นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกผู้บริหาร

14 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
คบมครั้งที่2/2555
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การประชุม ค.บ.ม. เมื่อศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 มีเรื่องที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้ 1. เรื่องการปรับวุฒิของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น ค.บ.ม. ยืนยันจะปรับวุฒิ (การปรับวุฒิหมายถึงการได้รับเงินเดือนตามวุฒิด้วย) เมื่อจบการศึกษาจากการลาศึกษาต่อกลับมาต้อง ดำเนินการภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2557
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:30
17 มกราคม 2555
Ico48
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
จากการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติที่น่าสนใจดังนี้ 1. การอนุมัติเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ปีละ 2 ครั้ง เหมือนบุคลากรประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข ระเบียบต่อไป 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1979
เมื่อ: 17 มกราคม 2555 16:21
19 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ข้อมูลบุคลากร
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ข้อมูลบุคลากร ในการประชุม ค.บ.ม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปข้อมูลสถานะของบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวนบุคลากรรวมกันทั้งสิ้น 10,748 คน เมื่อเทียบกับปี 2553 จำนวน 10,404 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 มีประเภทบุคลากรดังนี้ ข้าราชการ จำนวน 3,335 คน พนักงานมหาวิทยาล...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2096
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2554 22:46
09 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2554 ตามหลักสูตร การอบรมหัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการกอง ตามกำหนดการ ได้เข้าดูงานที่มหาวิทยาลัย Yeungnam University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มี 2 วิทยาเขต ที่เราไปเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ที่เมืองแทกู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้กรุงโซล เป็นวิทยาเขตแรก จัดตั้งมาตั้งแต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1804
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2554 23:05
03 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การประเมินค่างาน 3( จบ)
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนด ระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องวิเคราะห์ภารกิจแล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2342
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2554 15:40
Ico48
ประเมินค่างานต่อ(2)
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
หลักการในการประเมินค่างาน 1. ต้องเข้าใจงาน ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้อง มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะประเมิน ว่าจำเป็นต้องใช้ผู้มีความสามารถอย่างไรมาดำรงตำแหน่ง หากไม่เข้าใจงานจะไม่สามารถประเมิน ค่างานได้อย่างถูกต้อง 2. ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1636
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2554 09:58
02 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การประเมินค่างาน
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การประเมินค่างาน(Job Evaluation) การขอตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ ในปัจจุบัน ต้องมีการประเมินค่างานก่อนทุกครั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้ ทำคู่มือการประเมินค่างาน ซึ่งสรุปโดยย่อๆ การประเมินค่างานเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดระดับตำแหน่งหรืออัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3315
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2554 23:58
07 กรกฎาคม 2554
Ico48
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับตำแหน่งชำนาญการ ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 4340
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2554 13:36
15 มกราคม 2554
Ico48
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4การกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของตำแหน่งที่ครองอยู่นั้น ต้อง มีความเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานเพิ่มขึ้นในสาระสำคัญและการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างาน คุณภาพสูงขึ้น อย่างไร นั้น เราต้องด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1873
เมื่อ: 15 มกราคม 2554 23:32
08 มกราคม 2554
Ico48
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การเลื่อนระดับหัวหน้าหน่วยงาน สำหรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ เนื่องจากในระบบใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ถูกจัด อยู่ในประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ การเลือนระดับหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ องค์ประกอบในการประเมินบุคคล 1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1904
เมื่อ: 08 มกราคม 2554 22:38
06 มกราคม 2554
Ico48
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
จากตอนที่1 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในภาพรวม ต่อไปนี้จะขอกล่าว ถึงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบตัวบุคคลของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับปฏิบัติการชำนาญการ ชำนาญ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3016
เมื่อ: 06 มกราคม 2554 00:06
31 ธันวาคม 2553
Ico48
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
. ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ระบบแท่งมีความชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 รอเพียง แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( ส.ก.อ.) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกคำสั่งเปลี่ยนระบบ หลังจากนั้นก็จะแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้น และคำสั่งอื่นๆ ที่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2253
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2553 22:04
21 มกราคม 2553
Ico48
ตำแหน่งทางวิชาการ
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม๒๕๕๒ การอนุมัติ การขอ ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๒๖ราย ตำแหน่ง ผศ. จำนวน ๑๒ราย ตำแหน่ง รศ. จำนวน ๑๓ ราย ตำแหน่ง ศ. จำนวน ๑ ราย และได้ นำเสนอ สภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสภา เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ขั้นตอน ต่อ ไป กองก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2194
เมื่อ: 21 มกราคม 2553 23:07
23 ธันวาคม 2552
Ico48
ความคืบหน้าระบบแท่ง
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๕๒ได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลใหม่ เพื่อรองรับ ระบบ แท่งที่โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดอยุธยา จากการดูเอกสารต่างที่หน่วยงานที่กียวข้องให้ความเห็น ก่อนที่เข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อ จะประกาศใช้ ซึ่งเดิมคาดว่าจะเข้า ค.ร.ม ตั้งแต่ ๒๗...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2264
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2552 16:00
03 พฤศจิกายน 2552
Ico48
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง)
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีบันทึกที่ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๑๒๑๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ชี้ แจงในเรื่องการเตรียมการเข้าสู่ ระบบใหม่ สรุป ได้ว่า ผู้ที่ จะเลื่อนระดับ ตำแหน่งต้องยื่นขอภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ยืน ยกตัวอย่างเช่นก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3042
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2552 09:03
26 มีนาคม 2552
Ico48
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ความก้าวหน้าระบบซีเป็นระบบแท่ง ของมหาวิทยาลัย จากการเข้าประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ “หัวข้อหนึ่งในการประชุมวิชาการ เรื่องระบบซีกับระบบแท่ง” โดยท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3293
เมื่อ: 26 มีนาคม 2552 16:04
20 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ความคืบหน้าระบบแท่ง
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ความคืบหน้าของระบบแท่งมหาวิทยาลัยจากบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) ที่ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๕๙ ขณะนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา( ก.พ.อ.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ และทราบว่า มีท่าน ศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน เป็นประธาน / ศาสตราจารย์ ดร.เที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3260
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2552 15:01
30 สิงหาคม 2551
Ico48
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง"
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการจำแนกตำแหน่งหรือ Position Classification(P.C)จากเดิมกำหนดเป็น “ซี” หรือเป็น”ระดับ” ที่มีอยู่ ๑๑ ระดับ ที่ใช้มา ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๑๘ เป็นเวลานาน กว่า ๓๒ ปี มาเป็นระบบ”กลุ่มตำแหน่ง”ห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 33 · อ่าน: 23161
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2551 23:06
12 สิงหาคม 2551
Ico48
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 กองการเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่บนฐานข้อมูล MIS-DSS โดยสรุป ดังนี้ ในปี 2551 (30 มิถุนายน 2551) มีบุคลากรทั้งสิ้น 8,672 คน เป็นข้าราชการ 3,655 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 1,630 คน ลูกจ้างประจำ 1,203 คน พน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1765
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2551 22:37
15 มิถุนายน 2551
Ico48
งบประมาณบุคคลากร
ใน บริหารงานบุคคล
โดย เที่ยง
ในการประชุมคณบดีเมื่อวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมีการนำเสนอข้อมูลงบประมาณป๒๕๕๒ ที่ผ่าน ค.ร.มในส่วนของม.อได้รับงบประมาณในเบื้องต้น ๓,๙๒๒.๑๖๒๗ ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณปี๒๕๕๑ ร้อยละ ๐.๙แต่ สูงเป็นอันดับ ๒ รองจากม.มหิดล เป็นงบบุคลากร(เงินเดือนค่าจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว )๑,๗๔๑.๙๙๙๗ ล้านบาท คิดเป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2016
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2551 12:09