Ico48
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
- จากการเกษตรที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในอดีต สู่การเกษตรที่ใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง และวัชพืช ที่ขาดการจัดการที่พอดี เหมาะสม จนทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพดิน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาทั้งการเกษตรและมาตรฐานความเป็นอยู่ มีผลตกค้างที่ส่งผลเสียแก่ปัจจัยการผลิตและ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2347
at: 15 November 2010 18:47
Ico48
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ชวงนี้มีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ. 2-3 อย่าง ทั้ง email edocument ระบบทะเบียนนักศึกษา ในฐานะที่ใช้อยู่ประจำ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่จัดให้มีบริการดังกล่าว แต่การปรับหลาย ๆ ทำให้การทำงานเปลี่ยนไป โดยเฉพาะจากง่ายเป็นยาก จากทำงานสะดวกเป็นทำงานไม่ได้ และบางส...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1455
at: 15 November 2010 12:04
13 November 2010
Ico48
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
1.1 ด้านปริมาณ UN ได้พยากรณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2020 จาก 6.79 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2010 (http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf ค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2553) และเพิ่มเป็น 9.75 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 หรืออีก 40 ปีข้างหน้า แสดงว่า ความต้อ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2847
at: 13 November 2010 18:17
Ico48
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลังจากที่ได้บันทึก น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17819 ได้มีโอกาสคุยกับบางท่าน บอกว่าเพื่อบางคนในภาวะน้ำท่วมนี้ ยังเกิดไฟไหม้อีกด้วยซึ่งเป็นไฟที่เกิดจากไฟที่จุดเทียนไข ที่อาจจะเกิดจากการจุดเองเพื่อให้แสงสว่างในช่วงดังกล่าว และเผลอหล...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2092
at: 13 November 2010 16:17
11 November 2010
Ico48
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การเกษตรเป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ ซึ่งเดิมคือ อาหาร (food) และเครื่องนุ่งห่ม(fiber) รวมถึงที่อยู่อาศัยที่อาศัยไม้และยารักษาโรคที่เรียกว่า สมุนไพร และเมื่อมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรม ทำให้การเกษตรเป็นส่วนสำคัญอีกขั้นตอน คือเป็นฐานของอาหารสัตว์ (feed) ทั้ง ไก่ สุกร กุ้...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 6305
at: 11 November 2010 19:46
Ico48
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 รุนแรง รวดเร็ว กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้บันทึก ไม่ใช่คนหาดใหญ่ แต่มาอยู่หาดใหญ่ตั้งแต่ต้นปี 2519 มาปีแรกก็เกิดน้ำท่วมในเดือน พ.ย. ในเมืองหาดใหญ่ท่วมสูงประมาณ 50 ซม. ในช่วงดึก เป็นน้ำฝนที่ตกหนักแต่ช่วงไม่นานนักจึงท่วมระดับดังกล่าว มีเพื่อนเข้าไปดูภาพยนตร์เล่าว่า ออกจากดูภาพยนตร์แ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 2247
at: 11 November 2010 19:20
06 November 2010
Ico48
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้วันที่ 6 พ.ย.53 หลังน้ำท่วมใหญ่(กว่าเก่าทุกครั้งที่ผ่านมา) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ซึ่งจากภาพได้เห็นความเสียหายของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้ เตียง ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ และด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ที่เครื่องใช้มีความฉลาด ทำให้ระบบสั่งการที่เป็...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 2092
at: 06 November 2010 17:14
05 November 2010
Ico48
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีภัยน้ำท่วมมากมายหลายแห่งทั้งไทยและเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีกิจกรรมทำความดี ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ทุกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นประจำ คือพฤติกรรมของทั้งผู้รับบริจาค และ ผู้ทำหน้าที่บริจาค ที่ทำให้บางท่านรู้สึกไม่สบายใจ เป็นทุกข์ ทั้ง ๆ ที่กิจกรรมการช่วยเหลือน่าจะเกิดแต่ความสุข ทั้งผู้รับ ผู้ใ...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1421
at: 05 November 2010 18:51
04 November 2010
Ico48
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
3-4 พย. 53 เราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยทั้ง อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำอาหารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 53 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งไข่สด และอื่น ๆ จาก CP เนื่องจากเห็นว่า ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีผู้ทำงานจำนวนมาก อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1898
at: 04 November 2010 17:55
03 November 2010
Ico48
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในหาดใหญ่ สำหรับตัว ม.อ. โชคดีที่อยู่ในที่สูง ได้เป็นที่พึงของผู้เดือดร้อน และกำลังประสานกำลังกันในการดำเนินช่วยเหลือ ทั้งอาจารย์ บุคลากร ทุกฝ่าย และนักศึกษา รวมทั้งท่านอธิการบดีและผู้บริหารหลายท่าน และจัดตั้งเป็นจุดประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับบริจาค ที่ ม.อ....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1867
at: 03 November 2010 12:25
31 October 2010
Ico48
ทัศนคติของคนไทย ??
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้มีน้ำท่วม สิ่งที่ตามมาด้วยคือการวางกระสอบทรายกันน้ำ และมีบางพื้นที่ที่การวางกระสอบทำให้มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำน้ำท่วม แต่พื้นที่อีกด้านน้ำไม่เข้าไปท่วม เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่ถูกน้ำท่วมจึงทำการรื้อกระสอบทราย โดยให้เหตุผลว่า บ้านเขาน้ำท่วม ทุกบ้านก็ต้องให้น้ำท่วมเหมือนกัน เรียกว่าเพื่อความเป็น...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2029
at: 31 October 2010 15:43