นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกผู้บริหาร

05 July 2014
Ico48
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ.
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ค.บ.ม) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาเขตภูเก็ต มีการพิจารณาเรื่องที่ คบม ได้มีมติ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การบรรจุ ผู้ ที่วุฒิ ปริญญาตรี หรือ โท เป็นอาจารย์ที่ มอ.ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องส่งผลการสอบ ภาษาอั...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2066
at: 05 July 2014 12:07
04 Febuary 2014
Ico48
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ2557 ทางกรรมการววิชาการกอง ได้ดำเนินการจัดทำมาตราฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรนะการปฎิบัติและแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล การได้ของหัวข้อการสัมมนา พิจารณาจากผล การประเมินคุณภาพภายใน. การดำเนินการโดยการให้ความรู้เรื่องการประเมินสมรรถนะ การแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนด...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2517
at: 04 Febuary 2014 10:52
17 December 2013
Ico48
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ที่ประชุม ค.บ.ม.ครั้งที่๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๕๖ ได้มีมติ ให้ยุติโครงการมาตรการจูงใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก( Ready made) ที่จ่ายเงิน สองแสน สามแสน เมื่อทำงานครบ ๕ ปี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยจะไม่กระทบกับ ประกาศที่คณะ/หน่วยงานได้ประกาศ...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 2186
at: 17 December 2013 09:23
14 November 2013
Ico48
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุม คบม เมื่อวันศุกร์ที่ 8พย 56 กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอรายละเอียดในกำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งมกราคม 55 โดยจะออกคำสั่ง เป็น 2 ชุด ชุดแรก จะออกคำสั่งประมาณ 22 พย 56 จะตกเบิกเดือน ธันวาคม 56. ชุ.ที่สอง จะ ออกคำสั่งประมาณ24 มกราคม 57 ตกเบิกเดือน กุมภาพันธ์57
Flowers: 7 · Comments: 6 · Read: 23549
at: 14 November 2013 16:07
21 September 2013
Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุมค.บ.ม. ครั้งที่๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๑๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติ ปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ปรับ เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ เป็นการปรับหลายครั้ง มกราคม ๒๕๕๗ เงิน เดือน ข้าราชการปริญญา ตรี จะเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม...
Flowers: 7 · Comments: 11 · Read: 6769
at: 21 September 2013 11:25
04 August 2013
Ico48
ประเมินสมรรถนะ (competency )
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุมครั้งหนึ่งได้มี โอกาศคุย กับ อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คูณหญิงหลง ท่านได้เล่าว่า ในการประเมิน สมรรถนะ นั้น ได้ ประชุมพนักงาน ของสำนัก ทั้งหมด ได้ ชี้ แจ้งประเด็น เกี่ยว สมรรถนะ แต่ ละตัว แต่ละระดับ เพื่อให้ เข้า ใจ ตรงกันว่า พฤติ กรรมที่กำหนดไว้ใน แต่ละระด...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1732
at: 04 August 2013 22:25
Ico48
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ในการประชุมคบม ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๖ มีเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติงาน เข้าไป คุย บ่อยครั้ง ขึ้น ซึ่งเป็น สิ่งให้ เห็นว่า ทุกคณะหน่วยงาน ให้ ความสำคัญกับการประเมิน เพิ่มขึ้น ทั้งการประเมิน ผลงาน ตาม tor และ การประเมิน เชิงพฤติกรรม ที่เรียกว่า สรรถนะ( Competency )ในการประชุมสรุป...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1505
at: 04 August 2013 22:10
18 June 2013
Ico48
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก 200,000 – 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น ซึ่งได้มีผู้ได้รับอนุมัติไปแล้ว 137 ราย ลาออกไป 18 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับต้องปฏิบัติงานครบ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนทุก ๆ 2 ปี ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1646
at: 18 June 2013 23:04
14 June 2013
Ico48
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การประชุม คบม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวาระที่น่าสนใจ การสรุปการประเมิน ผลการปฎิบัติงาน ของบุคคลากร มหาวิทยาลัย ใน รอบ ๑กันยายน ๒๕๕๔- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ๑มีนาคม ๒๕๕๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ กันยายน ๒๕๕๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม สามรอบ การประเมิน ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน บุคคลากร ข้าราชการ พนักงานม...
Flowers: 12 · Comments: 3 · Read: 1798
at: 14 June 2013 21:47
18 May 2013
Ico48
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
เมื่อวันที่๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีโอกาสเข้าประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล จัดโดย ที่ ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย( ปขมท.)ณ. โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ มีการบรรยายของ คุณสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการ สกอ. ในหัวข้อ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคค...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1852
at: 18 May 2013 23:42
28 April 2013
Ico48
การลาออกจากสมาชิก กบข.
