นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1050782 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050782.JPG","created_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":100445,"modified_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34649,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050781 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050781.JPG","created_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":93173,"modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34648,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050780 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050780.JPG","created_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":79945,"modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34647,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050761 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050761.JPG","created_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":109245,"modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34646,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050748 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050748.JPG","created_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":105241,"modified_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34645,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050744_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050744_1.JPG","created_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":158451,"modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34644,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050730 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050730.JPG","created_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_file_size":109276,"modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34643,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050723_0 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050723_0.JPG","created_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Train Station: Auschwitz concentration camp","asset_file_size":95381,"modified_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34642,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1050504 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050504.JPG","created_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Salt Mine","asset_file_size":112191,"modified_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34641,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: