นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

งานอาคารสถานที่

17 December 2009
Ico48
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้สึกของมนุษย์ ที่มักประเมินความดีไม่ดีของคนอื่นด้วยความคิดของตนเอง ไปตัดสินคนอื่น ใครที่คิดไม่เหมือนเรา ทำไม่เหมือนเรา คือไม่ดี จนนำไปสู่การสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตนเอง จนมองอะไรไม่เห็นคือทำให้เกิดความขุ่น ยิ่งแย่ไปกว่านั้น คือ ไปกวนให้สภ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 2102
at: 17 December 2009 08:51
16 December 2009
Ico48
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในยุคสมัยที่ความรู้มีแหล่งให้เข้าถึงมากมาย มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา เพียงเวลาเปลี่ยนไป ความรู้ก็มีเพิ่มใหม่และของเดิมอาจเริ่มใช้ไม่ได้ เหมือนการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และสินค้าอิเล็คทรอนิค ที่ซื้อปุ๊บ ก็มีของใหม่รุ่นใหม่ออกมาทันทีทำอย่างไรจึงจะพัฒน...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1803
at: 16 December 2009 18:57
15 December 2009
Ico48
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๕๒ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มีเรื่อง การปฏิบัติตามจริธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีการกำหนดทั้งการขอทุนวิจัยบางแหล่งทุน และการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารบางฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า โครงการ หรือผลงานดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองการประเมินทางจริธรรมด้วยดังนั้น ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1887
at: 15 December 2009 18:25
10 December 2009
Ico48
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๒ ได้รับเอกสาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๐ มีกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาการสื่อสารในองค์กรที่มักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ สาเหตุคงเป็นเพราะขาดระบบในการดำเนินการที่ดีกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบประกอบด้วย๑. ระบุเรื...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1969
at: 10 December 2009 18:18
Ico48
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
งานประเพณีสี่จอบเป็นงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของคณะ/ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ การเรียนรู้การเกษตร วัฒนธรรมต่างภูมิภาค เพื่อเป็นการปิดโลกทัศน์ให้นิสิตนักศึกษา รวมถ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 2724
at: 10 December 2009 17:58
07 December 2009
Ico48
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การพัฒนาองค์กรตามระบบ PMQA ใช้หลักการพัฒนาแบบสมดุลทั้งองค์กร กระบวนการ และบุคลากร ที่เรียกว่า balanced scorecard โดยการพัฒนาขององค์กรจะดูว่ามีความมั่นคงทางการเงินและลูกค้าและผู้ใช้บริการหากเป็นหน่วยงานราชการจะเป็นภาครัฐยินดีให้งบประมาณมาดำเนินการและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากสามารถทำงานและจัดบริก...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2220
at: 07 December 2009 11:40
29 November 2009
Ico48
OFI ใน PMQA
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำระบบ PMQA คำที่สำคัญในการทำกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบ คือ OFI = Opportunity For Improvement หรือโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งต่างจากการประกันคุณภาพของ สมศ. และ สกอ. รวมถึง กพร. ที่เมื่อมีการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินจะแนะนำให้พัฒนาในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ เพื่อให้มีคะแนนการประเมินดีขึ้น และก...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 3746
at: 29 November 2009 18:32
Ico48
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ก่อตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มาถึงปัจจุบันมีอายุครบ ๓๔ ปี ย่างเข้าปีที่ ๓๕ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งคณะได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ คน ในทุกระดับ ตรี โท เอก ได้พัฒนาการเกษตรในหลาย ๆ ด้าน การขยายพันธุ์ลองกองในพื้นที่ต่างๆ จากพันธุ์ที่ตันหยงมัส นราธิวาส พัฒนางานด้านปาล์มน้ำมันที่...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1976
at: 29 November 2009 11:00
27 November 2009
Ico48
I AM READY
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๒ ได้ร่วมฟังการบรรยายระบบ PMQA ได้ยินคำว่า I AM READY จึงต้องการทราบว่าคืออะไร เพื่อจะได้มาใช้งาน ซึ่งเป็นอักษรย่อของคำ ๘ คำ I = Integrity ทำงานให้สมเกียรติ สมศักดิ์ศรี หมายถึงการทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งที่ได้รับมอบหมาย กับกรอบหน้าที่ของตำแหน่ง เป็นเกียรติของหน่วยงาน ค...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 4809
at: 27 November 2009 12:00
19 November 2009
Ico48
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่ได้บันทึกการประเมินงานต้องการการพัฒนา ซึ่งเป็นการตีค่าของงาน บันทึกนี้จะใกล้ตัวเข้าไปอีก๑. สำรวจการทำงานของตนเอง ว่ามีเรื่องทำผิด ทำพลาด ทำช้า ซ้ำ ๆ เรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องเดิม ๆ ที่ทำประจำ ถ้าเป็นเรื่องทำครั้งแรก นานๆทำทีก็คงพออภัยให้ตัวเองได้ แต่งานประจำต้องรีบหาทางแก้ด้วยการสำรวจ วิเ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1304
at: 19 November 2009 20:00
Ico48
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตอนนี้ใน ม.อ. ใครไม่ทราบรับรู้ตื่นตัวเรื่อง PMQA คงบอกว่าต้องรีบตื่น ๆ ได้แล้ว จึงต้องบันทึก และอยากให้ช่วยกันหาคำตอบ พร้อมเหตุผลเพื่อจะได้นำไปสู่ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง มิฉะนั้น จะวัดกันมากมาย แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม ซึ่งหมายความว่าแย่กว่าเดิม เหมือนเดินไปหลายรอบ แต่ค้นหาคุณภาพไม่เจอ มีการวัดโน่นวัดน...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1693
at: 19 November 2009 19:12
18 November 2009
Ico48
การประเมินงานต้องการการพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในการทำงาน ทุกคนคงบอกว่ามาทำงานทุกวัน และคงอยากพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น แต่พอเจาะลึกลงไปว่าจะพัฒนาอะไร ทราบได้อย่างไรว่าคุ้มค่าในการจพัฒนา และจะพัฒนาอย่างไร ส่วนใหญ่มักจะติดและคิดไม่ออก เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะขาดการสังเกตุจดจำข้อมูลในการทำงาน นำมาเป็นสถิติ แล้วนำมาวิเคราะห์ พูดเช่นนี้ หลายท่านคง...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1303
at: 18 November 2009 19:14
12 November 2009
Ico48
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่๑๑ ปีที่ ๗ (สิงหาคม ๒๕๕๒) มีสถาบันที่ได้รับการประเมินในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ที่อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย จำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีผลการจัดการศึกษาระดับดีมาก ๑๑ แห่ง ซึ่งหนึ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1869
at: 12 November 2009 13:55
03 November 2009
Ico48
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่ได้บันทึกสติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ ตามhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14271 ไปแล้วนั้นขอขยายต่อ ในเรื่องขั้นตอนวิธีการตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไร ให้เพื่อเป็นแนวในการดำเนินการ โดยศึกษา๑. เป้าหมายและหน้าที่ขององค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ๒. เป้าหมายและหน้าที่ของหน่วยงาน ค...
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 3229
at: 03 November 2009 18:13
29 October 2009
Ico48
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในชีวิตการทำงานของแต่ละคน ทำไมจึงมีความสำเร็จไม่เหมือนกัน หลายคนทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หน้าที่เดียวกัน หากได้มองเข้าถึงพฤติกรรมการทำงานของแต่ละคนก็น่าจะพบว่าทำไมจึงมีความสำเร็จต่างกัน สิ่งที่ทำให้การทำงานสำเร็จคือการทำงานอย่างมีสติ คือ การรู้ตัว รู้กำลังทำอะไร เพื่ออะไร ความสำเร็จของงานคืออะไ...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 8130
at: 29 October 2009 12:46
Ico48
แจ้งข่าวชาว ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ด้วยวันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๕๒ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ที่ ม.อ. ซึ่งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ ๕,๐๐๐ คน แบ่งพิธีเป็นสองช่วงทั้ง เช้าและบ่าย ทราบว่าใช้พื้นที่ใน ม.อ. เป็นจุดรับบัณฑิตเพื่อลำเลียงไปศูนย์ประชุมฯด้วยโดยจะมีพีซ้อมในวันอาทิตย์ที่ ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 1344
at: 29 October 2009 08:42
26 October 2009
Ico48
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งคณะทรัพยฯ ที่มีคนเข้าร่วมวง share เพิ่มขึ้น จากการนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ที่นำไปพูดคุยในที่ประชุมคณบดี มาขยายความในคณะ ทำให้เกิดความตื่นตัวในภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ท่านใหม่ ต้องการนำไปขยายในภาควิชา จึงขอให้มีการจัดให้...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1514
at: 26 October 2009 17:30
08 October 2009
Ico48
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ถึงแม้มีชื่อประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา แต่เป็นภาษาที่มีการใช้สื่อสารกันระหว่างคนต่างชาติกันมากที่สุด ดังนั้น เวลามีการประเมินผลด้านความสามารถของคนโดยเฉพาะการศึกษาทุกครั้ง ส่วนใหญ่มักบอกว่ามีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ หรือภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเนื่องจากความสำคัญของภาษา...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 4203
at: 08 October 2009 18:15
07 October 2009
Ico48
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้เข้าร่วมฟังการเสนอผลการประเมินด้วยวาจา การประเมินคุณภาพภายในปี ๕๑ ของ ม.อ. ในวันที่ ๖ ต.ค. ๕๒ มีข้อแนะนำหลาย ๆ อย่างที่ให้จัดเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน การจัดการสอนปรับพื้นฐาน การให้ทุนกับผู้มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ การบังคับให้ทำกิจกรรม ฯลฯ ทำให้มองถึงภาพการประเมินคุณภาพกับคุณภาพ...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 6749
at: 07 October 2009 17:51
01 October 2009
Ico48
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประเมินคุณภาพภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ซึ่งมีท่าน รศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ เป็นประธาน มี ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการจากคณะต่าง ๆ ตาม http://share.psu.ac.th/blog/quality-1/13850คณะกรรมการได้ดำเนินการในวันที่ ๓๐ ก.ย.–๑ ต.ค....
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1739
at: 01 October 2009 18:45