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การลาออกจากสามาชิก กบข. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สาระสำคัญ การให้ สมาชิก กบข.(เป็นข้าราชการ และผู้ที่รับบำนาญ) สามารถ ลาออกจาการเป็นสมาชิก กบข.ได้ เพื่อเลือกการคำนวณ บำนาจ แบบเดิม ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.๒๔๙๔ ...
Flowers: 5 · Comments: 9 · Read: 7771
at: 28 April 2013 23:05
02 March 2013
Ico48
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ โดยมีศาสตราจารย์ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน มีรศ พญ.สายบัวชี้เจริญ อาจารย์อะห์มัดยี่สุ่นทรง คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล คุณรวีวรรณ ขำพล สองท่านแรกกรรมการจากสภาอาจารย์สองท่านหลังจาก สภาข้าราชการและชมรมราชการ โดยมี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมกา...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1366
at: 02 March 2013 11:48
Ico48
การประเมินcompetency online
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าไปประเมิน competencyonline .ในฐานะกรรมการพบว่าการประเมิน ในระบบ เป็นไปด้วยดี สามารถดูว่าการจะให้ ระดับ 1 ,2,3, 4, 5 จากสมรรถนะที่กำ หนด ทำได้ง่าย แต่ถ้าลืมไม่ให้ คะแนนสมรรถะ ข้อใดข้อหนึ่งแล้วบันทึก ระบบ จะเตือน ให้ ทำให้ครบ แต่เมื่อดำเนินการให้ ครบทุกข้อ แล้วจะมาบันทึกผลกา...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1230
at: 02 March 2013 11:05
13 Febuary 2013
Ico48
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามประกาศฉบับที่6 ,7, 8 ตามที่ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555ประกาศฉบับที่ 7 ลงวันที่ 26 กันยาน 2555 ประกาศฉบับที่ 8 ลงวันที่ 25ธันวาคม2555 ผลของออกประกาศทั้งสามฉบับมีผลต่อการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 1.ผู้ที่ยื่นขอตำแหน่งผ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1582
at: 13 Febuary 2013 14:25
11 Febuary 2013
Ico48
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
โครงการกิจกรรมการจัดทำก.พ.อ.03 การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของทางมหาวิทยาลัยที่สำคัญซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ต่ำกว่าเป้าหมายสมศ.ผู้ดำรงตำแหน่งผศ./รศ./ศ ร้อยละ 35(เป้าหมายถ้าได้คะแนนระดับ5 ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ60)ซึ่งได้จัดเ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1317
at: 11 Febuary 2013 22:16
12 November 2012
Ico48
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2554 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2553 ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีสัดส่วนที่ลดลง ปีการศึกษา จำนวนคณาจารย์ทั้งหมด ศาสต...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1864
at: 12 November 2012 15:05
09 September 2012
Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ในการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 9/2555เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น ภายในวงเงินที่ได้ รับงบประมาณที่ได้รับจำนวน 64 ล้านบาท โดยมีวิธีการปรับ โดยใช้ สูตรในการคิดดังนี้ (หลัก...
Flowers: 15 · Comments: 138 · Read: 34076
at: 09 September 2012 20:45
26 August 2012
Ico48
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับเงินเดือนผู้ที่จบ ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000บาท นั้น สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการปรับเงินผู้ที่จบคุณวุฒิต่างๆ ในระเวลาต่างดังนี้ ตุลาคม 2553 ป.ตรี 8,700 บาท ป.โท 12,200 บาท ป.เอก 16,200บาท ตุลาคม 2554 ป.ตรี 9,140-9,420 บาท...
Flowers: 7 · Comments: 5 · Read: 4536
at: 26 August 2012 15:40
21 June 2012
Ico48
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ)
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
ตามที่ก.พ.อ. ได้เคยมีมติ ว่าการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษฯ) ให้ใช้ประเภทผลงานและจำนวนผลงานเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยใช้มาก่อนที่จะออกระเบียบใหม่ โดยอนุโลมให้ ใช้ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น(รายละเอียดตามหนังสือที่ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๔) บัดนี้ ก.พ.อ ได้มีมติ ให้ขย...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2151
at: 21 June 2012 22:54
30 May 2012
Ico48
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ
in บริหารงานบุคคล
By เที่ยง
การแต่งตั้งคณะกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ การบริหารงานของมหาวิทยาลัย นั้น มีการตั้งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามภารกิจ และการที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมีวาระ 3 ปี 4 ปี บ้างแล้วแต่ตำแหน่ง เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี รองคณบดี มีวาระ 4 ปี เมื่อคณบดีหมดวาระ รองคณบดีก็หมดวาระด้วย ส่ว...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2153
at: 30 May 2012 13:28