นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_talaban12 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38516,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban12.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":24734,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban11 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38515,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban11.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":24988,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban10 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38514,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban10.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":28280,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban9 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38513,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban9.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29053,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban8 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38512,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban8.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":28518,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban7 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:58:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38511,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:58:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban7.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30633,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban6 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38510,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban6.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":31206,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban4 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38509,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban4.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29701,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban3 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38508,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban3.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":32734,"last_commented_at":null}
 • Tiny_talaban2 {"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38507,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"talaban2.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29464,"last_commented_at":null}
 • Tiny_138 {"description":"\u0e0a\u0e32\u0e04\u0e23\u0e34\u0e15 \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23","asset_updated_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38506,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"138.JPG","updated_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":25235,"last_commented_at":null}
 • Tiny_manoon {"description":"\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d \u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","asset_updated_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38417,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"manoon.jpg","updated_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","modified_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":32657,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nures5 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38416,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nures5.jpg","updated_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","modified_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":45444,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nurese4 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38415,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nurese4.jpg","updated_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","modified_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30140,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nurse_3 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38414,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nurse_3.jpg","updated_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","modified_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":36129,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nures2 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38413,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nures2.jpg","updated_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","modified_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":34434,"last_commented_at":null}
 • Tiny_nurese1 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38412,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nurese1.jpg","updated_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","modified_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":50045,"last_commented_at":null}
 • Tiny_images_resize {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_updated_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38401,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"images_resize.jpg","updated_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","modified_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":27058,"last_commented_at":null}
 • Tiny_image020_resize {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38400,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image020_resize.jpg","updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42859,"last_commented_at":null}
 • Tiny_prince-of-songkla-university_resize {"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38399,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Prince-of-Songkla-University_resize.jpg","updated_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","modified_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":61945,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img_2095 {"description":"\u0e40\u0e1b\u0e15\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38396,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_2095.jpg","updated_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","modified_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":76266,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img_8596 {"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38395,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_8596.jpg","updated_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","modified_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33555,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dscf2642 {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38394,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF2642.JPG","updated_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","modified_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33835,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dscf1563 {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38393,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF1563.JPG","updated_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","modified_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33786,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dscf1890_resize {"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_updated_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38392,"deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF1890_resize.JPG","updated_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","modified_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33491,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: