นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

22 September 2009
Ico48
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวร จึงขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Flowers: 0 · Comments: 29 · Read: 2585
at: 22 September 2009 11:18
17 September 2009
Ico48
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการไปประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบ มีคนทำงานอย่างมุ่งมั่น เข้มแข็ง บริการดี มีคำชม แต่พอถามว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นของหน่วยงาน เป็นผลงาน เป็นนวัตกรรม เป็นการปฏิบัติที่ดี กลับหาไม่ได้ จึงเรียกว่า มีเฉพาะผู้ชำนาญงาน คือทำงานเก่งในหน้าที่ แต่ไม่มีผู้ชำนาญการแล้ว ชำนาญการ ต่างจาก ชำนาญงาน อย่างไร ...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 3745
at: 17 September 2009 20:05
16 September 2009
Ico48
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีนี้ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นทีมประเมินคุณภาพกองบริการการศึกษา ร่วมกับกรรมการสามท่าน คือ ผศ.วันทนา ไกรฤกษ์ ผศ.รัสมี จิวสุวรรณ คุณกุลศรี พึ่งพันธ์ โดยมีคุณพรพิตรา อุ่นภิรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการ ทีมงานทุกท่านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งศึกษางานที่ได้แบ่งกันรับผิดชอบล่วงหน้าก่อนเข้าประเมิน และร...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1416
at: 16 September 2009 20:03
15 September 2009
Ico48
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๘ ก.ย.๕๒) มีโอกาสไปร่วมงานศพทางศาสนาคริสต์ ในพิธีการก็คล้าย ๆ ทางศาสนาพุทธ การแต่งกายของผู้ไปร่วมงาน ก็เป็นชุดขาว ดำพอไปถึงงานซึ่งจัดที่โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ที่เรียกว่า คริสตจักรมีการนำเงินร่วมทำบุญ (ไม่แน่ใจว่าเรียกว่า ร่วมทำบุญหรือไม่) เจ้าภาพมีการจัดอาหารให้ทานเช่นเดียวกั...
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 22352
at: 15 September 2009 19:30
Ico48
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ม.อ. มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะรับเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน ๗,๔๗๙ คน เป็นระดับ ป.ตรี ๖,๔๙๐ คน ป.โท ๙๔๐ คน และ ป.เอก ๔๙ คนสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๓๑๑ คน เป็นระด...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1520
at: 15 September 2009 18:02
14 September 2009
Ico48
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ โดยเรียกว่า สภาคณบดีสาขาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกแล้ว ๒๔ คณะ + ๑ คณะที่ได้เห็นชอบให้เป็นสมาชิก แต่จะเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ หรือเดือนตุลาคม ๕๒ นี้ คือ คณะสัตวศาสตร์แ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1703
at: 14 September 2009 19:36
Ico48
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบเรื่องที่ต้องช่วยกันระวังของความผิดพลาดหลายเรื่อง - ชื่อกรรมการผิด กรรมการก็ไม่ได้เอะใจ นักศึกษาเอาไปให้เซ็นชื่อก็เซ็น เพราะไม่คิดว่าจะผิด อาจดีใจว่าลูกศิษย์จบเสียที ที่แน่ ๆ คือนักศึกษามักนำมาให้เซ็นตอนด่วน ๆ เช่น กำลังจะไปสอน ไปประชุม ไปราชการ ฯลฯ ห...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1323
at: 14 September 2009 18:50
13 August 2009
Ico48
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นับว่าเป็นเกียรติแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวเกษตรกรที่พระองค์ทรงใส่พระทัยในการเกษต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1632
at: 13 August 2009 08:51
16 July 2009
Ico48
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ คงทราบกันดีว่ามีการระบาดของโรคหวัด ๒๐๐๙ น่ากลัวหรือไม่ก็อย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ วันนี้ (๑๖ ก.ค. ๕๒) ได้มีการเชิญหารือของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่าที่ฟังจากหมอทุกคนมีสิทธิ์เป็นเหมือนกับการเป็นหวัดทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญ คือทุ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 1749
at: 16 July 2009 19:48
14 June 2009
Ico48
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ผลการดำเนินงานช่วง มิ.ย. ๕๑- สิ้น พ.ค. ๕๒) ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันประเมินให้เสร็จภายในสองเดือนหลังสิ้นปีการศึกษา คือภาย ก.ค. ๕๒ เพราะต้องการให้ประเมินคณะ/หน่วยงานให้เสร็จก่อนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จากการทำหน้าที่ผู้ประเม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1869
at: 14 June 2009 17:08
Ico48
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากผลการร่วมกันทำงานในปี ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ทาง ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินว่า ม.อ. ได้คะแนน ๓.๗๐๗ จาก ๕ และได้รับเงินโบนัส ๑๘.๐๗๒๖ ล้านบาท มากกว่าปี ๒๕๕๐ ประมาณ ๒ ล้าน ผลเปรียบเทียบ ห้าปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ดังนี้ ปีผลประเมินเงินรางวัล (ล้านบาท)๒๕๔๗๔.๖๐๒๖๒๔.๖๓๔๒๕๔๘๓.๘๙๘๕๑๕.๙๗๒๒๕๔๙๔.๒๓๙๘๑๗.๑๖๒๒๕๕๐๓.๕๖๔๑๑...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1465
at: 14 June 2009 14:16
11 June 2009
Ico48
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัย โดยสำนักประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณบดีว่า สมศ. ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ รอบสาม ซึ่งจะเริ่มในปี ๒๕๕๔ โดยมีแนวทางดังนี้๑. ความพร้อมพื้นฐาน ในด้าน ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ความสามารถการเข้าถึงแหล่งความรู้ ระบบการสนับสนุนก...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 21150
at: 11 June 2009 17:31
01 June 2009
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงา ในสามอำเภอ คือ อำเภอคุระบุรี อำเภอกะปง อำเภอเกาะยาว โดยทางมูลนิธิจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ๑ ทุน ในสาขาที่สอดคล้องกับพัฒนาการเกษตรในพื้น...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1682
at: 01 June 2009 17:56
24 May 2009
Ico48
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เนื่องจากต้องสอนวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาพืชศาสตร์ มาหลายรุ่น คุณสมบัติหนึ่งที่คนจบปริญญาเอกต้องมี คือความสามารถในการคิดพัฒนางานวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนางานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ที่สำคัญต้องให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน ที่ดีกว่าเดิมไม่เกิดผลเสียและความเสียหาย ทั้งในระยะสั้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2469
at: 24 May 2009 19:32
13 May 2009
Ico48
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มหาวิทยาลัยไทยติดการจัดอันดับ ๒๐๐ ในเอเซีย ซึ่งมี ม.อ. ด้วย ดังในเว็บ http://hilight.kapook.com/view/36817ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชียครั้งนี้ เน้นที่มาตรวัดความยอดเยี่ยมที่สัมพันธ์กับภูมิภาค มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพเท่านั้น แต่ต้องมีงานวิจัยคุณภาพสูงด้วย...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1348
at: 13 May 2009 17:21
07 May 2009
Ico48
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำงานมีหลายครั้งที่ต้องส่งเรื่องไปยังกรรมการ ซึ่งมีตำแหน่งบริหารบ้าง ไม่มีบ้าง หากไม่จัดระบบให้ดี จะทำให้เรื่องที่ส่งไปถึงผู้รับช้า หรือไปไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเป็นงานเฉพาะกิจ เช่น กรรมการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีประธานฝ่ายต่างๆ ที่ส่งเรื่องไปโดย เรียนประธานฝ่าย...... ทำให้...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2906
at: 07 May 2009 11:46
Ico48
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ขอทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และมองให้เห็นค่าและความสำคัญ คือเรื่องการเกษียนหนังสือ หากเป็นเจ้าหน้าที่มักเรียกว่า แทงหนังสือ หากเป็นผู้บริหารเรียกว่า เซ็นหนังสือ หรือเซ็นแฟ้ม ซึ่งสามารถแสดงค่าของคนทำงาน ค่าบริหารจัดการทั้ง คน เวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุ และการดำเนินการ เรียกว่า ครบ 4M เลยเท่าท...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 5389
at: 07 May 2009 09:55
22 April 2009
Ico48
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พูดถึงการบริการ หรือการทำงาน สิ่งที่มักถูกพูดถึงคือ จิตบริการ และเมื่อพูดถึงคุณภาพของการบริการก็จะพูดถึง ความถูกต้อง ว่องไว ทันกาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสิ่งที่มักถูกลืมไป ทั้งการกำหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติคือ ความถูกใจ แล้วถามว่าจะวัดประเมินอย่างไร ก็เอาง่าย ๆ คือให้บริการด้วย ความยิ้มแย้มแจ่ม...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1951
at: 22 April 2009 17:05
20 April 2009
Ico48
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากฐานข้อมูล Sciencedirect ช่วงเมษายน ๒๕๕๒ นี้ มีบทความวิจัยของอาจารย์ชุติมา ตันติกิตติและคณะ เรื่องLipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and hepatopancreatic cells of black tiger shrimp (Penaeus monodon) Aquaculture, Volume 286, Issue 3-4, Page...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1494
at: 20 April 2009 15:25
11 April 2009
Ico48
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน้าที่ไม่มากนัก คือยังไม่ได้นำ tacit knowledge มาบั...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1556
at: 11 April 2009 18:07