นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nurse45years_5 {"modified_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","id":62409,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":353550}
 • Tiny_nurese45_4 {"modified_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","id":62408,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurese45_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":353550}
 • Tiny_nures45years_3 {"modified_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","id":62407,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nures45years_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":337118}
 • Tiny_nurse45years_2 {"modified_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","id":62406,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378763}
 • Tiny_nurse45years_1 {"modified_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","id":62405,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":320636}
 • Tiny_science_sign2018_2 {"modified_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","id":62391,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"science_sign2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":330317}
 • Tiny_science_sign2018 {"modified_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","id":62390,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"science_sign2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e04\u0e17\u0e25\u0e35\u0e22\u0e32 2 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e40\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23 ","created_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":362048}
 • Tiny_swiss_award2018_2 {"modified_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","id":62389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"swiss_award2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","created_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":303542}
 • Tiny_swiss_award2018_1 {"modified_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","id":62388,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"swiss_award2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","created_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":307276}
 • Tiny_depa2018 {"modified_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","id":62387,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"depa2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"Depa","created_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197221}
 • Tiny_supatra2018_june {"modified_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","id":62386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"supatra2018_june.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11576}
 • Tiny_asian_torism_june2018_2 {"modified_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","id":62385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian_torism_june2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":442870}
 • Tiny_asiantorism2018_4 {"modified_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","id":62384,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asiantorism2018_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87559}
 • Tiny_asian_torism_june2018_1 {"modified_at":"2018/07/09 15:20:46 +0700","id":62383,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian_torism_june2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:20:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:20:39 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:20:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256692}
 • Tiny_asian_torism_june2018 {"modified_at":"2018/07/09 15:19:09 +0700","id":62382,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian_torism_june2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:19:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:19:03 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:19:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":319992}
 • Tiny_kingthink_may2061_4 {"modified_at":"2018/07/09 11:14:24 +0700","id":62381,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kingthink_may2061_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 11:14:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34","created_at":"2018/07/09 11:14:21 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 11:14:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":501807}
 • Tiny_kingthink_may2061_3 {"modified_at":"2018/07/09 11:13:53 +0700","id":62380,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kingthink_may2061_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 11:13:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34","created_at":"2018/07/09 11:13:51 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 11:13:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":524797}
 • Tiny_kingthink_may2061_2 {"modified_at":"2018/07/09 11:13:31 +0700","id":62379,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kingthink_may2061_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 11:13:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34","created_at":"2018/07/09 11:13:25 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 11:13:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":474706}
 • Tiny_kingthink_may2061_1 {"modified_at":"2018/07/09 11:13:00 +0700","id":62378,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kingthink_may2061_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 11:13:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34","created_at":"2018/07/09 11:12:58 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 11:12:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":492572}
 • Tiny_1529415288095 {"modified_at":"2018/07/06 15:01:05 +0700","id":62377,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1529415288095.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/06 15:01:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e43\u0e19\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2018/07/06 15:01:02 +0700","asset_updated_at":"2018/07/06 15:01:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27844}
 • Tiny_microplastic3 {"modified_at":"2018/07/06 15:00:39 +0700","id":62376,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"microplastic3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/06 15:00:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e43\u0e19\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2018/07/06 15:00:36 +0700","asset_updated_at":"2018/07/06 15:00:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41337}
 • Tiny_microplastic_3 {"modified_at":"2018/07/06 15:00:08 +0700","id":62375,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"microplastic_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/06 15:00:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07","created_at":"2018/07/06 15:00:04 +0700","asset_updated_at":"2018/07/06 15:00:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30760}
 • Tiny_microplastic_psu2 {"modified_at":"2018/07/06 14:59:01 +0700","id":62374,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"microplastic_psu2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/06 14:59:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e43\u0e19\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2018/07/06 14:58:55 +0700","asset_updated_at":"2018/07/06 14:58:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158585}
 • Tiny_microplastic_psu1 {"modified_at":"2018/07/06 14:57:34 +0700","id":62373,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"microplastic_psu1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/06 14:57:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e01\u0e24\u0e15\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e43\u0e19\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2018/07/06 14:57:31 +0700","asset_updated_at":"2018/07/06 14:57:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":273099}
 • Tiny_herbal2018_may25_2 {"modified_at":"2018/07/06 14:43:15 +0700","id":62372,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"herbal2018_may25_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/06 14:43:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c2018","created_at":"2018/07/06 14:43:09 +0700","asset_updated_at":"2018/07/06 14:43:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242943}
ขนาดย่อ: