นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกผู้บริหาร

06 มีนาคม 2551
Ico48
การประเมินของ ก.พ.ร.
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีการประเมินมหาวิทยาลัยตามข้อตกลง ของ กพรประเด็นที่กรรมการคือขอตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ที่ ม.อ.เราประเมินตัวเองไป ประเด็นที่เป็น การกำหนดการดำเนินการในประเด็นตัวชี้วัดต่าง ในส่วนที่กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ จำนวน ๔ ตัว มี ตัวดัชนีที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๒ ตัว คือ การจั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2021
เมื่อ: 06 มีนาคม 2551 12:16
02 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
มาตราฐานภาระงาน
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ อธิการบดี รองอธิการบดีรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้เชิญ ทีมงานของกองการเจ้าหน้าที่หารือ ในประเด็น การนำมติที่คบม. ให้มีผลทางปฏิบัติในเรื่อง ๑.การปฏิบัติตามมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้ดำรงต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2911
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2551 12:52
19 ธันวาคม 2550
Ico48
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ ตามโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือ เวียน ว. 1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 ได้กำหนดโครงสร้างตำแหน่งระดับต้นหมายถึงผู้ ที่มีวุฒิ ปวช. เลื่อนระดับ 1-3 วุฒิ ปวส. ระดับ 2-4 สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 4, 5 และ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2212
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2550 08:00
14 ธันวาคม 2550
Ico48
ตำแหน่งชำนาญการ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุม ค.บ.ม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมได้มติเห็นชอบในประกาศเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางชำนาญการ เนื้อหาสาระพอสรุปความแตกต่างจากเดิมได้ดังนี้เดิมการกำหนดให้การขอตำแหน่งชำนาญการเดิมที่ใช้กรรมการชุด A (จากมหาวิทยาลัย) ชุด B (จากคณะ/หน่วยงาน) โดยกรรมการชุด Bจะพิจารณาปริมาณงานในหน้าที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2155
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 16:11
12 ธันวาคม 2550
Ico48
เลขานุการที่ประชุม...ความสำเร็จของการประชุม
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
เบื้องหลังความสำเร็จของการประชุมที่สำคัญคือทีมเลขานุการที่ประชุมหน้าที่ของทีมเลขามีหลายอย่างตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการประชุมเตรียมเอกสารประกอบการประชุมต้องพร้อมชัด กระชับต้องนึกในใจว่าผู้ที่อ่านอาจไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อนเลยต้องตั้งสมมุติฐานว่าอย่างนั้นรวมไปถึงดูแลบรรยากาศในห้องประชุมเช่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 5255
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 16:40
30 พฤศจิกายน 2550
Ico48
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
อ่านข่าวจาก mail จากการที่บุคลากรของเราได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงได้ตรวจสอบว่า การเสียชีวิต ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้นั้น ทายาทจะได้รับอะไรบ้าง พบว่าจะได้รับจากประกันสังคมดังนี้ ๑.ค่าทำศพ ๓๐,๐๐๐บาท (กำลังจะเพิ่มเป็น๔๐,๐๐๐บาท)๒.เงินสงเคราะห์แก่ทายาท กรณีจ่ายสมทบ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 4651
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 16:06
29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
งาน.....กองการเจ้าหน้าที่
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
ในการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีเมื่อหลายวันก่อนผมคุยกับทีมงานถึงความกังวล ห่วงใย รวมถึงความคาดหวังกับทีมงานของผม ระยะหลังงานของกองการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารบุคลากร(Human Resoure Management) เปลี่ยนไปมากเป็นผลของพ.ร.บ.ใหม่ส่งผลให้งานการเจ้าหน้าที่มีเส้นทางกระบวนงานยาวขึ้นการทำงานต้องเผื่อเวล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2250
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 20:06
07 พฤศจิกายน 2550
Ico48
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
จากบันทึกนี้โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมค.บ.ม.ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๐ โดยมีมติเห็นชอบเข้าร่วมในโครงการโดยเลือกเข้าในกรณีที่ ๕ จำนวนผู้เข้าร่วมได้ร้อยละ๕ ของผู้ที่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ประมาณ ๗๓ คน แต่ละคณะหน่วยก็จะมีโควต้า อยู่ ร้อยละ ๕ เช่นเดีย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 34 · อ่าน: 18644
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2550 09:30
25 ตุลาคม 2550
Ico48
ว่าด้วยเรื่อง ประชุม (1)
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
ม.อ.ของเราใหญ่ขึ้นทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการประชุมเพื่อการบริหารองค์กรเรื่องราวต่างๆ ผ่านสู่การปฏิบัติ ลงมือทำจริงจากห้องสี่เหลี่ยม ที่เรียกว่าห้องประชุมนี่เอง หลากหลายการประชุมที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตำแหน่ง ยิ่งองค์กรใหญ่มาก การบริหารองค์กรก็ต้องใช้ห้องประชุมนี่หล่ะในการทำงานผมเองมีชีวิตในห้อง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2644
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 16:51
17 ตุลาคม 2550
Ico48
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550มีสมาชิกงานการเจ้าหน้าที่จาก ทุกเขตการศึกษา จำนวน 42 คนเข้าร่วม ประเด็นหนึ่งที่ประชุมได้มีข้อตกลงในการที่นำไปสู่การปฏิบัตินั้น ทางกองการเจ้าหน้าที่ควรทำบันทึกสรุปเสนอรองอธิการที่รับผิดชอบแล้วแจ้งคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไปอีกประเด็นหนึ่งคือ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4870
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550 17:43
16 ตุลาคม 2550
Ico48
ผู้จบวิศวฯมอ.ยื่นจดทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนได้
ใน เรื่องเล่าจากคณบดีคณะวิศวฯ
โดย ชูศักดิ์
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 50 รองคณบดี วรวุธ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากสภาวิศวกรเกี่ยวกับวิศวกรอาเซียน ซึ่งเป็นตกลงร่วมกันของรัฐมนตรีในกลุ่มอาเซียนที่จะให้มีวิศวกรอาเซียนที่สามารถไปทำงานในประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดเสรีทางการค้าและบริการในที่สุด ตอนนี้มี 5 ประเทศที่แจ้งความจำน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 25
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2550 16:49
10 ตุลาคม 2550
Ico48
มาเขียน blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
ผมส่งเสริมให้พวกเราจัดสรรเวลาเขียนบันทึกเพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนในเวทีนี้ เพราะมองเห็นว่า...มันเป็นการพัฒนาที่เกิดจากภายในของเรา พร้อมที่จะเล่าจะสื่อสารกับบุคคลอื่น พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะของตนเอง...ทักษะคิด ทักษะนำเสนอ ทักษะในการตอบข้อความคิดเห็นของผู้อื่น...ที่มาให้ความเห็นในบันทึกเราแน่นอนกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2812
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2550 07:32
09 ตุลาคม 2550
Ico48
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง รุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ 2543 มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม 23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 รายรุ่นที่ 2 ในปีงบประมาณ 2544 มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม 22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 รายรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2545...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 301 · อ่าน: 147327
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2550 17:47