นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_voluntern_camp2020-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","id":63396,"asset_file_size":80867}
  • Small_voluntern_camp2020-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","id":63395,"asset_file_size":214442}
  • Small_volunteer_camp2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","id":63394,"asset_file_size":206111}
  • Small_volunteer_camp2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","id":63393,"asset_file_size":213718}
  • Small_volunteer_camp2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","id":63392,"asset_file_size":255679}
  • Small_volunteer_camp2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","id":63391,"asset_file_size":263476}
  • Small_children_day15jan63_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","id":63390,"asset_file_size":190321}
  • Small_children_day15jan63_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","id":63389,"asset_file_size":56382}
  • Small_children_day15jan63_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","id":63388,"asset_file_size":42598}
ขนาดย่อ: