นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

26 มกราคม 2554
Ico48
วิศวฯ เปิดโครงการ เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ ของเรา”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ เปิดโครงการ เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ ของเรา” เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เป็นวันแรกที่ทางการจัดการทรัพยากรบุคคลได้เริ่มโครงการ เวที “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา”โครงการนี้มีแนวคิดบนพื้นฐานที่ว่าองค์กรจะเข้มแข็งและยั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1631
เมื่อ: 26 มกราคม 2554 22:21
20 มกราคม 2554
Ico48
สายตรงคณบดีระบบแท่งตอนที่ 6.1 : หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบแท่ง
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดีระบบแท่งตอนที่ 6.1 : หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบแท่ง เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ในสายตรงคณบดีคราวที่แล้วผมได้ทำความเข้าใจกับบุคลากรเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปแล้ว ในสายตรงคณบดีว่าด้วยเรื่องระบบแท่ง ตอนที่ 6.1 นี้ ผมขอทำความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 5389
เมื่อ: 20 มกราคม 2554 06:21
09 มกราคม 2554
Ico48
ระบบแท่งตอนที่ 5.2: ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบ “แท่ง”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 5.2: ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบ “แท่ง” เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ในระบบแท่งตอนที่ 5.1 ผมได้เรียนประชาคมวิศวฯ ให้ทราบถึงองค์ประกอบและสัดส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามระบบการบริหารบุคคลแบบใหม่ให้ทุกท่านได้ทราบไปแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2075
เมื่อ: 09 มกราคม 2554 06:23
04 มกราคม 2554
Ico48
สวัสดีปีกระต่าย
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้เป็นวันแรกของการทำงานของพวกเราในปีใหม่ 2554 “ปีกระต่าย” ครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงเริ่มงานที่ตัวเองรับผิดชอบในปีใหม่นี้ด้วยความสดใส ด้วยความหวัง และด้วยความตั้งใจว่าจะเริ่มทำหน้าที่ทุกด้านทั้งในด้านอาชีพการงาน ด้านครอบครัว และ ด้านสังคม ในปีใหม่นี้ด้วยใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1364
เมื่อ: 04 มกราคม 2554 10:55
23 ธันวาคม 2553
Ico48
ระบบแท่งตอนที่ 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่ได้มีการปรับข้าราชการจากระบบ “ซี” เข้าสู่ “แท่ง” นั้นมีเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ตามมาอีกหลายๆ เรื่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2007
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2553 06:18
19 ธันวาคม 2553
Ico48
ระบบแท่งตอนที่ 4.3: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: เงินประจำตำแหน่ง
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 4.3: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: เงินประจำตำแหน่ง เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของข้าราชการ นอกจากเงินเดือนแล้ว ข้าราชการที่มีตำแหน่งต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ยังคงได้รับเงินประ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3899
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2553 10:52
Ico48
ระบบแท่งตอนที่ 4.2: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 4.2: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่”: ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าระบบแท่งตอนที่ 4.2 นี้ จะพูดถึงเรื่องของบัญชีเงินเดือนต่อนะครับ โดยจะพูดถึงบัญช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 13874
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2553 10:34
Ico48
ระบบแท่งตอนที่ 4.1: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่” : ตำแหน่งวิชาการ และ ตำแหน่งบริหาร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 4: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “บัญชีเงินเดือนเดิม” เข้าสู่ “บัญชีเงินเดือนใหม่” เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่ได้กล่าวถึงใน เรื่องเล่า “ระบบแท่งตอนที่ 3” แล้วว่าการปรับซีเข้าสู่แท่ง ในตอนต้นนั้นจะต้องดำเนินการใน 2 เรื่องคือปรับจาก “ตำแหน่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5998
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2553 09:41
17 ธันวาคม 2553
Ico48
การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “ตำแหน่งเดิม” เข้าสู่ “ตำแหน่งใหม่”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่งตอนที่ 3: การปรับซีเข้าสู่แท่ง: จาก “ตำแหน่งเดิม” เข้าสู่ “ตำแหน่งใหม่”เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน ในสายตรงคณบดีเรื่อง “แท่งนั้นสำคัญอย่างไร” ตอนที่ 1 และตอน 2 ผมได้กล่าวถึงถึงการยกเลิกระบบ “ซี”โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบ “แท่ง” พร้อมๆ ก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 8072
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2553 05:58
12 ธันวาคม 2553
Ico48
ร่วมกันสรรหา คัดเลือก และ สร้างเกียรติประวัติให้กับบุคลากรของคณะวิศวฯ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งนี้จะยังคงสื่อสารกับประชาคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ใน 2 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิศวฯในนามของทีมบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระผมขอแสดงความยินดี กับบุคลากรของคณะวิศวฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล ที่ได้รับการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1390
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2553 10:50
11 ธันวาคม 2553
