นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมนักศึกษา

25 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการเข้าพบนายกสภาวิศวกร และ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการเข้าพบนายกสภาวิศวกร และ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 การหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. และ สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณบดีคณะวิศวกรรมศ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1688
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2555 06:25
18 ตุลาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย 13 ตุลาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย 13 ตุลาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับทราบ และ พิจารณาวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1522
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2555 09:51
15 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ตุลาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ตุลาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมีประเด็นต่างๆ ที่สำคัญๆ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 1. เรื่องการปรับอัตราการชดเชยเงินพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยไ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1585
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2555 09:29
11 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ตุลาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี 4 ตุลาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านในการประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 มีวาระพิจารณาที่สำคัญๆ ที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา และการจัดสรรเงินค่าธรร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1271
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2555 05:35
04 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน ก.ย. 55
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน ก.ย. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีประเด็นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และหน่วยงานภายในคณะวิศวฯ ที่ขอนำมาเรียนให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 3 ประเด็นดังนี้ครับ 1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1377
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2555 05:29
02 ตุลาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ย. 55
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน ก.ย. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การประชุม คบม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญๆ ที่จะสื่อสารให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบใน 4 ประเด็นดังนี้ครับ 1. ผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษีย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2274
เมื่อ: 02 ตุลาคม 2555 10:32
23 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: บทบาทของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประชุมวิชาการของ ทปอ. เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา”
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารบทบาทของสภาคณบดีแก่สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและประชาคมวิศวฯ ม.อ. เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา” คณบดีคณะวิศวฯ ม.อ. ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศสมัยที่ 35 ได้เข้าร่ว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1639
เมื่อ: 23 กันยายน 2555 13:24
08 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: ขอชื่นชมและขอบคุณทีมลูกพระบิดา
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ขอชื่นชมและขอบคุณทีมลูกพระบิดา เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน หลังจากที่ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้ติดตามข่าวคราวการแข่งขัน Student formula ของทีมลูกพระบิดา ณ.ประเทศญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราทุกคนได้รับข่าวดีที่ได้ทราบว่า ทีมลูกพระบิดาของเ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1308
เมื่อ: 08 กันยายน 2555 02:24
07 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: คณบดี วิศวฯ ม.อ. ในบทบาทประธานสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี วิศวฯ ม.อ. ในบทบาทประธานสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ด้วยจะมีการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 ครั้งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2555 นี้ กระผมในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1502
เมื่อ: 07 กันยายน 2555 10:45
04 กันยายน 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 : ขอขอบคุณ และก้าวต่อไปสำหรับปีการศึกษา 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 : ขอขอบคุณ และก้าวต่อไปสำหรับปีการศึกษา 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ การประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาครับ โดยภาพรวมแล้วการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวฯ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1259
เมื่อ: 04 กันยายน 2555 06:23
22 สิงหาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: บอกเล่าข้อมูลที่คณบดีสื่อสารผ่าน VDO ไปยังนักเรียนและบุคคลทั่วไป ใน VDO แนะนำคณะฯ ชุดใหม่
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี สื่อ ผ่าน VDO ประชาสัมพันธ์คณะวิศวฯ เพื่อการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันนี้ ทางกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมการออกไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะวิศวฯ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ (Road Show) ได้นัดหมายคณบดีเพื่อถ่ายทำ V...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1563
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2555 15:58
21 สิงหาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนสิงหาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนสิงหาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. เดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมามีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ที่จะขอนำมาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ รับทราบ ใน5 เรื่อง ดังนี้ครับ 1. หลักเกณฑ์ วิธีการปรับระดับชั้นงาน และเปลี่ยนสายงาน ลูกจ้างประจำ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1586
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2555 09:58
16 สิงหาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี สิงหาคม 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านจากที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ผมมีประเด็นสำคัญๆที่จะนำเรียนประชาคมวิศวฯ เพื่อทราบดังนี้ครับ 1. วันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 จากเดิม ระ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1919
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2555 06:16
07 สิงหาคม 2555
Ico48
สายตรงคณบดี: องค์กรสัมพันธ์สำคัญอย่างไร
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: องค์กรสัมพันธ์สำคัญอย่างไร การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สังคมในวงกว้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในยุคที่ทุกคนสามารถสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ปรากฏออกไปภายนอกเป็นสิ่งที่หลายๆคน ในทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1618
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2555 06:21
05 สิงหาคม 2555
Ico48
คณาจารย์รุ่นใหม่รวมใจเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับ AEC
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : คณาจารย์รุ่นใหม่รวมใจ เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผมได้รับทราบข้อมูลจาก รองทวีศักดิ์ ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของเราเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการดำเนินการในหลายๆ กิจก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1618
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2555 17:33
26 กรกฎาคม 2555
Ico48
ผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ความพึงพอใจของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านมหาวิทยาลัยได้สำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553 ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีหัวข้อการสำรวจ/การประเมิน ใน 5 ด้าน คือ 1. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1661
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2555 09:11
25 กรกฎาคม 2555
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฏาคม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 6 มิ.ย. 55) การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 ถือได้ว่าเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งแรกของ ทีมบริหารมหาวิทยาลัย ที่นำทีม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1851
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2555 05:40
06 กรกฎาคม 2555
Ico48
วิศวฯ ม.อ. สร้างอีกหน้าประวัติศาสตร์ให้กับ คณะวิศวฯ และ มหาวิทยาลัย
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ชาววิศวฯ ม.อ. ประกอบด้วย บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประกอบด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัย และชาว ม.อ....
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1509
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2555 23:06
17 มิถุนายน 2555
Ico48
ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้าชาว วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ ของเราชาววิศวฯ ม.อ. คือ“วันคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น”เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมขอแสดงความยิน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 3005
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2555 10:47
14 มิถุนายน 2555
Ico48
โอวาท วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: โอวาท วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การไหว้ครูเป็นประเพณีที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อ ครูอาจารย์ในวันไหว้ครูปีนี้ผมจึงได้เน้นย้ำกับนักศึกษาของเราให้มีความกตัญญูรู้คุณคนและสถานที่ คือ ไม่ลืมตน ไม่ลืมคน ไม่ลืมสถานที่ ดังรายละเอียด...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3834
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2555 19:13