นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Blog List: ทีมกีฬาลีลาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
HRD Academy PSU
By Kommiracle
โครงการจากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่
Number of Posts: 13