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย: บุคลากร และ หลักสูตร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11 ธันวาคม 53 เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน วันที่ 11 ธันวาคม 53 เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับ ในการประชุมคราวนี้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่สำคัญๆ ที่กระผมจะนำเรียนประชาคมวิศวฯ ให้ทราบโดยมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็นคือ บุคลากร และ หลักสูต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1594
เมื่อ: 11 ธันวาคม 2553 18:10
07 ธันวาคม 2553
Ico48
ระบบแท่ง: แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ระบบแท่ง : แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2 ในเรื่องเล่า “แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2” ผมจะพูดถึงระบบบริหารบุคคลแบบใหม่ในอีก 2 แท่งที่เหลือ คือ แท่งที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ แท่งที่ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ครับ แท่งที่ 3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1773
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2553 09:21
Ico48
ระบบแท่ง : แท่งนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ 1
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ทำความเข้าใจกับบุคลากรเรื่อง ระบบบริหารบุคคลแบบใหม่“ระบบแท่ง” ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าบุคลากรของคณะทุกท่านได้รับทราบเรื่อง ระบบบริหารบุคคลแบบใหม่ ที่เรียกย่อๆว่า “ระบบแท่ง” มาบ้างแล้วทั้งจากการสื่อสารด้วยระบบเอกสาร และ การชี้แจงในเวทีต่างๆ โดย มหาวิทยาลัย คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1926
เมื่อ: 07 ธันวาคม 2553 09:04
02 ธันวาคม 2553
Ico48
การวิจัย: ชุมชน: ชื่อเสียง: และ การยอมรับ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่านเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมาผมได้ไปประชุมร่วมกับศิษย์เก่า และได้พบปะกับศิษย์เก่าของเราในงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ แม้เราจะมีศิษย์เก่าจำนวนมาก กระจายอยู่ทั่วไป และทำงานในหลากหลายภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ เอกชน และ ทำธุรกิจ ส่วนตัว แต่ที่ผมสัมผัสได้คือ ศิษย์เก่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1499
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2553 08:56
28 พฤศจิกายน 2553
Ico48
คณะวิศวฯ ม.อ. กับ การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยและวาตภัยในปี พ.ศ. 2553
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอนำเรียนประชาคมวิศวฯ ถึงความคืบหน้าในบทบาทของคณะวิศวฯ ในการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน พ.ย. 53 ที่ผ่านมาโดยจะสื่อสารกับบุคลากรทุกท่านในประเด็นต่างๆ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1: การดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1568
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2553 21:30
Ico48
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์เด่นที่สมควรได้รับการชื่นชมและขอบคุณ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนบุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน เช้าวันศุกร์ ที่ 26 พ.ย. 53 ผมได้ลงนามในหนังสือขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่ทางกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษาได้เสนอมาซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมควรแก่การยกย่องชมเชยในทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งในส่วนของคณาจารย์ที่ผมได้ลงนามในหนังสือขอบคุณไปยังทุกท่านแล้วและใน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1425
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2553 20:40
17 ตุลาคม 2553
Ico48
งบประมาณและแนวทางการบริหารกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลากรวิศวฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับ อาจารย์ นักวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “การตั้งงบประมาณกองทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554” เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1646
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2553 21:57
04 ตุลาคม 2553
Ico48
ครบรอบ 1 ปี การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คำขอบคุณจากคณบดี ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน ชาววิศวฯ ทุกท่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของทีมบริหารปัจจุบัน ผมขอเป็นตัวแทนของทีมบริหารคณะวิศวฯ ทุกท่าน ขอถือโอกาสในช่วงอาทิตย์แรกของการบริหารงานในปีที่ 2 ของทีมบริหารชุดนี้ขอแสดงความขอบคุณต่อช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1309
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2553 09:57
14 กันยายน 2553
Ico48
วันพระราชทานปริญญาบัตร : คำขอบคุณ ความประทับใจ และ ค่านิยมขององค์กร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน คือในวันที่ 13 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาครับ และจะมีต่อเนื่องอีก 1 วันคือในวันนี้ วันที่ 14 กันยายน 2553 ครับ สำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ บัณฑิตนั้น ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1725
เมื่อ: 14 กันยายน 2553 08:32
24 สิงหาคม 2553
Ico48
วิศวฯ ม.อ. กับ การเริ่มเรียนรู้เรื่อง LEAN
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน บุคลการ วิศวฯ ทุกท่าน ช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2553 นี้ กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ทีมงานได้จัดโครงการอบรม “LEAN: ก้าวถัดไปของ 5 ส. (หลักสูตรระบบการผลิตแบบลีน) และได้เชิญผมไปกล่าวเปิดและเข้าอบรมด้วยนั้น ผมตอบรับทันทีครับ เพราะผมเคยได้ยินคำว่าระบบ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1789
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2553 08:41