นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Follow ActionPlan

01 ธันวาคม 2554
Ico48
5. กิจกรรมอบรมหลักสูตร In-house Training ประจำปี 2555
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555 แผนการอบรมและสัมมนา 5. กิจกรรมอบรมหลักสูตร In-house Training ประจำปี 2555 กิจกรรมหลัก5.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรให้กับหน่วยงานต่างๆในลักษณะIn-house Trainingประจำปี 2555 เป้าหมาย :จำนวน 6 หลักสูตรต่อปี ผลการดำเนิน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2429
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 14:56
Ico48
4.กิจกรรมอบรมหลักสูตร Public Training ตามงานของคณะฯ ประจำปี 2555
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555 แผนการอบรมและสัมมนา 4. กิจกรรมอบรมหลักสูตร Public Training ตามงานของคณะฯ ประจำปี 2555 กิจกรรมหลัก4.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตร Pubilc Training ตามแผนงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 เป้าหมาย :จำนวน 6 หลักสูตรต่อปี ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2349
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 14:43
Ico48
3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555 แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ 3. แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม กิจกรรมหลัก 3.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ (300,000.- บาท) 3....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1744
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 14:19
Ico48
2. แผนงานการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555 2. แผนงานการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA กิจกรรมหลัก2.1 การประชุมกรรมการบริการวิชาการ เป้าหมาย :จำนวน 4 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1/55 (แผนเดือนธันวาคม 2555) ครั้งที่ 2/55 (แผนเดือนมีนาคม ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2331
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 14:11
Ico48
1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ปี งปม.55
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555 ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ(ความสามารถและความรวดเร็ว) 1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ กิจกรรมหลัก1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2701
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 11:26
30 พฤศจิกายน 2554
Ico48
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน (P)ซึ่งใช้กระบวนการทบทวนแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาประ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 15806
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 12:00
13 ตุลาคม 2554
Ico48
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555ตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน (P)ซึ่งใช้กระบวนการทบทวนแผนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกับการนำเอาแผนกลยุทธ์ของคณะฯแ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1794
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2554 10:14
13 กันยายน 2554
Ico48
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 แผนปฏิบัติงาน 2554 ฉบับทบทวนปรับแผนใหม่ หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการตามกระบวนการของ PDCA โดยดำเนินการจัดท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2890
เมื่อ: 13 กันยายน 2554 11:52
Ico48
5.แผนงาน/โครงการ แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 5.แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม กิจกรรมหลัก4.1 จัดอบรมตามแผนงานของคณะฯ ปี 2554 4.1.1 จัดอบรมหลักสูตร Public Training 1. หลักสูตร "การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3156
เมื่อ: 13 กันยายน 2554 09:51
12 กันยายน 2554
Ico48
4. แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 4.แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 400,000 บาท และ การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ กิจกรรมหลัก4.1 การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ 4.1.1จัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยให้นั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2247
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 16:50
Ico48
3. แผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 2 : ภาระกิจด้านอื่นที่จูงใจกว่างานบริการวิชาการแผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 3.แผนงาน/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมหลัก3.1 จัดโครงการเยี่ยมเยือนอุตสาหกรรม/หน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 3.1.1 จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหารหน่วยงา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1928
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 16:23
Ico48
2. แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 2.การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด กิจกรรมหลัก2.1 กำหนดนโยบายให้เอื้อกับงานบริการวิชาการ 2.1.1 นำเสนอมหาวิทยาลัย เรื่องการกำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1943
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:53
Ico48
1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ กิจกรรมหลัก1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1718
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 14:55