นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_summary {"created_at":"2013/03/18 17:11:15 +0700","asset_file_size":66241,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/18 17:11:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38798,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/18 17:11:15 +0700","asset_file_name":"summary.jpg","updated_at":"2013/03/18 17:11:17 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_activity-paper {"created_at":"2013/03/18 17:01:39 +0700","asset_file_size":60808,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/18 17:01:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38797,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/18 17:01:39 +0700","asset_file_name":"activity-paper.jpg","updated_at":"2013/03/18 17:01:42 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_student-request-activity {"created_at":"2013/03/18 17:01:15 +0700","asset_file_size":96657,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/18 17:01:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38796,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/18 17:01:15 +0700","asset_file_name":"student-request-activity.jpg","updated_at":"2013/03/18 17:01:19 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
  • Small_wansulaiman-caewaemachae-share-psu-ac-th {"created_at":"2013/03/16 17:49:12 +0700","asset_file_size":99374,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/16 17:51:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38781,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"search engine on google","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/16 17:51:06 +0700","asset_file_name":"wansulaiman-caewaemachae-share-psu-ac-th.jpg","updated_at":"2013/03/16 17:51:09 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: