นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_roti-yalo {"created_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","asset_file_size":264239,"commentable":true,"modified_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63584,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e15\u0e35 \u0e22\u0e32\u0e25\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","asset_file_name":"Roti-Yalo.jpg","updated_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_shop-truck {"created_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","asset_file_size":347982,"commentable":true,"modified_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":63583,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e16\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e30\u0e02\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","asset_file_name":"Shop-Truck.jpg","updated_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_long-doccument {"created_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","asset_file_size":63805,"commentable":true,"modified_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62886,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e27","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","asset_file_name":"long-doccument.png","updated_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_cut-joke {"created_at":"2018/12/06 11:16:52 +0700","asset_file_size":73713,"commentable":true,"modified_at":"2018/12/06 11:16:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62647,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"cut","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/12/06 11:16:52 +0700","asset_file_name":"cut-joke.jpg","updated_at":"2018/12/06 11:16:55 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_hitesh-choudhary-624151-unsplash {"created_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","asset_file_size":383181,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62310,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"work","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","asset_file_name":"hitesh-choudhary-624151-unsplash.jpg","updated_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_apple-site {"created_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","asset_file_size":468275,"commentable":true,"modified_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62091,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"apple-site","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","asset_file_name":"apple-site.jpg","updated_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_transform006 {"created_at":"2016/11/09 11:43:37 +0700","asset_file_size":196818,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:43:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59666,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform006","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:43:37 +0700","asset_file_name":"transform006.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:43:42 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_transform005 {"created_at":"2016/11/09 11:42:52 +0700","asset_file_size":206824,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:42:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59665,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform005","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:52 +0700","asset_file_name":"transform005.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:42:55 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_transform004 {"created_at":"2016/11/09 11:42:36 +0700","asset_file_size":205179,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:42:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59664,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform004","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:36 +0700","asset_file_name":"transform004.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:42:39 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_transform003 {"created_at":"2016/11/09 11:42:19 +0700","asset_file_size":183350,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:42:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59663,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform003","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:19 +0700","asset_file_name":"transform003.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:42:22 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_transform002 {"created_at":"2016/11/09 11:39:01 +0700","asset_file_size":209038,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:39:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59662,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform002","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:39:01 +0700","asset_file_name":"transform002.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:39:05 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_transform001 {"created_at":"2016/11/09 11:37:13 +0700","asset_file_size":188733,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:37:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59661,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"transform001","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:37:13 +0700","asset_file_name":"transform001.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:37:19 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_000 {"created_at":"2016/11/09 11:22:49 +0700","asset_file_size":218495,"commentable":true,"modified_at":"2016/11/09 11:22:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59660,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23000","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/09 11:22:49 +0700","asset_file_name":"000.jpg","updated_at":"2016/11/09 11:22:55 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_virus-handy-drive-003 {"created_at":"2016/09/30 09:28:06 +0700","asset_file_size":75366,"commentable":true,"modified_at":"2016/09/30 09:28:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59412,"asset_content_type":"image/png","description":"Virus-Handy-Drive-003","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/30 09:28:06 +0700","asset_file_name":"Virus-Handy-Drive-003.PNG","updated_at":"2016/09/30 09:28:09 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_virus-handy-drive-002 {"created_at":"2016/09/30 09:27:44 +0700","asset_file_size":65168,"commentable":true,"modified_at":"2016/09/30 09:27:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59411,"asset_content_type":"image/png","description":"Virus-Handy-Drive-002","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/30 09:27:44 +0700","asset_file_name":"Virus-Handy-Drive-002.PNG","updated_at":"2016/09/30 09:27:47 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_virus-handy-drive-001 {"created_at":"2016/09/30 09:27:23 +0700","asset_file_size":29044,"commentable":true,"modified_at":"2016/09/30 09:27:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":59410,"asset_content_type":"image/png","description":"Virus-Handy-Drive-001","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/09/30 09:27:23 +0700","asset_file_name":"Virus-Handy-Drive-001.PNG","updated_at":"2016/09/30 09:27:25 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_for-sympathy {"created_at":"2016/03/08 09:58:52 +0700","asset_file_size":417532,"commentable":true,"modified_at":"2016/03/08 09:58:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57037,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e02\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e43\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/08 09:58:52 +0700","asset_file_name":"for-sympathy.png","updated_at":"2016/03/08 09:58:56 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_corruption {"created_at":"2016/02/26 11:06:33 +0700","asset_file_size":87067,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/26 11:06:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56822,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e01\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/26 11:06:33 +0700","asset_file_name":"corruption.jpg","updated_at":"2016/02/26 11:06:35 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_005- {"created_at":"2016/02/23 13:51:45 +0700","asset_file_size":560933,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/23 13:51:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56723,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/23 13:51:45 +0700","asset_file_name":"005-.png","updated_at":"2016/02/23 13:51:49 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_004-slowlife {"created_at":"2016/02/23 13:45:41 +0700","asset_file_size":740933,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/23 13:45:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56722,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22 \u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/23 13:45:41 +0700","asset_file_name":"004-slowlife.png","updated_at":"2016/02/23 13:45:46 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_003-blend-in {"created_at":"2016/02/23 13:38:42 +0700","asset_file_size":732504,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/23 13:38:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56721,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e17\u0e33\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/23 13:38:42 +0700","asset_file_name":"003-blend-in.png","updated_at":"2016/02/23 13:38:56 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_chill {"created_at":"2016/02/11 15:21:13 +0700","asset_file_size":680872,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/11 15:21:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56568,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e0a\u0e34\u0e25 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/11 15:21:13 +0700","asset_file_name":"chill.png","updated_at":"2016/02/11 15:21:20 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_001 {"created_at":"2016/02/03 07:31:44 +0700","asset_file_size":871456,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/03 07:31:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56472,"asset_content_type":"image/png","description":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/03 07:31:44 +0700","asset_file_name":"001.png","updated_at":"2016/02/03 07:31:51 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc_0295 {"created_at":"2016/01/28 13:42:37 +0700","asset_file_size":89356,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:42:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56411,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e31\u0e1a","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:42:37 +0700","asset_file_name":"DSC_0295.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:42:43 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc_0294 {"created_at":"2016/01/28 13:42:12 +0700","asset_file_size":108975,"commentable":true,"modified_at":"2016/01/28 13:42:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56410,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/01/28 13:42:12 +0700","asset_file_name":"DSC_0294.JPG","updated_at":"2016/01/28 13:42:14 +0700","media_folder_id":1510,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: